Gazeta Gniewozowska 

 

The council of Europe Strasbourg must finish case nr. 55935 / 13

23832/13FIN CEDH-PFin0 SHE /HL/oe

Prokuratura Rejonowa w Bystrzycy Klodzkiej . ul Sempolowskiej 4 , 57-500 Bystrzyca Klodzka

Respected Asesor Krzystof Szot . Hannu Hietikko , numer PESEL 51110121659 , karta pobytu PL 0014443 otrzymal list rejestracyjny do Finlandii 1.6.2022 4344-0.Ko 51.2022. nr E 19.05.22/6

Hannu Hietikko ,  numer PESEL 51110121659 , karta pobytu PL 0014443 got your registered letter to Finland 1.6.2022 4344-0.Ko 51.2022. nr E 19.05.22 / 6


Ten list zostal wydrukowany na papierze w jezyku polskim i nie moglem zrozumiec, co napisales. Jesli wyslesz go e-mailem do komunalnego prawnika
etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi moga go umiescic w tlumaczu Google i odpowiedziec. Mam 70 lat i jestem zdrowy w stanie rannym po zbyt wielu zbrodniach, nie rozumiem spraw prawnych.

Prawnik abresz@poczta.onet.pl we Wroclawiu wzial ode mnie duze pieniadze i jest odpowiedzialny za zalatwienie moich spraw w Polsce. Sprawa kryminalna VI K 93/07 nigdy nie zostala zakonczona w sposób honorowy. Policja Adam Polanski i Stefania Ilnicki trzymali mnie w sadzie karnym 3,5 roku, ale nie potrafili powiedziec, co zrobil nielegalny Hietikko?


w moim liscie do Ciebie 15.04.2022 , mam nadzieje, ze odpowiesz na Finlandie do kancelarii ´´Seinäjoen oikeusaputoimisto adress ´´Fallesmanni´´ Juhonkatu 4, 60320 --Seinäjoki 4. krs Finlandia tel. 00358 29 56 61160, 050 405 8105 e-mail
etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi

 

This your letter was printed to paper in polish lanquage and i could not understand what did you write. If you send it by email to communal lawyer etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi they could put it to google translator and answer to you.Im 70 years old and my healthy is in wounded condition after too many crimes , not understand juridical matters. Lawyer abresz@poczta.onet.pl in Wroclaw has taken from me big money and he is responsible to take care of my matters in Poland. The crime process case VI K 93/07 has never been finished in honourable ways. Police Adam Polanski and Stefania ilnicki kept me in crime court 3,5 years but could not say what illegal Hietikko had done ? In my letter to you 15.4.2022 , i hoped that you answer to Finland to law office ´´Seinäjoen oikeusaputoimisto Fallesmanni Juhonkatu 4, 60320 --Seinäjoki 4. krs Finland telephone 00358 29 56 61160, 050 405 8105 e-mail etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi We Wroclawiu 2011 adwokat a.schabikowska@lexel.com.pl dokonala analizy mojej sytuacji. Powiedziala, ze ??rodzina mojej polskiej bylej zony Violetty Sarnowiak i Stefanii Ilnickiej jest skazana na systematycznie planowana przestepczosc. Schabikowska powiedziala, ze ??BARDZO DUZE odszkodowania nalezalyby do Hannu Hietikko i mojego syna, gdyby te sprawy mogly byc zalatwione w sadzie. Schabikowska nie mogla odebrac mi tej pracy, bo prawnik abresz@poczta.onet.pl byl jej ´´przyjacielem´´ i nie chcial, aby ktos mi pomógl
Ale trzeba uporac sie z ta zbrodnia. Ksiadz rzymskokatolicki Josef Siemasz i nasza rodzinna psycholog border1@wp.pl we Wroclawiu wiedza , ze jest jeden , ten sam powód .
In Wroclaw 2011 advocat a.schabikowska@lexel.com.pl did analyza from my situation . She said that family of my polish ex wife Violetta Sarnowiak and Stefania ilnicki are quilty to systematically planned crime. Schabikowska said that VERY BIG compensations would belong to Hannu Hietikko and my son, if these matters could be handled in the court. Schabikowska could not take this work from me because lawyer abresz@poczta.onet.pl was her ´´friend ´´ and he did not want that someone help me . But it is necessary to handle this crime. Roman catholic priest Josef Siemasz and our family psycholog border1@wp.pl in Wroclaw know that there is one , the same reason behind

A ) co dla mojego pierwszego dziecka zostalo zmazane przez aborcje
A ) what for my first child was mudrered by abortion B) co dla mojego drugiego chlopca zostal porwany i ukryty przed ojcemB) what for my second boy was kidnapped and hidden from his father
C) Co Violetta Sarnowiak pozyczyla ode mnie 870 000 euro i 700 000 euro od stowarzyszenia Keltaiset ry i nie chciala dac nam gwarancji tego kredytu ? Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni 34,5 ha w Miedzylesiu Gniewoszów 6 . Kancelaria etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi wlasnie przygotowuje te sprawe i potrzebuje pomocy prokuratora prokuratora oraz konsulata Finlandii w Warszawie. Sa odpowiedzialni za pomoc w rodzinnych sprawach prawnych. A kiedy ta zbrodnia obejmuje MORDERSTWA, nie moze byc prawnie stara. Stalo sie to w Finlandii, ale zamówienie przyszlo z Polski Halina Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24 90900 LÓDZ
C) What for Violetta Sarnowiak was lending from me 870 000 euros and 700 000 euros from association Keltaiset ry and did not want give to us quaranty of this credit ? Owning of farm 34,5 hectar in Miedzylesie Gniewoszow 6 . Law office etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi is preparing this OSITUS matter right now and they need help from polish prokurator and consulat of Finland in Warsawa. They are responsible to assist in family juridical matters. And when this crime is including MURDERS, it not can be juridically old . It happened in Finland but order came from Poland Halina Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24 90900 LODZD ) Ksiadz rzymskokatolicki Josef Siemasz i policja klodzka wiedza, ze z tego powodu moja byla zona polska nie pozwolila mi wrócic do mojego gospodarstwa i chce sprzedac nasze ziemie swiadkom jehowej Stefanii ilnickiejD ) Roman catholic priest Josef Siemasz and police of Klodzko know that because of this one reason my polish ex wife not let me go back to my farm and wants sell our lands to jehowa witnesses Stefania ilnicki E ) z tego samego powodu moja byla zona polska nie chciala potwierdzic umowy najmu na 30 lat w szkole jogi ossi.viljakainen@gmail.com . uzbrojeni gangsterzy andrieja bogdanowitza ( abau@onet.eu ) okradali ich w 2009 roku i przestraszyli sie do FinlandiiE ) because of the same reason my polish ex wife did not want confirm rent agreement of 30 years to yoga school ossi.viljakainen@gmail.com . armed gangsters of andrei bogdanowitz ( abau@onet.eu ) were robbing them 2009 and frightened to Finland
F) z tego samego powodu policjanci Adam Polanski i Stefania Ilnicki trzymali mnie w sadzie karnym 3,5 roku, ale nie potrafili powiedziec, co zrobil nielegalny Hietikko?
F ) because of the same reason police Adam Polanski and Stefania ilnicki kept me in crime court 3,5 years but could not say what illegal Hietikko had done ?
G ) Z tego samego powodu moja polska byla zona , jej siostra i matka Halina Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24 90900 LÓDZ staraja sie aby ludzie w Polsce iw Finlandii uwierzyli jak Hannu Hetikko jest ´´chora psychicznie´´. ( sadowa komisja psychiatryczna w Klodzku przeprowadzila sledztwo 2005-2008 VI K 93/07 i napisala , ze Hietikko NIE jest chory psychicznie ) Konsul Finlandii w Warszawie vappu.pajala@formin.fi powiedzial , ze Hietikko skorumpowal sadowa komisje psychiatryczna do napisania falszywego raportu )
G ) because of the same reason my polish ex wife , her sister and mother Halina Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24 90900 LODZ try to make people in Poland and in Finland to believe how Hannu Hietikko is ´´mentally ill ´´. ( court psychiatric comissio in Klodzko made investigation 2005-2008 VI K 93/07 and wrote that Hietikko is NOT mentally ill ) Consul of Finland in Warsawa vappu.pajala@formin.fi said that Hietikko has corrupted court psychiatric comissio to write false raport )
H ) z tego samego powodu policja i prokurator w FINLANDII lamia miedzynarodowe porozumienie o porwaniu HAAG. Mój chlopak mieszkal w Polsce swoje pierwsze 4 lata i jego sprawy nie nalezaly do ??finskiego sadu. Policja i prokurator w FINLANDII od 17 lat zamykaja oczy i uszy. Nie chca rozpoczac sledztwa w sprawie tej zbrodni, ale w Polsce nie mozna tego odmówic. Wedlug waszych praw aborcja jest tym samym, co morderstwo, a ksiadz rzymskokatolicki Josef Siemasz wie, ze porzadek pochodzi z Polski. Morderstwo musi zostac postawione przed sadem, gdzie jest motyw i pochodzenie
H ) because of the same reason police and prokurator in FINLAND have been breaking international kidnapping agreement of HAAG. My boy was living in Poland his 4 first years and his matters not belong to finnish court . Police and prokurator in FINLAND have been closing treir eyes and ears 17 years. They not want start investigate this crime , but in Poland you cant refuse to do it. According your laws abortion is same as murder and roman catholic priest Josef Siemasz knows that order came from Poland. Murder must be taken to the court where is the motive and origin
I ) poniewaz nie chca ruszac tej sprawy , policja i prokurator w FINLANDII zaczeli opowiadac KLAMSTWA . 3.7.2021 w Finlandii wydarzylo sie cos, co zmusiloby finska policje do wszczecia sledztwa. Policja Keuruu i jej najwyzszy przelozony ´´eduskunnan oikeusasiamies´´, a takze regionalni prokurator siina.simola@oikeus.fi próbowali ´´myc rece´´, opowiadajac brutalne klamstwa. Mam na 100% pewne dowody, a policja w Helsinkach i Tampere wszczela sledztwo w sprawie przestepstwa przeciwko panstwu Finlandii. Jednoczesnie sledztwo kryminalne musi odbywac sie takze w Polsce
Powinienes zapytac ksiedza rzymskokatolickiego Josefa Siemasza, jaki jest ten jeden powód?
You should ask roman catholic priest Josef Siemasz what is that one reason ? I ) because they do not want to touch this matter , police and prokurator in FINLAND started tell LIES. 3.7.2021 in Finland happened something what would force finnish police to start investigation. Police of Keuruu and their highest supervisor ´´eduskunnan oikeusasiamies´´ and also regional prokurator siina.simola@oikeus.fi tried to ´´wash their hands´´ by telling brutal lies . I have 100% sure evidences and police in Helsinki and Tampere started crime investigation against state of Finland. At same time crime investigation must happen also in PolandJesli spytasz ojca Violetty Sarnowiak , co to za ten , z tego samego powodu powie Ci wszystko uczciwie. Mial 5 lat, kiedy niemieccy i finscy natzis napadli na Polske zabijajac ponad 3 miliony ludzi. Zabili tez ojca wieslawa cieplucha ul bratyslawska 13 m 24 Lódz i maly chlopiec musial chodzic do NIEMIECKIEJ szkoly. Nauczyciele byli bardzo brutalni i prawie codziennie uderzali w polskie dzieci. W celu odebrania im polskiego UPPINISKAISUUS. wieslaw cieplucha byl bardzo niedolny i kiedy dostal swoje pierwsze dziecko (moja byla zona ) bardzo czesto uderzal Violetta sarnowiak w glowe ( po klótni z zona Halina cieplucha .) Ta kobieta nigdy nie bronila swojego dziecka, nigdy nie brala Violetty w ramiona bo halina cieplucha to EMOCJONALNIE ZIMNA PSYCHOPATH. Moja byla zona ma bardzo problematyczny kontakt toksyczny z ojcem i matka i dlatego jest LESBIJKA. Jedyne uczucie, które moge miec do mezczyzny, to STRACH i NIENAWISC. Jest napisane jej wlasnymi listami, co rzecznik tuula.mansikka@oikeus.fi ma 53 strony w jezyku MänttäIf you ask father of Violetta Sarnowiak , what is this one , the same reason, he will tell you everything honesty. He was 5 years old when german and finnish natzies attacted to Poland killing more as 3 million people. They killed also father of wieslaw cieplucha ul bratyslawska 13 m 24 Lodz and small boy had to go to GERMAN school. Teachers were very brutal and they vere hitting to head polish children almost every day. In meaning to take away from them polish UPPINISKAISUUS . wieslaw cieplucha was very badly invalid and when he got his first child ( my ex wife ) he was hitting to head violetta sarnowiak very often ( after quarreling with his wife halina cieplucha .) This woman never defended her child, never took Violetta to her arms because halina cieplucha is EMOTIONALLY COLD PSYCHoPATH . My ex wife has very problematic toxicen contact to her father and mother and thats why she is LESBIAN. Only feeling what i can have to a man, is FEAR and HATE. Its written in her own letters what advocat tuula.mansikka@oikeus.fi has 53 pages in MänttäVioletta Sarnowiak zawsze zachowywala sie poprawnie, ale nie byla w stanie dac mi zadnej milosci. Caly czas ´´pracowala dla swojej chciwej matki i siostry´´ planujac jak mnie obrabowac. W takim zimnym i samotnym zyciu naprawde potrzebowalem marihuany, aby poczuc w sobie odrobine szczescia. Mój syn w wieku 6 lat powiedzial, ze ojciec jest moim najlepszym przyjacielem, a ja zachoruje, jesli nie moge z nim mieszkac i wrócic do domu do Polski. Mój chlopak czul, ze ojciec jest w stanie dac milosc i pieniadze, matka nic. Ale taka kobieta jak Violetta Sarnowiak jest bardzo zreczna, by oklamywac damy towarzyskie i zachowac DUZA SILE naszemu synowi. Ma juz 21 lat, ale nie chce sie ze mna spotykac. nawet do mnie nie dzwonic. Nie wysylam kartki w moje 70. urodziny. Jego matka RZADZI nim przez cale zycie. Aby móc dostac sie na finski dwór Williama tylko do siebie, uzywala twardych klamstw i opowiesci o tym, jak Hietikko jest narkomanem. Nigdy nie uzywalem tak twardego personelu, jak konopie indyjskie i zgodnie z prawem Niemiec tsech rp Holland Usa canada konopie indyjskie to dobry lek homeopatyczny przeciwko depresji, wirusowi korony i rakowi. Ale Polska i Finlandia to konserwatywne kraje WÓDKI. Mam powody, by sadzic, ze sprzedaz mi marihuany w Polsce byla czescia tego systematycznego planu. Kobieta, która zaczela go przynosic do naszego domu, byla stara przyjaciólka Violetty Sarnowiak. Jak miala na imie, ten pan prokurator musi zapytac Violette SarnowiakVioletta Sarnowiak was always behaving correctly , but she was not able to give me any love. All the time she was ´´working to her greedy mother and sister´´ planning how to rob me. In such cold and lonely life i really needed cannabis to feel a bit happiness inside. My son said in age of 6 how father is my best friend and i become sick if i cant live with father and come back my home to Poland. My boy felt that father is able to give love and money, mother nothing. But such woman as violetta sarnowiak is very skillfull to tell lies to social ladies and keep HARD POWER to our son. He is already 21 old but he does not want meet me , not even call me. Not send card in my 70 th birthday. His mother RULES him all his life. To be able to get in finnish court William boy only to herself , she was using hard lies and stories how Hietikko is narcoman. I have never used more hard staff as cannabis and accoring law of Germany tsech rp Holland Usa canada cannabis is good homeophatic medicin against depressio, korona virus and cancer . But poland and finland are conservative VODKA countries. I have reason to believe that selling cannabis to me in Poland, was part of this systematical plan. Woman who started bring it to our house, was old friend of Violetta Sarnowiak. What was her name , this pan prokurator must ask Violetta Sarnowiak. halina cieplucha , jej mlodsza córka Wiesa Cczazchinski i kuzynka prawniczka Izabela Dzikowska wyslali ciezko ranna Violette Sarnowiak do Finlandii w celu odzyskania mojej wlasnosci do Polski . I odeslij moja byla zone i syna z powrotem do Finlandii, aby mieszkali z socjalnymi pieniedzmi finskich podatników. Finscy urzednicy byli totalnie wsciekli, gdy dali polskiej mafii 5 bezcennych prawników i wygnali ofiare zbrodni na Sahare. Pscycholgi wiedza, ze jesli ktos pada ofiara takich przestepstw, ma zlamane jakies wazne czesci mózgu (mantelitumalisäke), to taka osoba jest bardzo slaba przed wladcami, którzy maja charakter psychopaty. Finski system socjalny esesmanki alisa.veistamo@keuruu.fi i ekologiczne lesbo traktory www.keuruunekokyla.fi to takie osoby, które nielegalnie porywaly moja zone i moje jedyne dziecko. Zgodnie z umowa porwania Haaga bylo to powazne przestepstwo i stan finlandia musi mi zaplacic 14 mln euro. Te pieniadze zainwestuje w moje gospodarstwo w Miedzylesiu i chce, zeby sad klodzki mi pomóglhalina cieplucha , her younger daughter Wiesa Cczjazchiblinski and lawyer cousin Izabela Dzikowska sent this badly wounded Violetta Sarnowiak to Finland in meaning to get my properity to Poland . And send my ex wife and son back to Finland to live with social money of finnish taxpayers. Finnish officiels were totally mad when they gave 5 costless lawyers to polish mafia and banished victim of crimes to Sahara. Pscycholgs know that if some one is victim of such crimes , some important parts of brains ( mantelitumalisäke ) are broken, such person is very weak in front of rulers---who have characters of psychopath . Finnish social system SS ladies alisa.veistamo@keuruu.fi and ekological lesbo tractors of www.keuruunekokyla.fi are such people and they were kidnapping illegally my wife and my only child. According kidnapping agreement of Haag this was serious crime and state of finland must pay me 14 million euros. This money i shall invest to my farm in Miedzylesie and i want that court of Klodzko helps me
Policja w Klodzku powiedziala mi w 2011 roku, skad wiedza, ze w Polsce wydarzyly sie straszne zbrodnie przeciwko mnie i mojemu synowi. W Miedzylesiu policja w 2009 roku poinformowala ossi.viljakainen@gmail.com jak duzo zlych przestepstw wydarzylo sie w moim gospodarstwie w Gniewoszowie 6 Miedzylesie i jak 10% z nich to fold Hietikko. Jaka byla moja owczarnia, powiedzial rzymskokatolicki ksiadz Josef Siemasz. Hetikko palil marihuane i jest to w Polsce duza przestepczosc. Ale kto przemycal go z Hamburga i sprzedawal do naszego domu przez 3 lata kilkadziesiat kilogramów? Potrzebowalam go, zeby móc zasnac, kiedy rodzina Stefanii Ilnickiej i Swiadkowie JEHOWY bez przerwy skakali przed naszym domem z siekiera w reku ´´ jedz do Finlandii, zabijemy cie i spalimy ten dom ´´ mówili. Wiele osób to slyszalo i mówilo o tym policji. Nie zrobili nic, aby nam pomóc. Moja byla zona wypalila sie i uciekla do Finlandii z naszym 4-letnim synem. Chcialem tam zostac i zajac sie naszymi inwestycjami, ale 4.5.2005 policja Adam Polanski przyszedl powiedziec, jak równiez Hietikko musi odejsc. Nie mial zadnej decyzji sadu, nikomu nie mialem kredytów, ale powodem byla cannabis sativa ( hashis )
Police in Klodzko said me 2011 how they know that terrible crimes has happened against me and my son in Poland. In Miedzylesie police said 2009 to ossi.viljakainen@gmail.com how lot of lot of bad crimes has happened in my farm in Gniewoszow 6 Miedzylesie , and how 10% of them is fold of Hietikko. What was my fold , this told roman catholic priest Josef Siemasz. Hietikko has been smoking cannabis and it is big crime in Poland. But who was smuggling it from Hamburg and selling to our house during 3 years several kilos ? I needed it to be able to sleep when family of Stefania ilnicki and members of JEHOWA WITNESSES continuosly were jumping in front of our house with axe in hand ´´ go to finland, we kill you and burn this house ´´ they said. Many people have heard this and told to police. They did nothing to help us. My ex wife got burn out and ran away to Finland with our 4 years old son. My meaning was to stay there and take care of our investings but 4.5.2005 police Adam Polanski came to say how also Hietikko must go away. He did not have any decision from court, i did not have credits to anybody, but the reason was cannabis
Kamila Michalowska vyroby@gmail.com napisala w 2011 roku raport o bisnesach do Komisariatu Policji Wroclaw-Rakowiec asp. Sebastian Tkaczyszyn gen. Romualda Traugutta 94 50-420 Wroclaw. Opowiedziala, kto sprzedal go Hetikkowi i wielu innym mieszkancom Miedzylesia. Ale wroclawska policja nie przekazala prokuratorowi tej powaznej sprawy o przestepstwo
Równiez moja polska byla zona Violetta Sarnowiak wiedziala kto robil bisnes z konopiami w Miedzylesiu , Violetta zabrala 50 gr tego na policje kiedy uciekala do Finlandii 15.04.2005 . Policja podjela decyzje, ze nie chce badac tej sprawy. Równiez bolenie. Sebastian Tkaczyszyn nic nie zrobil po przeczytaniu raportu Kamili Michalowskiej
Kamila Michalowska vyroby@gmail.com wrote in year 2011 raport about cannabis bisnes to Komisariat Policji Wroclaw-Rakowiec asp. Sebastian Tkaczyszyn gen. Romualda Traugutta 94 50-420 Wroclaw. She told who was the one who sold it to Hietikko and many other people in Miedzylesie. But police in Wroclaw did not give this serious big crime matter to the prokuratorAlso my polish ex wife Violetta Sarnowiak knew who made bisnes with cannabis in Miedzylesie , Violetta took 50 gr of this hassis to police when she was running away to Finland 15.4.2005 . Police had made decision that they do not want investigate this matter . Also asp. Sebastian Tkaczyszyn did nothing after reading raport of Kamila Michalowska
this was my previous letter 15.4.2022 ´´long friday´´ to
Prokuratura Rejonowa w Bystrzycy Klodzkiej . ul Sempolowskiej 4 , 57-500 Bystrzyca Klodzka


Hannu Hietikko, Keuruu Finland ,  numer PESEL 51110121659 i karta pobytu PL 0014443 prosi o wszczecie postepowania w sprawie popelnienia przestepstwa.

processs adress : Seinäjoen oikeusaputoimisto Valtion virastotalo Fallesmanni Juhonkatu 4, 60320 --Seinäjoki 4. krs Finland telephone 00358 29 56 61160, 050 405 8105 e-mail etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi

Hannu Hietikko demands that criminal proceedings be instituted.

To polskie tlumaczenie jest wykonane przez google. Jesli niektóre czesci sa trudne do zrozumienia, sprawdz je w jezyku angielskim

translation to polish is made by google. If some parts are difficult to understand, please check from english form

Ja i mój syn jestesmy ofiarami ciezkich tortur. Nie wolno nam wracac do naszego domu w Polsce, a inni go psuja. Ojciec i syn nie moga sie spotykac od 10 lat, poniewaz nie przyznaje, ze moje gospodarstwo w Polsce nie nalezy do matki mojej polskiej EX zony i jej mlodszej siostry Wiesy Perfekt okei (esiacz@poczta.fm) w Lodzi. Panstwo Finlandia minna.tyvio@oikeus.fi przekazalo polskiej mafii 3 bezkosztowych prawników Aila Koulu, Tanja Heiskanen , Jukka Hokkanen. Dla mnie i mojego syna nic. Finska policja i urzad socjalny alisa.veistamo@keuruu.fi wygnaly mnie 12.5.2010 na Sahare. Ale konieczne jest oczyszczenie majatku ( ositus ) po rozwodzie. Nasza nieruchomosc znajduje sie w Polsce w Portugalii i w poludniowym Maroku

Me and my son are vicitms of hard torture. We are not allowed to go back to our home in Poland and other people break it. Father and son has not been allowed to meet each others since 10 years because i not confess that my farm in Poland not belong to mother of my polish EX wife and her younger sister Wiesa Perfekt okei ( esiacz@poczta.fm ) in Lodz . State of Finland minna.tyvio@oikeus.fi has given 3 costless lawyers to polish mafia. ( Aila Koulu, Tanja Heiskanen , Jukka Hokkanen . ) To me and my son nothing. Finnish police and social office alisa.veistamo@keuruu.fi banished me 12.5.2010 to Sahara. But the clearing of properity ( ositus ) after divorce is necessary to do. Our properity is in Poland Portugal and in south Marocco

Konsulat Finlandii w Warszawie ( sanomat.var@formin.fi ) musi znalezc dla mnie i mojego syna polskiego prawnika mówiacego po angielsku , który porozumiewa sie z prawnikami finskimi , marokanskimi i portugalskimi i napisac ten list zgodnie z formami jakie moze obsluzyc sad w Klodzku . Nasze malzenstwo wydarzylo sie w Finlandii w 1987 roku, a rozwód w 1990 roku. Proces prawny ( ositus ) nigdy sie nie wydarzyl i nalezy to zrobic. Sedzia Jyrki.Jylha@oikeus.fi przekazal te prace mówiacemu po angielsku finskiemu prawnikowi etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi , ale potrzebuja pomocy w Polsce, Maroku i Portugalii. Kiedy policja polska Adam Polanski i jehowa byli swiadkami rodziny Stefanii Ilnickiej w Gniewsozowie Miedzylesiu nie pozwolili mi i mojemu synowi przebywac w Polsce, czesc naszego majatku zostala zainwestowana w Portugal Portimao i Marocco Agadir


Consulat of Finland in Warsawa (
sanomat.var@formin.fi ) must find to me and my son english talking polish lawyer who communicate with finnish , maroccian and portugalian lawyers and write this my letter according forms what the court of Klodzko can handle. Our marriage happened in Finland 1987 and divorce came 1990. Legal dealing process ( ositus ) has never happened and it must be done. Judge Jyrki.Jylha@oikeus.fi has given this work to english talking finnish lawyer etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi , but they need help in Poland , in Marocco and in Portugal. When police of Poland Adam Polanski and jehowa witness family of Stefania ilnicki in Gniewsozow Miedzylesie did not allow me and my son be in Poland, part of our properity was invested to Portugal Portimao and to Marocco Agadir


Stefania Ilnicki wszczela przeciwko mnie proces karny VI K 93/07 w 2005 roku. Trwal 3,5 roku, ale w tym czasie nikt nie powiedzial, co zrobil nielegalny Hietikko? W marcu 2008 roku prokurator Beata Jelinska wyznala przy przesluchaniu swiadków, ze doszlo do zupelnego bledu. Hetikko powinien napisac ksiazke lub manuskrypture filmowa o moich 10-letnich doswiadczeniach w Polsce. Ale Hietikko musi wyjechac z Polski, zeby wykonac te prace, powiedziala. Adwokat abresz@poczta.onet.pl we Wroclawiu zabral mi duze pieniadze, ale sprawe upuscil. Musi mi zrekompensowac koszty tego procesu albo zazadac tych pieniedzy od Stefanii Ilnickiej. Zaczela te bzdury i kilkakrotnie mówila, jak zginiemy, jesli nie wyjdziemy z domu. Ci ludzie to grozni bandyci z Kazachstanu, brat Stefanii Ilnickiej przebywa w wiezieniu za morderstwo. Stanislaw Ilnicki byl w wiezieniu 4 lata po tym, jak uderzyl policjanta. Z powodu tak ciezkich zbrodni tracili rzadowi czesc swoich ziem, a Alicia Zamosch wykupila te pola. W 1998 roku Alicia Zamosch sprzedala mi cale swoje gospodarstwo o powierzchni 34,5 ha. Kupilem go za legalne pieniadze, ale rodzina Ilnicki nienawidzi mnie i mojego syna z tego powodu. Nie pozwól nam byc w naszym domu, jedz do Finlandii, zabijemy cie, mówili bardzo czesto z siekiera w reku i wiele osób to widzialo. Ja i moja polska zona nie mozemy byc na tej farmie, ludzie, którzy próbowali ja wynajac, byli przestraszeni (rodzina Outi Rantaniemi i ossi.viljakainen@gmail.com) Ale nie sprzedam moich pól i lasu. Ziemia, której nie moga ukrasc

Stefania ilnicki started against me crime process case VI K 93/07 in year 2005. It was lasting 3,5 years, but during that time nobody told what illegal Hietikko has done ? In march 2008 prokurator Beata Jelinska confessed in hearing of witnesses that this what happend was totally wrong . Hietikko should write a book or cinema manuscriptura about my 10 years experiences in Poland . But Hietikko must go away from Poland to do this work , she said . Advocat abresz@poczta.onet.pl in Wroclaw has taken from me big money, but he dropped the case. He must compensate me costs to this trial or demand that money from Stefania ilnicki . She started this nonsense and said several times how we shall be killed , if we not go away from our house . Those people are dangerous banditos from Kazakstan, brother of Stefania ilnicki is in prison because of murder. Stanislaw ilnicki was in prison 4 years after he was hitting a policeman . Because of such hard crimes they were loosing part of their lands to the government and Alicia Zamosch bought those fields. In year 1998 Alicia Zamosch sold all her farm 34,5 hectar to me. I bought it with legal money but ilnicki family hate me and my son because of it. Not let us be in our home, go to finland,we kill you, they said in axe in hand very often and many people saw this. Me and my polish wife can not be in that farm , people who tried to rent it were frightened away ( Family of Outi Rantaniemi and ossi.viljakainen@gmail.com ) But i no not sell my fields and forest. Land they not can steal

Nasza rodzinna sprawa prawna jest otwarta 17 lat, a ja w ogóle nie moglam zobaczyc mojego jedynego dziecka, nie wrócic do domu w Polsce, bo Halina Cieplucha, ul Bratyslawska 13 m 24 90900 Lódz (matka mojej polskiej bylej zony ) i nasza sasiadka w Gniewoszowie Miedzylesiu jehowa swiadek Stefania ilnicki maja takie zdanie, ze Hietikko jest chory psychicznie. Ten ilnicki stara sie kupic moje pola 34,5 ha za niewielka cene ale nie sprzedam. Gospodarstwo nalezy do mojego syna, który ma teraz 21 lat. Mam 70 lat i jestem bliski smierci po ciezkich torturach 20 lat

Our family juridical matters have been open 17 years , and i have not been able to see my only child at all, not come back to my home in Poland because Halina Cieplucha , ul Bratyslawska 13 m 24 90900 Lodz ( mother of my polish ex wife ) and our neighbour in Gniewoszow Miedzylesie jehowa witness woman Stefania ilnicki have such opinion that Hietikko is mentally ill. This ilnicki try to buy my fields 34,5 hectar with small price but i not sell. Farm belong to my son, who is now 21 old. Im 70 old and near death after hard torture of 20 years

Po wejsciu Polski do UE zazadali specjalnego prawa, zgodnie z którym cudzoziemcy nie moga posiadac gospodarstw rolnych w Polsce przed uplywem 30 lat. Ponad 5000 niemieckich holenderskich skandynawskich mezczyzn zostalo oszukanych w podobny sposób. Zakochali sie w polskich damach i zainwestowali wszystkie swoje pieniadze w zakup farm w Polsce, korzystajac z wlasciciela firmy BULVAN. We wszystkich tych przypadkach mamy polskich dziewczynek zaczely mówic o tym, ze ten cudzoziemiec jest ´´chory psychicznie´´ i trzeba go wypchnac z Polski. W sadzie zawsze mówiono, ze gospodarstwo zostalo kupione za pieniadze matki tej Polki. Ponad 5000 obcokrajowców zostalo okradzonych przy uzyciu podobnych ´´kroków tanecznych´´, jednym z nich byl mój sasiad Dietmar Schuller z Norymbergi (swedishsteel@gmx.de) powinien zostac zaproszony do sadu w Klodzku jako swiadek. Jest planista logistycznym DHL, a takze podobno chory psychicznie. W moim przypadku bylo bardzo dziwne, ze polski sad próbowal mi pomóc, ale w Finlandii bronil przestepców. W Finlandii wszystko jest prawda, co mówi kobieta, a obcokrajowcy maja znacznie lepsze prawa czlowieka jako podstawowi Finowie. Finlandia nienawidzi wlasnych obywateli, zwlaszcza mezczyzn w wieku 40-60 lat. Ale Finlandia zlamala umowe porwania Haaga. Mój chlopak swoje pierwsze 4 lata mieszkal w Polsce i jego sprawy w ogóle nie nalezaly do ??finskiego sadu. Dlatego zycze, aby sad klodzki ukaral panstwo finskie. Chcialbym, zeby polskie media pisaly o tym procesie, jako przyklad KTO jest ten w Unii Europejskiej, który nie respektuje praw czlowieka, a kto próbuje ich bronic?

After Poland was joining EU, they demanded special law that foreigners not can own farms in Poland before 30 years has gone. More as 5000 german dutch skandinavian men were fooled in similar ways. They fell in love to polish ladies and invested all their money to buy farms in Poland, using ´´BULVAN ´´ owner . In all these cases , mothers of polish girls started talk how this foreign man is ´´mentally ill ´´ and its necessary to push him away from Poland. In the court they always said how the farm has been bought with money of mother of this polish girl. More as 5000 foreign men were robbed using similar ´´dancing steps ´´, one of them was my neighbour Dietmar Schuller from Nurnberg ( swedishsteel@gmx.de ) should be invited to court of Klodzko as witness . He is logistica planner of DHL and also he was said to be mentally ill. In my case was very strange that polish court was trying to help me , but in Finland they defended criminals. In Finland all is true what a woman says and foreigners have much better human rights as basic finns. Finland hates own citizens , specially men in age 40-60. But Finland broke kidnapping agreement of Haag. My boy was living his 4 first years in Poland and his matters did not belong to finnish court at all. Thats why i wish that court of Klodzko gives punishment to state of Finland . I wish that polish media write about this trial, as an example WHO is that one in european union who not respect human rights , and who is trying to denfend them ?

W Polsce sadowa komisja psychiatryczna w Klodzku przeprowadzila ode mnie sledztwo 2005-2008, stwierdzajac, ze Hietikko NIE jest chory psychicznie. Ale lekarze w Finlandii mówia, ze placilem tym polskim lekarzom czarne pieniadze. Ta sprawa musi zostac zbadana i Finlandia musi pokryc koszty, bo lekarze w Szwecji Niemcy Hiszpania Portugalia zgadzaja sie z polskimi lekarzami. Finlandia jest skazana na powazne przestepstwa praw czlowieka i jesli Polska nie pomoze, prosze o pomoc od Rosji

In Poland court psychiatric comitea of Klodzko has made investigation from me 2005 -2008 , saying that Hietikko is NOT mentally ill. But doctors in Finland say that i have paid black money to these polish doctors. This matter must be investigated and Finland must pay the costs, because doctors in Sweden Germany Spain Portugal agree with polish doctors. Finland is quilty to serious crimes of human rights and if Poland not help, i must ask help from Russia

Jestem ofiara przestepstw w Polsce, Portugal i Marocco , konsulat Finlandii musi udzielic mi prawnika . Zbrodnia faktycznie ma miejsce, nie jest prawnie stara. Na zdjeciach satelitarnych widzimy jak kilka osób wlamuje sie teraz do mojego domu pod adresem ´´Gniewoszów 6 Miedzylesie Polska. ´´Violetta Sarnowiak Kivijärventie 300 , 42700 jest obywatelka Polski, która oszukala mnie, zebym zainwestowala wszystkie moje pieniadze 870 000 euro w to gospodarstwo. Zgodnie z umowa kredytowa bylaby odpowiedzialna za przekazanie mi wlasnosci tego gospodarstwa w 2007 roku, kiedy sad warszawski stwierdzil, ze nie maja nic przeciwko temu. Ale ona tego nie dala, a odsetki procentowo wzrosly saldo kredytu do 1 450 040 euro. Chce odzyskac moje pieniadze, a ona wiele razy wysylala ludzi, by straszyli me zabijaniem. Pomoglem jej w 1987 roku w moim nowym domu z PRL-u i otoczylem opieka. Kilkakrotnie prosila finska policje o aresztowanie mnie i wygnanie do Maroka. Nigdy nie zobacze mojego jedynego dziecka. To nie moze byc legalne. Do tej sprawy zaliczaja sie tez 4 morderstwa, a takie sprawy nie starzeja sie przed sadem


I am victim of crimes in Poland Portugal and in Marocco --consulat of Finland must give me lawyer in these 3 lands. Crime in Poland is going on actually, its not juridically old. From satellite pictures we can see how several people break right now my house in adress ´´Gniewoszow 6 Miedzylesie Poland. ´´Violetta Sarnowiak Kivijärventie 300 42700 is citizen of Poland , who was fooling me to invest all my money 870 000 euros to that farm. According credit agreement, she would have been responsible to give to me owning of that farm in year 2007 when court of Warsawa said that they have nothing against it. But she did not give it , and interest % has bee rising saldo of credit to 1 450 040 euro. I want back my money and she has many times sent people to frighten me with killing. I helped her 1987 to my new house from communistic Poland and took good care of her 18 years . She has been asking police of Finland several times to arrest me and banish to Marocco. I can never see my only child. This cant be legal. To this case is included also 4 murders , and such matters not become old in front of court

Ja, i Violetta Sarnowiak 1998-2005 zamieszkalismy w Miedzylesiu, Gniewoszów 6, kupilismy stara niemiecka farme, która zostala wyremontowana za kwote 870 000 euro.  Prubujeme robi domu i ´´agroturist farm´´55 pokoj


Me and Violetta Sarnowiak, 1998-2005 settled in Miêdzylesie, Gniewoszów 6, we bought an old German farm, which was renovated with my money EUR 870 000 . We made there our home and a ´´agroturist farm´´ of 55 rooms for visitors

Moje pieniadze, które zainwestowalem w Polsce, byly legalne. W roku 1997 posiadalem w centrum Helsinek apartamenty przy ulicy Lönnroth 94 m2, 48 m2 i 28 m2. Nowy dom 235 m2 w Porvoo. ( see photo ) 3.9. W 1996 roku, kiedy Violetta Sarnowiak zawarla w kancelarii prawnej w Helsinkach umowe kredytowa na 5 mln marek (870 000 euro), nie bylismy malzenstwem. Ta wlasciwosc nalezy tylko do mnie zgodnie z umowa malzenska, ale Bóg dal nam wspólnego syna Williama Sarnowiaka, lat 21. Chce mu dac wszystko, ale tylko 96% ly. 4% wlasnosci nalezy wpisac do stowarzyszenia kulturowego Keltaiset ry, które kontroluje naszego mlodego chlopca. Nie wolno mu niczego sprzedawac ani oddawac jako gwaranta kredytów


My money what I invested to Poland were legal. In year 1997 I was owning in centre of Helsinki Lönnroth strasse apartments 94 sqmtr, 48 sqmtr and 28 sqmtr . New house 235 sqmtr in Porvoo
( see photo ) . 3.9. 1996 when Violetta Sarnowiak made in Helsinki law office credit agreement of 5 million markka ( 870 000 euros ) ,we were not married . This properity belongs only to me according the marriage agreements , but God has given us common son William Sarnowiak , 21 years old. I want give all to him , but only 96% ly . 4 % owning must be written to culture association Keltaiset ry , who is controlling our young boy. He is not allowed to sell anything or put as quaranty of credits

W umowie kredytowej na 5 mln marek ( 870 000 euro ) bylo napisane 3.9.1996, ze Violetta Sarnowiak i jej rodzina w Lodzi musza splacic ten kredyt lub oddac Hetikko posiadanie gospodarstwa najpózniej do 31.01.2017. Ja i moja nowa zona agronom Melika Ramouz napisalismy do nich list polecony z Portugalii, ale nie chcieli placic ani dac wlasnosci. Wyslali 2 uzbrojonych gangsterów, zeby nas straszyli w Portimao w Portugalii. Nastepnie rozpoczelo sie ´´z czasem ´´ oprocentowanie % wzrostu saldo kredytu. 31.01.2022 to 1 450 040 euro


In credit agreement of 5 million markka ( 870 000 euros ) was written 3.9.1996 that Violetta Sarnowiak and her family in Lodz must pay back this credit or give owning of the farm to Hietikko at least 31.1.2017. Me and my new wife agronom Melika Ramouz wrote them registered letter from Portugal, but they did not want pay or give owning. They sent 2 armed gangsters to frighten us in Portimao . Then started ´´over time ´´ interest % rise the saldo of credit. 31.1.2022 it is - 1 450 040 euros

Dietmar Schuller ( swedishsteel@gmx.de ) i Violetta Kulawik byli tam 4.5.2005 kiedy policja z Miedzylesia Adam Polanski przyjechala do mojego gospodarstwa i powiedziala, ze Hannu Hietikko musi odejsc. Moja byla zona, jej siostra i mama Halina Cieplucha w Lodzi i wszystkie kobiety w gminie Gniewoszów mialy takie zdanie, ze Hannu Hietikko jest chory psychicznie i niebezpieczny dla otoczenia. Adam Polanski, slyszac swiadków, powiedzial, ze Hietikko NIE moze wrócic do Polski, zanim konsulat finski sanomat.var@formin.fi nie wyjasni, jak niebezpieczny jest Hetikko? Minelo 17 lat i stan Finlandii ostatecznie 8.12.2021 podjal decyzje w tej sprawie. Najwyzsi zdrowi dyrektorzy administracji Leena.Laajala@avi.fi , Paula.Tuunainen@valvira.fi, mauri.roivas@seututk.fi, jari.raudasoja@seututk.fi, anna-mari.sorri@pshp.fi , moja starsza siostra Terttu Virolainen Vanamontie 8, 61800 Kauhajoki, policja Markus Korhonen, inzynier Olli Antila Hevonkoski Isokyrö i mój starszy brat Pentti Koivumäki w Kauhajoki Luomankylä wszyscy zgadzaja sie, ze Hannu Hietikko byl szalony przez cale moje zycie. Doktor psychiatrii Eija Thomasson stwierdzil w 1986 roku, ze poziom szalenstwa wynosi 100%. 24 godziny na dobe dla zrozumienia realiów. (Ale ta dr Thomasson przyznala pózniej, ze to nieprawda, pisala to, o co prosili ja inni ludzie marjo.miettinen@ensto.com , kari metso, reijo kallio i olli antila isokyrö hevonvitunkoski ) Violetta Sarnowiak opowiadala w finskim sadzie, jak od 24.12.1996, kiedy mnie poznala, Hietikko byl totalnie wsciekly

Dietmar Schuller ( swedishsteel@gmx.de ) and Violetta Kulawik were there 4.5.2005 when police of Miedzylesie Adam Polanski came to my farm and said that Hannu Hietikko must go away. My ex wife, her sister and mother Halina Cieplucha in Lodz and all women in willage Gniewoszow had such opinion that Hannu Hietikko is mentally ill and dangerous to surrounding. Adam Polanski said in hearing of witnesses that Hietikko NOT can come back to Poland before state of Finland consulat sanomat.var@formin.fi make clear how dangerous sort of mental ilness Hietikko has ? 17 years has gone and state of Finland finally 8.12.2021 have made decision about this matter . The highest healthy administration directors Leena.Laajala@avi.fi , Paula.Tuunainen@valvira.fi, mauri.roivas@seututk.fi, jari.raudasoja@seututk.fi, anna-mari.sorri@pshp.fi , my older sister Terttu Virolainen Vanamontie 8, 61800 Kauhajoki , police Markus Korhonen , engineer Olli Antila Hevonkoski Isokyrö and my older brother Pentti Koivumäki in Kauhajoki Luomankylä all agree that Hannu Hietikko has been mad all my life. Doctor of psychiatria Eija Thomasson said in year 1986 that level of madness is 100% . 24 hours per day out of understanding real realities. ( But this dr Thomasson later confessed that its not true, she was writing what some other people
marjo.miettinen@ensto.com , kari metso, reijo kallio and olli antila from hevonvitunkoski isokyrö asked her to do ) Violetta Sarnowiak has said in finnish court how since 24.12.1986 when she has known me, Hietikko has been totally mad

W Biblii i Koranie jest prawo zwyczajowe. ´´Jezeli ktos powie do brata , ty szalony, chory psychicznie ten kto mówi , ciagnie na siebie kare piekielna. Kiedy to powiedza stan Finlandia, Keuruu i Mänttä-Vilppula paskatown , ta kara moze pojawic sie na poziomie zbiorowym. Za pomoca 3 pocisków lub dronów Rosja moglaby zniszczyc 3 najwazniejsze transformatory energii elektrycznej i odebrac moc calej Finlandii na pól roku. Kiedy wszystko zalezy od komputerów, oznaczaloby to prawdziwe pieklo. Finlandia jest tak glupia, ze otwarcie mówi w internecie, gdzie dzialaja te sieci. Jednoczesnie wykopuja z Rosjanami krew z nosa i pisza w mediach spolecznosciowych, jak planuja wysadzic konsulat Rosji w Helsinkach. Widzielismy na Ukrainie, ze Rosjanie potrafia byc twardzi. Widzielismy to w Smolensku, kiedy w 2010 roku zginelo 96 Polaków

In the Bible and Coran is common law. ´´If someone says to his brother , you mad, you mentally ill, this one who says , is pulling on oneself punishment of hell. When this is said by state of Finland, Keuruu and Mänttä -Vilppula paskatown , the punishment can arrive in collective level. With 3 missiles or drones Russia could destroy 3 most important electricity transformators and take power away from all Finland for half year. When everything is depending on computers, this would mean real hell. Finland is so stupid that they tell openly in internet where those networks take place. At same time they dig blood from nose with russians and write in social media how they plan explose consulat of Russia in Helsinki. We have seen in Ukraina that russians can be hard . We saw it in Smolensk when 96 polish people were killed 2010

Takim gadaniem Violetta Sarnowiak wyznaje, ze oszukiwala w 100% inwalida i przestepstwo jest rzeczywiste, bo do dzis odmawia mi przyznania mi gospodarstwa na wlasnosc (gwaranta jej kredytu). jak Violetta Sarnowiak zawarla umowy z mafia. Jest jeden, ten sam powód porwania Williama i zamordowania przez aborcje naszego pierwszego dziecka – mówi rzymskokatolicki ksiadz Josef Siemasz. Z tego samego powodu Violetta 3 razy prosila finska policje o aresztowanie mnie i wywiezienie na Sahare. Z tego powodu mój syn nigdy nie moze spotkac swojego ojca. Cale to gówno musi sie wydarzyc, bo Hietikko jest tak ciezko chory – mówi Violetta. Mój starszy brat i siostra w Kauhajoki wspieraja Violette, poniewaz nigdy mnie nie zaakceptowali. Mój sposób myslenia zawsze byl inny, jako tak zwanych ´´normalnych´´ Finów. W kazdym razie przyjeli mnie na uniwersytet w Helsinkach i do akademii sztuki (Helsingin taideteollinen korkeakoulu) Finskie firmy eksportowe, takie jak NOKIA i www.ensto.com, placily mi wysokie pensje, gdy planowalem ich miedzynarodowa reklame. Bylem duzo bogatszy niz moja siostra i brat i dlatego byli bardzo zadowoleni, gdy polska mafia okradala mnie ze wszystkiego

With such talking Violetta Sarnowiak confess that she has been fooling 100% invalid and the crime is actual, because still today she refuse give me owning of the farm ( quaranty of her credit ) When she refuse to give it to our common son , its showing how Violetta Sarnowiak has done agreements with mafia. There is one, the same reason to kidnapping of William and to murdering with abortion our first child , says roman catholic priest Josef Siemasz . Because of this same reason Violetta has been asking police of Finland 3 times to arrest me and banish to Sahara. Because of this reason, my son never can meet his father. All this shit must happens , because Hietikko is so seriously sick , Violetta says . My older brother and sister in Kauhajoki support Violetta , because they had never accepted me. My way of thinking has always been different, as so called ´´normal´´ finns. But anyway they accepted me to Helsinki university and to art academia ( Helsingin taideteollinen korkeakoulu ) Finnish export companies as NOKIA and www.ensto.com paid me high salaries when i was planning their international advertising. I was much more rich as my sister and brother and thats why they were very glad when polish mafia was robbing from me everything

Pytanie o chorobe psychiczna jest otwarte, bo lekarze psychiatrii w Hiszpanii Portugalia Maroko Niemcy Szwecja Izrael Indie iw Polsce Klodzko nie widza u mnie takiej choroby. Tylko finscy lekarze mówia, ze Hietikko jest w 100% wsciekly, ale policja Polanskiego w Miedzylesiu powiedziala 4.5.2005, ze Hietikko nie moze wrócic, zanim FINSCY lekarze nie zatwierdza tej sprawy. Jari.Raudasoja@seututk.fi jest najwyzszym lekarzem w regionie Keuruu-Jyväskylä i powinien to zrobic, odpowiedz przyszla 8.12.2021 z leena.laajala@avi.fi --Hietikko z pewnoscia jest szalony. To znaczy , ze Hietikko nie moze przyjechac do Polski , ale chce odzyskac moje pieniadze . Panstwo finskie (oikeusvaltio) musi zaplacic, bo uzywa falszywej psychiatrii jako broni (tak samo jak Rosjanie w czasach Stalina). Poniewaz Violetta Sarnowiak nie daje sie pogodzic z tymi zbrodniami , padla ofiara twardej przemocy w rodzinie , bez wlasnego indywidualnego myslenia , jestem gotowa dac Violetcie 1/3 wszystkich odszkodowan fiskalnych ( jesli w sadzie mówi wszystko zgodnie z prawda ) 1 / 3 ze wszystkich odszkodowan jakie daje naszemu synowi Williamowi dostanie równiez 96 % wlasnosci gospodarstwa w Miedzylesiu. Jesli nie chce, wlascicielem powinien byc w 100% stowarzyszenie kulturowe keltaiset ry, które pózniej przekaze je dzieciom Williama

The question about ´´mental illness´´ is open , because doctors of psychiatria in Spain Portugal Marocco Germany Sweden Israel India and in Poland Klodzko not see such sickness in me . Only finnish doctors say how Hietikko is 100% ly mad , but police Polanski in Miedzylesie said 4.5.2005 that Hietikko not can come back before FINNISH doctors certify this matter. Jari.Raudasoja@seututk.fi is highest doctor in region Keuruu-Jyväskylä and he should do it, answer came 8.12.2021 from leena.laajala@avi.fi --Hietikko surely is mad. It means , Hietikko not can come to Poland, but i want back my money . State of Finland ( oikeusvaltio ) must pay , because they use false psychiatria as a weapon ( same behaving as russians had during Stalin ) . Because Violetta Sarnowiak is not quilty to these crimes , she is victim of hard family violence , with no own individual thinking , im ready to give to Violetta 1 / 3 of all fiscal compensations ( if she talks everything truthfully in the court ) 1 / 3 of all compensations i give to our son William, he will get also 96 % owning of the farm in Miedzylesie. If he not want, owner shall be 100% ly culture association keltaiset ry who give it later to children of William

Mam juz 70 lat i wole mieszkac w ladnym klimacie poludniowego Maroka . Ale ze wzgledu na mojego syna i jego dzieci ja i moja zona Melika Ramouz domagamy sie, aby sad klodzki zajal sie ta sprawa. Wasz komisarz psychiatryczny Andrei Hanusz i Maria Biedunkiewitz przeprowadzili perfekcyjne sledztwo, mówiac, ze Hietikko nie jest chory psychicznie. Stan Finlandii, konsul w Warszawie vappu.pajala@formin.fi powiedzial, ze Hietikko zaplacil im czarne pieniadze za zdobycie takiego falszywego dokumentu. Polska jest w 100% skorumpowana – powiedziala. Wszystko mozna kupic za pieniadze. Ucierpieli powaznie honor panstwa i dworu klodzkiego. Prosze, niech pokaza argumenty. Zbrodnia nie jest prawnie stara , bo stan Finlandii leena.laajala@avi.fi ponowil to gówno gadajace 8.12.2021 iz tego powodu nie moge wrócic na moja farme w Polsce . Finski system socjalny ss- Panie alisa.veistamo@keuruu.fi nigdy nie pozwolily mi zobaczyc mojego jedynego dziecka. Mamy kilku finskich policjantów, emerytów, którzy mieszkaja w Agadirze. W 2012 roku dowiedzieli sie, jak sanomat.rab@formin.fi i minister finansów Alexander Stubb zaplacili 500 milionów czarnych pieniedzy administracji Maroka, aby zmienic ich prawa. Comisario Birger Spets powiedzial, skad król Maroko Muhamed VI zna te sprawe. Chcialbym, zeby polskie MEDIA pisaly o nieuczciwym moranie finskich kurw. Sprzedawali do Polski samochody wojenne PASI z III klasy smieci metal. Z tego powodu wielu Polaków zginelo od kul Talibów w Afganistanie. Finlandia jest o wiele bardziej nielegalnym i brudnym krajem niz Polska, ale finskie panie jak Sanna Marin i Tytti.Tuppurainen@eduskunta.fi sa dobrymi pretendentami, czyms co w Polsce nazywa sie ´´kurva´´. Nie moga postawic mnie przed sadem z powodu moich slów, poniewaz stan Finlandii mówi, ze Hetikko jest psychicznie chory w 100%. Nie widze prawdziwej rzeczywistosci , kiedy mówie , ze finska financial minister Annika Saarikko wyglada jak wieprzowina .

Im already 70 years old and i prefer to live in nice climat of south Marocco . But because of my son and his children, me and my wife Melika Ramouz demand that court of Klodzko shall handle this matter . Your psychiatric comissio Andrei Hanusz and Maria Biedunkiewitz made perfekt investigation saying 2008 how Hietikko is not sick mentally. State of Finland , consul in Warsawa vappu.pajala@formin.fi said that Hietikko has paid them black money to get such false document. Poland is 100% ly corrupted, she said. All is possible to buy with money . They hurt seriously honour of state Poland and court of Klodzko. Please force them to show arguments . Crime is not juridically old , because state of Finland leena.laajala@avi.fi renewed this shit talking 8.12.2021 and because of this i can not come back to my farm in Poland . Finnish social system SS ladies alisa.veistamo@keuruu.fi never let me see my only child. We have several finnish policemen , pensionists who live in Agadir. They found out 2012 how sanomat.rab@formin.fi and financial minister Alexander Stubb paid 500 million black money to administration of Marocco , to change their laws . Comisario Birger Spets said how King of Marocco Muhamed VI knows this matter. I wish that polish MEDIA write about unhonest moral of finnish kurvas. They were selling PASI war cars to Poland using III class rubbish metal. Because of that fooling lot of polish men died to bullets of Taleban in Afganistan. Finland is much more illegal and dirty country as Poland , but finnish ladies as Sanna Marin and Tytti.Tuppurainen@eduskunta.fi are good pretenders, something what is called ´´kurva ´´ in Poland . They can´t put me to court because of my words , because state of Finland self says that Hietikko is mentally ill 100% . I dont see the real reality , when i say that finnish minister of finance Annika Saarikko looks out as a pork

Z powodu tak blednych diagnoz postawionych przez finskich lekarzy niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe ALLIANZ Wroclaw odmówilo wyplaty odszkodowania. Kiedy nie wolno mi bylo przebywac w moim gospodarstwie w Miedzylesiu, wykupilem drogie pelnowartosciowe ubezpieczenie. Kiedy odszedlem i zespól swiadków jehowy samuel ilnicki ,Adam Zaba , Andrei Bogdanowitz , Jacek Kolodzied , Kamila Michalowska ( vyroby@gmail.com ) zaczal niszczyc 4 remontowane budynki , poinformowalem Allianz pani Anja . Wyslala mi wiadomosc SMS (policja Keuruu Kimmo Rytkönena ma ja) ´´Nie próbuj nas oszukac, czlowieku creisi, idz do psychiatry. ´´ Psycholog border1@wp.pl we Wroclawiu zobaczylem tego SMS-a i powiedzialem. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma prawa do takiego gadania, a Hetikko nie jest czlowiekiem creisi ´´. Nawet gdyby tak bylo, nie ma zadnego argumentu za odmowa odszkodowania z ubezpieczenia. Ale Allianz uslyszal od konsulatu Finlandii, i ossi.viljakainen@gmail.com , jak szalony Hietikko kazal swoim pomocnikom zniszczyc 4 budynki, aby oszukac Allianza
Domagam sie w sadzie klodzkim, aby panstwo finskie (kirjaamo@valtiokonttori.fi) oplacilo naprawe 4 kulturowych historycznie cennych budynków niemieckich 55 pokoi, 2 duze sale oraz przywiezienie calego skradzionego materialu. Ich wlascicielem bedzie mój syn William.Sarnowiak@gmail.com 96% ly. Stowarzyszenie keltaiset ry 4 % ly

Because of such wrong diagnosas made by finnish doctors , german insurance company ALLIANZ wroclaw refused to compensate anything. When i was not allowed to be in my farm in Miedzylesie , i made expensive full value insurance. When i went away and team of jehova witnesses samuel ilnicki , Adam Zaba , Andrei Bogdanowitz , Jacek Kolodzied , Kamila Michalowska ( vyroby@gmail.com ) started destroy 4 remonted buildings , i informed Allianz pani Anja. She sent me sms message ( police of Keuruu Kimmo Rytkönen has it ) ´´Dont try to fool us you creisi man, go to psychiatr. ´´ Psycholog border1@wp.pl in Wroclaw saw this SMS and said. Insurance company has no rights to such talking and Hietikko is not creisi man ´´. Even if he would be, its not any argument to refuse compensation from insurance. But Allianz had heard from consulat Finland and from ossi.viljakainen@gmail.com how mad Hietikko self has given order to his helpers to destroy 4 buildings in meaning to fool Allianz . I demand in court of Klodzko that state of Finland ( kirjaamo@valtiokonttori.fi ) pay repairing of 4 culture historically valuable german buildings 55 rooms , 2 big sala , and bringing back all stolen material. Owner of them shall be my son William.Sarnowiak@gmail.com 96 % ly. Association keltaiset ry 4 % ly

w 1996 roku Paavo Koivisto , Elina Paasio ja Jutta Lavonen chcialy przeniesc nasz dom w Porvoo do ich ´´DZIECKA bisnes ´´´ Koiviston perhekoti oy. Violetta Sarnowiak chciala sprzedac caly nasz majatek w Finlandii i zawiezc pieniadze Hietiko do Polski swojej mamie Halinie Cieplucha. Z powodu tego celu Violetta zabila moje dziecko w Porvoo w Finlandii aborcja, a jej asystenci podali mi silna haluzyogeniczna trucizne. Odepchniety od mojego domu i jechalem samotnie 4 miesiace motocyklem do Jerozolimy. W tym czasie bylem naprawde w psychozie, ale to nie byla choroba - to wynik zatrucia. 12.12.1997 Violetta chciala sie ze mna po raz drugi wyjsc za maz, ale nie jest to prawnie wazne. Trzech psyciatres udokumentowalo, ze w latach 1996-1999 Hannu Hietikko nie byl w pelnym stanie, a takie ´drugie malzenstwo ´´Nic nie znaczy. W Polsce moim sasiadem byl niemiecki lekarz homeofatii, który podawal mi maroccian cannabis jako lekarstwo 10 gr/dzien. Dzieki temu zabiegowi poprawilam kondycje

in year 1996 Paavo Koivisto , Elina Paasio ja Jutta Lavonen wanted to get our house in Porvoo to their ´´CHILD BISNESS´´´ Koiviston perhekoti oy. Violetta Sarnowiak wanted sell all our properity in Finland and take Hietikko´s money to Poland to her mother Halina Cieplucha and Wiesa perfekt okei ´´. Because of this target, Violetta killed my child in Porvoo Finland with abortion and her assistants gave me strong hallusiogenetic poison. Pushed away from my house and i was driving 4 months alone by motorbike to Jerusalem . In that time i was really in psychosa , but it was not illness -- it was result of poisoning. 12.12.1997 Violetta wanted to get with me SECOND TIME married, but it is not juridically valid. 3 psyciatres documented that 1996-1999 Hannu Hietikko was not in full condition and such ´´second marriage ´´means NOTHING . . In Poland my neighbour was a german doctor of homeophatia who was giving me cannabis as medicin 10 gr / day. With that treatment i became to better condition

Lekarze w Keuruu slyszeli moja historie w ciagu ostatnich 3 miesiecy i mówia: ´´ Musi byc naprawde creisi czlowiekiem, który sprzedaje 3 duze apartamenty w centrum Helsinek i nowy dom 235 metrów kwadratowych, zainwestuje wszystkie pieniadze w dzika polska wolna strone, na imie haliny cieplucha. ´´Lekarze psychiatrii Arto Lauerma i Eija Thomasson udokumentowali 1997 , ze Hetikko byl w psychozie, kiedy sprzedano moja wlasnosc w Helsinkach. Ludzie z Gniewoszowa np. Jidek Zamosch widzieli, ze bylem bardzo przerazony i zdenerwowany, gdy Violetta zabrala mnie do Polski w sierpniu 1998 roku. Niemiecki lekarz u naszego sasiada zaczal sprzedawac mi duzo kilo cannabis aus Hamburg

Doctors in Keuruu have heard my story during last 3 months and say ..Must be really creisi man who sell 3 big apartments in centre of Helsinki and new house 235 sq meter, invest all money to wild polish back side willage , to name of halina cieplucha . Doctors of psychiatria Arto Lauerma and Eija Thomasson documented 1997 that Hietikko was in psychosa when my properity was sold in Helsinki . People in Gniewoszow for example Jidek Zamosch saw that i was very scared and nervous when Violetta took me to Poland in august 1998. German doctor in our neighbour started sell me cannabis many kilo . It was smuggled from Hamburg , originally from Marocco


Kamila Michalowska ( vyroby@gmail.com ) ze stowarzyszenia swietych ALBERT Wroclaw dowiedziala sie, ze wiele osób kupuje te materialy i poszla to zglosic na policje, piszac dokladny raport. Przekazala go osobiscie Komisariatowi Policji Wroclaw-Rakowiec asp. Sebastian Tkaczyszyn gen. Romualda Traugutta 94 50-420 Wroclaw, ale nie chcial przekazac tej sprawy prokuratorowi. Niektórzy policjanci tez kupowali te marihuane z Hamburga i postanowili byc cicho. W Polsce bylo ponad 40 000 mlodych biednych ludzi w wiezieniach, tylko z powodu uzywania cannabis sativa . Ale kiedy bogaci architekci veterinärs bisnes mezczyzni jak Andrei Bogdanowitzal lub policjanci comisario Bystrza Klodzko zrobili to samo, asp. Sebastian Tkaczyszyn milczal o tym. Ta sprawa lamie prawa równosci w Unii Europejskiej

Kamila Michalowska ( vyroby@gmail.com ) from holy alberts association Wroclaw found out that many people were buying these materials and she went to say it to police, writing exact raport. She gave it personally to Komisariat Policji Wroclaw-Rakowiec asp. Sebastian Tkaczyszyn gen. Romualda Traugutta 94 50-420 Wroclaw but he did not want give this matter to prokurator. Some policemen were also buying this cannabis from Hamburg and they decided to be quiet. In Poland was in that time more as 40 000 young puor people in prisons , just because of using cannabis. But when rich architects veterinärs bisnes men as Andrei Bogdanowitzal or police comendants of Bystrza Klodzko did the same, asp. Sebastian Tkaczyszyn was quiet about it. This matter breaks laws of equality in european union

Ale moja nowa zona agronom Malika Ramouz i ja domagamy sie, aby sad klodzki wystawil Violette Sarnowiak i jej rodzine w Lodzi do zwrotu 1´450 040 euro. Nie moze byc mozliwe, zgodnie z prawem Finlandii, Polski lub Unii Europejskiej, oszukac wszystkie pieniadze w 100% inwalidów w Polsce, a nastepnie poprosic policje o wypchniecie tego inwalidy z dala od jego domu i calej Polski. Violetta Sarnowiak musi wytlumaczyc w sadzie klodzkim i strasburskim po co ona zyla z tak okropnym mezczyzna 18 lat, chciala ze mna 2 razy wyjsc za maz i 2 razy sie rozwodzic? Po co mi napisala w 1985 roku z komunistycznej Polski, ze jest ´´odrodzona swieta Maria z Nazaretu´´, a 4 lata pózniej w Finlandii zabila naszego pierwszego syna aborcja? Po co ona porwala 15.04.2005 (17 lat temu) mojego 4-letniego syna z Polski do Finlandii i nigdy nie pozwolila ojcu i synowi sie spotkac? Powiedziala Kamili Michalowskiej ( vyroby@gmail.com , ze spotkanie ojca z synem nie jest mozliwe , zanim Hannu napisala , ze nasze gospodarstwo w Polsce nalezy do jej mamy i mlodszej kurla siostry Wiesy Perfekt okei ( esiacz@poczta.fm )

But my new wife agronom Malika Ramouz and me demand that court of Klodzko put Violetta Sarnowiak and her family in Lodz pay me back 1 450 040 euros . It can not be possible according laws of Finland Poland or european union to fool all money of 100 % invalid to Poland and then ask police to push this invalid away from his home and all Poland. Violetta Sarnowiak must explain in court of Klodzko and Strasbourg what for she was living with so terrble man 18 years , wanted to get with me 2 times married and made 2 times divorce ? What for she wrote to me 1985 from communistic closed Poland that she is ´´reborn holy Maria of Nasareth , ´´ but 4 years later in Finland killed our first son with abortion ? What for she was kidnapping 15.4.2005 ( 17 years ago ) my 4 years old son from Poland to Finland and never let father and son meet each others ? She has said to Kamila Michalowska ( vyroby@gmail.com ) how meeting of father and son is not possible before Hannu write under that our farm in Poland belongs to her mother and younger kurla sister Wiesa Perfekt okei ( esiacz@poczta.fm )

Porwanie dziecka i szantazowanie pieniedzy to duze przestepstwo, ale finska policja Keuruu twierdzi, ze to zbyt mala sprawa, aby rozpoczac proces kryminalny. To musi sie wydarzyc w polskim sadzie i Strasbourg . Zgodnie z umowa porwania Haaga sprawy mojego chlopca w ogóle nie naleza do finskiego sadu. Stan Finlandia ukradl mojego syna i kirjaamo@valtiokonttori.fi musi zaplacic mi 10 milionów euro bez podatku, plus koszty prawników. Miasto keuruu@keuruu.fi 1,5 mln, Mänttä Vilppula paskatown 116 600 euro. To duze pieniadze, ale prosze zauwazyc, ze w USA daja krzeslo elektryczne, jesli ktos ukradnie dziecko i szantazuje pieniadze. W prawie islamu jest napisane, ze „kradziez syna i zniszczenie jego rodzinnego domu bedzie karane smiercia”. Organista kosciola rzymskokatolickiego , kurla Adam Zaba, swiadkowie jehowy, kurla Adam Prokop, kurla Marisa Baranska, kroll of kurlas pan Borisko , i prawie wszyscy mieszkancy Gniewsozowa Dlugopole Miedzylesie rabowali dom rodzinny Williama Sarnowiaka. Jesli sad klodzki ich nie ukarze , w Gniewsozowie Dlugopole Miedzylesie moze sie wydarzyc cos jeszcze bardzo zlego .

Kidnapping a child and blackmailing money is a big crime but state of Finland police of Keuruu says how its too small matter to start crime trial. It must happen in polish court and in Strasbourg . According kidnapping agreement of Haag, matters of my boy not belong at all to finnish court. State of Finland has stolen my son and kirjaamo@valtiokonttori.fi must pay me 10 million euros taxfree , plus costs of lawyers . City keuruu@keuruu.fi 1,5 million, Mänttä Vilppula paskatown 116 600 euros. It is big money, but please notice that in USA they have been giving electric chair if someone steal a child and blackmail money. In law of islam is written ´´ stealing a son and destroying his childhood home shall be punished by death ´´. Organ player of roman catholic church kurla Adam Zaba, jehova witnesses , kurla Marisa Baranska, king of kurlas pan Borisko , kurla Adam Prokop and almost all people in Gniewsozow Dlugopole Miedzylesie have been robbing childhood home of William Sarnowiak. If court of Klodzko shall not punish them , something else very bad can happen in Gniewsozow Dlugopole Miedzylesie

Kiedy juz wiemy na pewno, ze Hannu Hetikko jest w 100% inwalida, jasne jest, ze Hannu Hetikko juz nigdy nie bedzie mógl wrócic do mojego gospodarstwa w Polsce. Ale mój syn musi miec mozliwosc przybycia do domu swojego dziecinstwa i byc wlascicielem gospodarstwa w 96% lat. Jesli nie zechce, to stowarzyszenie Keltaiset ry bedzie w 100% wlascicielem. ( i oddaje posiadanie 96% pózniej dzieciom mojego syna. ) Prosze o pozwolenie z sadu klodzkiego czy moje zwloki moglyby zostac pochowane w moim gospodarstwie ? Sa tam ruiny bardzo starego kosciola, to swieta blogoslawiona ziemia, na której pochowane sa moje 2 zatrute psy Jussi i Kalle. Moja zona Melika Ramouz chce miec ze mna swój ostatni dom w tym samym miejscu. Jestem tak okropnym czlowiekiem, ze moje cialo nie moze byc pochowane z normalnymi ludzmi, ani w Polsce, ani w Finlandii czy Portugalii.

When we know for sure that Hannu Hietikko is 100% invalid , it is clear that Hannu Hietikko never can come back to my farm in Poland. But my son must have possibility to come to his childhood home and be owner of the farm 96 % ly. If she does not want, association Keltaiset ry will be owner 100% ly and give owning of 96 % later to children of my son. Im asking permission from court of Klodzko if my dead body could be buried to my farm ? There is ruins of very old church, its is holy blessed ground ,where my 2 poisoned dogs Jussi and Kalle are buried. My Wife Melika Ramouz wants get her last home with me in same place. Im so terrible man that my body cant be buried with normal people , not in Poland , not in Finland or Portugal.

Ale to nie bylo legalne, zgodnie z prawami czlowieka, choroba nie moze byc powodem, by wypchnac kogos z domu na 17 lat i uniemozliwic spotkanie ojca i syna. Kto dokonal takiej diagnozy, jest odpowiedzialny za wyjasnienie, co to znaczy i wyplate odszkodowan. To nie byla Polska, to byla FinlandiaPolicja z Miedzylesia Adam Polanski nie mial decyzji sadu o wydaleniu obywatela UE z mojego domu i domagam sie odszkodowan za podróz w wysokosci 75 euro dziennie. I.4.2022 rachunek ten wynosil 484 050 euro. 6454 dni poza domem. nigdy nie zobacze mojego kochanego dzieckaPo 4.5.2005 nie moglem byc w swoim gospodarstwie i tracilem dotacje unijne 20 000 e/rok. W ciagu 18 lat straty te wyniosly 360 000 euro


But this was not legal, according laws of human rights , illness can not be reason to push someone away from his home for 17 years and prevent father and son meet each others. Who has made such diagnosa , is responsible to explain what it means and pay the compensations. It was not Poland, it was FinlandPolice of Miedzylesie Adam Polanski did not have decision from court to banish away EU citizen from my house and i demand taxfree travelling compensation 75 euros / day . I.4.2022 this bill was 484 050 euros. 6454 days away from home. never can see my dear child. After 4.5.2005 i could not be at my farm and i was loosing EU supports 20 000 e / year. During 18 years these losses were 360 000 euros

2 414 090 euro Domagam sie od panstwa polskiego/policji Miedzylesia Adama Polanskiego, bo kazal mi wychodzic z domu. Ale mial mocne argumenty, stan Finlandii i miasto keuruu@keuruu.fi mówia, ze Hetikko jest niebezpiecznie szalony. Halina Cieplucha z Lodzi mówila od poczatku 1986 roku, ze Hetikko jest szalony. Jej córka , siostra mojej bylej , Wiesa´´ PERFEKT OKEI ´´ ( esiacz@poczta.fm )w 2005 roku pisala SMS-y do wielu osób ( na przyklad na swedishsteel@gmx.de ) ´´nie oddawaj tej farmy Hietikko , on jest chory ´´Po tym ´ PERFEKT OKEI ´´ ja powaznie zachorowal. I nie wystarczy, ze jesli Wiesa Kurla nie wyzna wszystkiego w sadzie klodzkim, to nawet po jej smierci przyjdzie cos trudniejszego. W Biblii i Koranie jest prawo zwyczajowe. ´´Jezeli ktos powie do brata , ty szalony, chory psychicznie ten kto mówi , ciagnie na siebie kare piekielna.

2 414 090 euros I demand from state of Poland / police of Miedzylesie Adam Polanski, because he was ordering me away from my home. But he had strong argument , state of Finland and city keuruu@keuruu.fi say that Hietikko is dangerously mad. Halina Cieplucha in Lodz said since beginning 1986 that Hietikko is mad . Her daughter , sister of my exwife, Wiesa´´ PERFEKT OKEI ´´ ( esiacz@poczta.fm )was writing in year 2005 SMS messages to many people ( for example to swedishsteel@gmx.de ) ´´dont give that farm to Hietikko, he is sick ´´After this ´ PERFEKT OKEI ´´ self became seriously sick. And its not enough, if Wiesa kurla is not going to confess everything in court of Klodzko, something more hard shall come even after her death . In the Bible and Coran is common law. ´´If someone says to his brother , you mad, you mentally ill, this one who says , is pulling on oneself punishment of hell.

Pan Polanski powiedzial 4.5.2005, ze nie maja mozliwosci dowiedziec sie, co jest prawda w tej sprawie. Sad w Klodzku musi zbadac, co powiedzial konsulat Finlandii w Warszawie, ze Hietikko skorumpowal sadowa komisje psychiatryczna Polski. Dyrektor leena.laajanen@avi.fi i czolowi lekarze tarja.marjamaki@taidekaupunki.fi i jari.raudasoja@seututk.fi do dzis gwarantuja, ze Hietikko z pewnoscia jest szalony. 3 lekarzy psychiatrii w Polsce i psychologa border1@wp.pl to skorumpowani . Ale co do lekarzy w Niemczech Löerrach, Szwecji Södertälje, Hiszpanii Torremolinos, Portugalii Faro iw Agadirze Maroko wszyscy zgadzaja sie z polskimi lekarzami? Zgadzam sie z policja Miedzylesia, nie maja mozliwosci dowiedziec sie, co jest prawda. To musi zrobic sad klodzki i strasburski. Jesli dowiedza sie, ze ten blad i niewlasciwa diagnoza zostala postawiona w Finlandii, panstwo Finlandia jest zobowiazane zaplacic mi 2 414 090 euro wolne od podatku plus koszty prawników.

Mr Polanski said 4.5.2005 that they not have possibility to find out what is true in this matter . Court of Klodzko must investigate what consulat Finland in Warsawa has said , that Hietikko has corrupted court psychiatric comitea of Poland . Director leena.laajanen@avi.fi , leading doctors tarja.marjamaki@taidekaupunki.fi and jari.raudasoja@seututk.fi still today quaranty that Hietikko surely is mad. 3 doctors of psychiatria in Poland and psycholog border1@wp.pl are corrupted . But what for doctors in Germany Löerrach, Sweden Södertälje , Spain Torremolinos , Portugal Faro and in Agadir Marocco all agree with polish doctors ? I agree with police of Miedzylesie, they have not capacity to find out what is true . This must do court of Klodzko and Strasbourg. If they find out that this mistake and wrong diagnosa is made in Finland, state of Finland is responsible to pay me taxfree 2 414 090 euros plus costs of lawyers.

Wykorzystywali siec swiadków jehowy, by szerzyc rasistowski gniew na jedynych cudzoziemców w malej, odizolowanej wiosce. To ciezka zbrodnia i sad w Strasburgu i Klodzko musi ukarac organizacje jehowa swiadków. Rodziny swiadków Stefanii i Stanislawa Ilnickich wymagaja sprostowania w sadzie w Klodzku i Strasburgu. Jidek Zamosch, Mietek Steinzek, dr Henryk Lange i Piotr Piaskus w Gniewoszowie opowiadali, jak ilnickie od dawna terroryzuja cala wioske. Po II wojnie swiatowej Stalin wypchnal z Kazachstanu ponad 100 000 ludzi do pomocy komunistycznej policji Miedzylesia ... w szpiegowaniu i terroryzowaniu Polaków w Sudetach. Mimo ze Polska byla juz czescia unii europejskiej, takie stare konstrukcje energetyczne wciaz zyly w malym odizolowanym Miedylesiu. Ilnickies prawie co tydzien podchodzil przed nasz dom z siekiera w reku krzyczac ´´ jedz do Finlandii , zabijemy cie ´´ . Nastepnego dnia poszli na posterunek policji, mówiac, jak szalony Hietikko próbuje ich zabic.W maju 2005 r. rozpoczal sie przeciwko mnie proces ilnickie VI K 93 / 07 . Po 3,5 roku sad uznal, ze hietikko nie skrzywdzil niczyjego honoru i ze hietikko nie jest chory. Mój prawnik abresz@poczta.onet.pl musi ODNOWIC ten proces i zazadac od inickich kosztów prawników i tego 8-letniego terroru 700 000 euro. Jesli nie moga zaplacic, musza przekazac stowarzyszeniu posiadanie 8,8 ha i wszystkich budynków. Ilnickowie powinni wracac do Kazachstanu, zeby inni mieszkancy Gniewsoszowa mogli wreszcie zyc w spokoju

Family illnicki were using network of jehowa witnesses to spread rascistic anger against the only foreigners in small isolated willage. This is hard crime and court of Strasbourg must punish organisation jehowa witnesses . Jehowa witness family of stefania and stanislaw ilnicki needs to be corrected in court of Klodzko and Strasbourg. Jidek Zamosch , Mietek Steinzek , dr Henryk Lange and Piotr Piaskus in Gniewoszow have said how ilnickies have been terrorizing all willage long time. After II world war Stalin pushed from Kazakstan more as 100 000 people to help communistic police of Miedzylesie ...to spy and terrorize polish people in sudetian mountains . Allthough Poland was already part of european union , such old power constructions were still living in small isolated ´´ Miedylesie. Ilnickies came almost every week in front of our house with axe in hand , shouting ´´ go to finland , we kill you ´´ . Next day they went to policestation saying how mad Hietikko try to kill them. In may 2005 ilnickies started against me crime trial VI K 93 / 07 . After 3,5 years court decided that hietikko has not hurted anybodys honour and hietikko is not sick. My lawyer abresz@poczta.onet.pl must RENEW this trial and demand from ilnickies costs of lawyers and this 8 years terror , 700 000 euros. If they cant pay, they must give to association owning of 8,8 hectars and all buildings . Ilnickies should can go back to kazakstan so other people in Gniewsoszow can finally live in peace

Gminna Miedzylesie byla zamieszana w powazne przestepstwa, musza zrekompensowac swoja role dajac bezkosztowe geodety, aby dokladnie pokazac gdzie sa pierwotne granice naszego gospodarstwa 34,5 ha. Juz nie przyjezdzam do Polski, nikomu nie sprawiam klopotu. Ale matka, siostra, brat mojej zony i jego trzech synów zaczynaja w naszych gospodarstwach produkcyjnych i placa z zysku netto 15% Willamowi Sarnowiakowi, 15% jego matce, 15% jego ojcu. Zwykle 12 osób potrzebuje wizów i pozwolen na prace w Polsce. Zakladaja zubry z drewnem opalowym, woda mineralna, owcami i polem namiotowym oraz placa 10% podatku do gminy Miedzylesie, 10% do panstwa polskiego. Tych 12 osób to nie muzulmanie, sa gotowi do przylaczenia sie do Kosciola rzymskokatolickiego w Polsce. Jesli nie jest to mozliwe, sad w Strasburgu musi poprawic Polske

Gminna Miedzylesie was involved to serious crimes, they must compensate their part by giving costless geodets to show exactly where are original borders of our farm 34,5 hectar. I am not any more coming to Poland, im not problem to anybody . But mother, sister , brother of my wife and his 3 sons are starting in our farm productive bisnes and pay from nettoprofit 15 % to Willam Sarnowiak , 15 % to his mother , 15 % to his father. Commonly 12 people need wizums and work permissions to Poland. They start bisnes with firewood, mineral water , sheeps and camping and pay 10% tax to gminna Miedzylesie , 10% to state of Poland. Those 12 people are not muslimanes, they are ready to join to roman catholic church of Poland. If this is not possible, court og Strasbourg must correct Poland

Nasi sasiedzi, jehowa swiadkami, rodzina Stefanii Ilnickiej (pochodzaca z Kazachstanu) zazdroscila nam naszych remontów i prawie co tydzien przychodzila z siekiera w reku przed nasz dom wolajac ´´wróc do Finlandii, zabijemy cie i spalimy ten dom ´´ ´´nie volno robi remont tutaj´´.. Wielu swiadków to widzialo. W ciagu 8 lat Stefania Ilnicki skierowala do Miedzylesia prawie 50 wniosków o przeprowadzenie sledztwa w sprawie przestepstwa. Za kazdym razem policja zauwazala, ze ??to bzdura, ale pozwalala ilnickim na dalsze takie dokuczanie. Musielismy jechac autobusem 10 km do Miedzylesia i siedziec caly dzien na posterunku policji. W tym czasie ilniccy mogli ukrasc nasz las. Dzisiaj, gdy nasza farma stoi pusta, ilnickie uzywaja naszych gruntów o powierzchni 34,5 hektara i próbuja je kupic za niewielkie pieniadze od mojej bylej zony Violetty Sarnowiak Kivijärventie 300 42700 Keuruu Finlandia

Our neighbours , jehowa witness family of Stefania ilnicki ( originally from Kazakstan ) became jealous from our remonting and came almost every week with axe in hand in front of our house shouting ´´go back to Finland, we kill you and burn this house ´´ ´´nie volno robi remont tutaj´´. Many witnesses have seen this. During 8 years Stefania ilnicki made almost 50 requests of crime investigation to police of Miedzylesie. Every time police noticed that it was nonsense , but they allowed ilnickies continue such teasing. We had to travel by bus 10 km to Miedzylesie and sit all day in policestation. During that time ilnickies could steal our forest. Today when our farm is standing empty, ilnickies are using our lands 34,5 hectar and try to buy them with small money from my ex wife Violetta Sarnowiak Kivijärventie 300 42700 Keuruu Finland

Po uprowadzeniu mojego dziecka do Finlandii 15.04.2005, w maju 2005 Stefania Ilnicki rozpoczela przeciwko mnie proces o przestepstwo VI K 93/07 w sadzie w Klodzku. Napisali do prokuratora (bez pomocy adwokata) 20-stronicowy list opowiadajacy o tym, ze Hannu Hietikko jest najgorszym ze wszystkich zla, prawdziwym szatanem raniacym honor swiadków jehowy. Musialem wziac drogiego prawnika abresz@poczta.onet.pl i kilka razy w ciagu 3 lat przychodzic do sadu w Klodzku. Stefania Ilnicki i jej maz opowiadali, ze Hietikko jest chory psychicznie i niebezpieczny dla otoczenia. Poniewaz równiez Marisa Zamosz , Marisa Malinowska , pani Gurkova i mama mojej bylej zony w Lodzi mieli takie zdanie, policja Adam Polanski wypchnal mnie 4.5.2005 z mojego gospodarstwa. Powiedzial, ze Hietikko nie moze wrócic, zanim finscy lekarze zagwarantuja, ze Hietikko nie jest szalony. Mam teraz 70 lat i wyglada na to, ze takiego certyfikatu nigdy nie dostane. Do Polski nie wracam, ale mój syn musi wrócic do domu z dziecinstwa.

After my child was kidnapped to Finland 15.4.2005 , in may 2005 Stefania ilnicki started crime trial against me VI K 93 /07 in court of Klodzko. They wrote to prokurator ( without help of any lawyer ) letter of 20 pages telling how Hannu Hietikko is the most evil of all evils , real satan who hurts honour of jehowa witnesses . I had to take expensive lawyer abresz@poczta.onet.pl and come to court of Klodzko several times during 3 years . Stefania ilnicki and her husband said how Hietikko is mentally ill and dangerous to surroundings . Because also Marisa Zamosz , Marisa Malinowska , pani Gurkova and mother of my ex wife in Lodz had such opinion, police Adam Polanski pushed me 4.5.2005 away from my farm. He said that Hietikko not can come back, before finnish doctors can quarantee that Hietikko is not mad. Im now 70 old and its looks that such certificate i shall never get. I not come back to Poland but my son must get back his childhood home.

Musze tez miec prawo rozpoczac proces w sadzie klodzkim. Jestem obywatelem UE, który zainwestowal w Polsce caly swój majatek i mieszkalem tam prawie 10 lat. Mam numer PESEL 51110121659 i karta pobytu PL 0014443. Zaden prawnik nie chce mi pomóc w Polsce, Portugalii czy Finlandii, ale PROKURATOR GENERALNY w Klodzku musi rozpoczac proces. Ta sprawa obejmuje MORDERSTWO i takie przestepstwa nie starzeja sie prawnie. Moje pierwsze dziecko zostalo zabite w wyniku aborcji w Porvoo w Finlandii, gdzie co roku morduje sie prawie 10 000 dzieci. Tam nie jest to nielegalne, ale w tym przypadku rozkaz zabójstwa nadchodzil z Polski, ul Bratyslawska 13 m 24 90900 Lódz. Matka mojej bylej zony Haliny Ciepluchy i jej kuzynka prawnik Izabela Dzikowska rzadzily Violetta Sarnowiak ´´ ..Moja byla zona nie powinna nam robic dzieci w Finlandii, nie stabilizowac tam naszego zycia. Jesli staniesz w ciazy, zabij dziecko i wcisnij hietikko do polski, by zainwestowac w Polsce caly mój majatek 870 000 euro --- Na imie Halina Cieplucha. Nastepnie porwac naszego drugiego chlopaka do Finlandii pod tajny adres i sklamac w finskim sadzie, jak nasze inwestycje w Polsce zostaly zrobione za pieniadze Haliny Ciepluchy. Ksiadz rzymskokatolicki Josef Siemasz moze przysiac w sadzie jak tam w jednym, z tego samego powodu co dla mojego pierwszego dziecka zostalo zabite a drugie porwane. Z tego samego powodu nasz dom w Miedzylesiu jest kompletnie zepsuty, a ludzie pod adresem keuruu@keuruu.fi mówia, ze Hietikko jest chory psychicznie. Nigdy nie moge poznac mojego syna, nie wolno mu do mnie dzwonic, nawet w Boze Narodzenie czy w moje 70. urodzinyI must also have right to start crime trial in court of Klodzko.

Im eu citizen, who invested to Poland all my properity and i lived there almost 10 years. I have number PESEL 51110121659 and karta pobytu PL 0014443. Not any lawyer wants help me in Poland Portugal or in Finland but the GENERAL PROKURATOR in Klodzko must start process. This case is inculding MURDER and such crimes do not become juridically old. My first child was killed by abortion in Finland Porvoo where they murder almost 10 000 babies every year. Its not illegal there but in this case order to murder was coming from Poland , ul Bratyslawska 13 m 24 90900 Lodz. Mother of my ex wife Halina Cieplucha and her lawyer cousin Izabela Dzikowska were ruling Violetta Sarnowiak ´´ ..My ex wife should not make us child in Finland, not stabilize our living there. If become preqnant , kill the child and press hietikko to poland, to invest in Poland all my properity 870 000 euros---To name of Halina Cieplucha. After that to kidnapp our second boy to Finland to secret adress and lie in finnish court how our investings in Poland were made with money of Halina Cieplucha. Roman catholic priest Josef Siemasz can swear in court how there in one , the same reason what for my first child was killed and second one kidnapped. Because of this same reason our house in Miedzylesie is totally broken and people in keuruu@keuruu.fi say how Hietikko is mentally ill. I never can meet my son, he is not allowed to call me, not even in christmas or at my 70 ´th birthday

W kwietniu 2005 mój 4-letni synek zostal porwany do Finlandii pod ukryty adres i nie respektowali zgody na porwanie HAAG. Mój chlopak mial swój dom w Polsce Miedzylesie swoje pierwsze 4 lata , finskie social system SS panie teija.tanska@hel.fi i alisa.veistamo@keuruu.fi nie mialy zadnych praw do zalatwiania spraw mojego syna w finskim sadzie . Nadal naleza do dworu klodzkiego. Panstwo Finlandia i miasto keuruu@keuruu.fi przechodzily przez to miedzynarodowe prawo mówiace jak Finlandia jest o wiele lepszym krajem niz Polska a ojciec dziecka jest chory psychicznie

In april 2005 my 4 years old son was kidnapped to Finland , to hidden adress and they did not respect kidnapping agreement of HAAG. My boy had his home in Poland Miedzylesie his 4 first years , finnish social system SS ladies teija.tanska@hel.fi and alisa.veistamo@keuruu.fi did not have any rights to handle matters of my son in finnish court . They still belong to court of Klodzko. State of Finland and city keuruu@keuruu.fi were passing by this international law , saying how Finland is so much better country as Poland , and father of child is mentally ill

Domagam sie z tego powodu od finskiej zaplaty 10 milionów euro bez podatku ( plus koszty prawników ) . Miasto Keuruu musi zaplacic 1,5 mln. Miasto Mänttä Vilppula paskatown 116 600 euro. Domagam sie, aby konsulat Finlandii w warszawie przyjechal wyjasnic w sadzie klodzkim, jakie argumenty Finlandia ma do powiedzenia, ze ??sa duzo lepsi od Polski? W zgodzie z Haag nie wspomniano, która ziemia jest lepsza, a która nie tak dobra? Finowie sa zbyt aroganccy, a po ´´pustej dumie´´ przychodzi WIELKI WSMIECH. 80 lat temu tysiace finskich mezczyzn przybylo, aby pomóc Hitlerowi zabic 3 miliony Polaków. Niemcy powiedzialy 100 razy ´´bardzo nam przykro´´, ale Finlandia nigdy nie wyznala swoich grzechów. Tytti.tuppurainen@eduskunta.fi i sanna.marin@vnk.fi obwiniaja Polske o zbrodnie praw czlowieka, gdy sami nie sa w stanie spojrzec w lustro. Panstwo Finlandia zabijalo wlasnych obywateli bardziej, jak Rosjanie zabijali nas w wojnie zimowej. ( To historyczny fakt )Nieco wczesniej Finowie zabili 70% ludnosci w republice Tsech i uderzyli mieczem w obraz sw. Marii w Csesztahovie. Kilka milionów ludzi takze w Polsce zostalo zabitych przez szalonych Finów, bo Finowie sa o wiele ´´lepsi ´´ . Takie sprawy nie starzeja sie prawnie przed Bogiem

I demand that state of Finland pay me 10 million euros taxfree because of this ( plus costs of lawyers ) . City Keuruu must pay 1,5 million. City Mänttä Vilppula paskatown 116 600 euros. I demand that consulat of Finland in warsawa come to explain in court of Klodzko what kind of arguments Finland has to say that they are much better as Poland ? In agreement of Haag is not mentioned what land is better and what country is not so good ? Finnish people are too arrogant , and after ´´empty proudness ´´ comes BIG ASHAME . 80 years ago thousands of finnish men came to help HITLER to kill 3 million polish people. Germany has said 100 times ´´we are very sorry´´ but Finland has never confessed their sins. Tytti.tuppurainen@eduskunta.fi and sanna.marin@vnk.fi are blameing Poland about crimes of human righs , when they self are not able to look at the mirror. State of Finland has been killing OWN citizens more as russians killed us in winter war. ( Its a historical fact ) A bit earlier finnish people killed 70 % of population in Tsech republic and hitted with sword picture of holy Maria in Csesztahova. Several million people also in Poland was killed by mad finns, because finns are so much ´´better ´´ . Such matters not become juridically old in front of God

General prokurator z Klodzka musi zaprosic finskie panstwo Tytti.tuppurainen@eduskunta.fi do wyjasnienia, w jaki sposób sa o tyle lepsi, ze nie musza respektowac prawa miedzynarodowego? Jakie argumenty na temat choroby psychicznej Hannu Hietikko maja mówic lekarze prowadzacy jari.raudasoja@seututk.fi i mauri.roivas@seututk.fi? Co dla sadu klodzkiego komitetu psychiatryczno-psychiatrycznego nie znalazlo u Hietika niczego takiego? Co dla psychologa border1@wp.pl, psychiatry Marcheny Dolnej i doktora Martineza Galendo w Hiszpanii nie zauwazaja we mnie niczego „szalonego”? Zreszta policja z Miedzylesia nie moze pozwolic mi wrócic do mojego gospodarstwa, bo ta sprawa jest jeszcze otwarta. Stan Finlandii, dyrektor Leena.laajala@avi.fi i konsul Finlandii w warszawie mówia, ze Hietikko na pewno jest w stu procentach szalony i zaplacilem do sadu psychiatrycznego w Klodzku za falszywy dokument

General prokurator of Klodzko must invite state of Finland Tytti.tuppurainen@eduskunta.fi to explain in what way they are so much better that not must respect international laws ? What arguments leading doctor jari.raudasoja@seututk.fi and mauri.roivas@seututk.fi has to talk about mental ilness of Hannu Hietikko ? What for the court psychiatric comitea of Klodzko did not find anything such symptoms from Hietikko ? What for psycholog border1@wp.pl , psychiatr Marchena Dolna and doctor Martinez Galendo in Spain not notice anything ´´mad ´´ in me ? Anyhow police of Miedzylesie not can allow me go back my farm , because this matter is still open. State of Finland , director Leena.laajala@avi.fi and Consul of Finland in warsawa says how Hietikko surely is 100% ly mad and i have paid to the court psychiatric comitea of Klodzko to get false document

1.12.2015 dostalem list do Portugalii z urzedu prezydenta UE Donalda Tuska. Poprosili o natychmiastowe skierowanie do Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka orzeczenia Sadu Najwyzszego w Helsinkach nr R 14/7680. Tego samego dnia 1.12.2015 prawnik Ivo Belchior Dias w Faro odebral ode mnie duze pieniadze, pelnomocnictwo i obiecal zajac sie Sprawa Strasburga 23832/13 FIN CEDH-PFin0 SHE /HL/oe -. Ale po tym, jak rozmawial z prawniczka Giselia.m.farias@gmail.com w Quarteira i jej finska sekretarka maijakatila@netcabo.pt, postanowili wyrzucic wszystko na smietnik. Giselia Farias pracuje dla rzadu Finlandii jako konsul honorowy. Nie chciala, aby takie sprawy trafily do ??sadu miedzynarodowego. Kancelaria notarialna w Portimao Maria Loureiras napisala w administracji EVORA 32 strony, na których wszystko zostalo wyjasnione. Z pewnoscia maja ten protokól, nawet jesli prawnik Ivo Belchior Dias i Giselia.m.farias@gmail.com w Quarteira go zniszczyli. Ta sprawa musi trafic do sadu w Portimao, Farias i Katila zastawiali mi rok 2015 obiecujac 10 lat wolnosci podatkowej, jesli kupimy dom w Portugalii. Obydwaj kurle dostaja pensje od panstwa Finlandii i wiedzieli, ze finlandia nie akceptuje takiej swobody podatkowej emerytów. Ale Farias i Katila zbierali dla siebie pieniadze, stowarzyszenie suomi-algarve. Zadam od Katili i kurla-consul Fariasa 38 000 euro plus koszty prawników

I got 1.12.2015 letter to Portugal from office of EU president Donald Tusk . They asked to put  immediately to European Court of human rights the decision of Helsinki highest court nr R 14 / 7680. At same day 1.12.2015 lawyer Ivo Belchior Dias in Faro took from me   big  money, power  of attorney and promised to take care in Strasbourg case 23832/13 FIN CEDH-PFin0 SHE /HL/oe -. But  after  he  was  talking with lawyer Giselia.m.farias@gmail.com in Quarteira and her finnish secretare maijakatila@netcabo.pt , they decided to put all to rubbish. Giselia Farias works to government of Finland, as honour consul. She did not want allow such matters go to international court. Notar office in Portimao Maria Loureiras apostilled in EVORA administration 32 pages , where all was explained.   They surely have this protocolla, even if lawyer Ivo Belchior Dias and Giselia.m.farias@gmail.com in Quarteira have destroyed it. This matter must go to court of Portimao , Farias and Katila were liening to me 2015 promising 10 years tax freedom if we buy house in Portugal. Both of those 2 kurlas get salary from state of Finland , and they knew that finland not accept such tax freedom of pensionists . But kurla-consul Farias and her kurla-secretary Maija Kattila were collecting money to themselves , suomi-algarve association. I demand from Katila and Farias 38 000 euros plus costs of lawyers

Violetta Sarnowiak byla w Finlandii 1987-1998 dyrektorem zarzadzajacym miedzynarodowego stowarzyszenia kulturalnego Keltaiset ry -Los Amarillos Les jaunes die Gelben i zainwestowala w to gospodarstwo w Polsce 700 000 e. W rzadzie byly 3 osoby, Antti Virolainen Vanamontie 8 61800 Kauhajoki, Helena Antila-Jalonen (hantilajalonen@gmail.com) i Violetta Sarnowiak. Nowy rzad i czlonkowie domagaja sie zwrotu tych pieniedzy i te 3 osoby sa odpowiedzialne za domaganie sie ich w sadzie klodzkim (lub ich wyplate sami)

Violetta Sarnowiak was in Finland 1987-1998 managing director of international culture association Keltaiset ry Los Amarillos Les jaunes die Gelben and they also invested to that farm in Poland 700 000 e. In government was 3 people , Antti Virolainen Vanamontie 8 61800 Kauhajoki , Helena Antila -Jalonen ( hantilajalonen@gmail.com ) and Violetta Sarnowiak. New government and members demand back that money and those 3 people are responsible to demand it in court of Klodzko ( or pay it themselves )

Kiedy Finlandia jest tak dumna ze swoich praw czlowieka, w rzeczywistosci jest to bardzo rasistowskie. Latem 2018 roku ludzie w Mänttä Vilppula paskatown powiedzieli mi i mojej marokanskiej zonie, ze wszyscy islamscy ludzie, którzy nie odejda, zostana zabici. Ale urodzilem sie z zydowskiej matki i jestem chrzescijaninem. Równiez moja zona nie jest muzulmanka, se jest chrzescijanka. Ludzie w Finlandii nienawidza jej z powodu ciemnobrazowej twarzy.

When Finland is so proud about their human rights , as a matter of fact it is very rascistic. In summer 2018 people in Mänttä Vilppula paskatown said to me and my maroccian wife how all islamic people shall be killed, who not go away . But im born from jewish mother and im christian. Also my wife is not musliman, she is christian. People in Finland hate her because of dark brown face.

Mojej polskiej bylej zonie Violetcie Sarnowiak powiedzieli w Finlandii 1989 , ze ubezpieczenie spoleczne KELA nie chce placic drogich kuracji ´´wszelkim Rosjanom´´ . Z powodu tego rasizmu Violetta nie mogla uwolnic sie od wladzy swojej emocjonalnie zimnej autorytatywnej matki. Dlatego chciala zabic nasze pierwsze dziecko aborcja i obiecala, ze zrobi nowe, jesli zaczniemy mieszkac w Polsce, gdzie bedzie mogla dostac psychoterapie. Ale jej matka byla bulvanem wlascicielka naszej farmy i szantazowala moja byla zone, by porwala mojego syna do Finlandii, zanim Violetta mogla zostac wlascicielem farmy. Nie pozwolono jej mi tego dac, nawet naszemu wspólnemu synowi. Ksiadz rzymskokatolicki Josef Siemasz wie to wszystko i mówi, ze jest jeden, ten sam powód zamordowania dziecka, zniszczenia naszego gospodarstwa i porwania mojego drugiego dziecka do Finlandii. Zlamanie umowy porwania Haaga. Aborcja legalna w brutalnej Finlandii, ale gdy rozkaz przyszedl z Polski, zbrodnia miala miejsce w Polsce w Lodzi.

To my polish ex wife Violetta Sarnowiak they said in Finland 1989 , national insurance KELA does not want pay expensive treatments to ´´all kind of russians´´ . Because of this rascism Violetta could not get herself free from power of her emotionally cold authorative mother. Thats why she wanted kill our first child with abortion and promised to make new one if we start live in Poland, where she could get psychoterapia. But her mother was bulvan owner of our farm and she was blackmailing my ex wife to kidnap my son to Finland , before Violetta could be owner of the farm . She was not allowed to give it to me, not even to our common son. Roman catholic priest Josef Siemasz knows this all and says how there is one , the same reason to this child murder , destroying of our farm and kidnapping of my second child to Finland . Breaking kidnapping agreement of Haag . Abortion in legal in brutal Finland , but when order came from Poland , the crime happened in Poland Lodz.

Po co Violetcie Sarnowiak potrzebna psychoterapia? Dwór Klodzki musi tam zaprosic Violettas ks. Wieslaw Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24 90900 Lódz. Mial 5 lat, kiedy niemieccy i finscy natzis przybyli do Polski zabijajac 3 miliony ludzi. Ojciec malego Wieslawa zginal i Wieslaw musial isc do niemieckiej szkoly. Brutalni nauczyciele prawie codziennie uderzali w glowe malego Wieslawa i wlamali mu sie do mózgu mala wazna czesc ´´MANTELITUMALISÄKE´´. Oznacza to, ze taka osoba przez cale zycie jest bardzo slaba wobec wladców – którzy maja charakter psychopaty. Z powodu tego inwalidy Wieslaw bardzo czesto klócil sie z zona Halina Cieplucha i uderzal do glowy MALY NIEWINNY DZIECKO Violetta Sarnowiak. Ta przemoc trwala do 16 roku zycia, a Violetta przez caly rok musiala byc leczona w Zakopanem.

What for Violetta Sarnowiak needed psychoterapia ? Court of Klodzko must invite there Violettas father Wieslaw Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24 90900 Lodz. He was 5 years old when german and finnish natzies came to Poland killing 3 million people. Father of small Wieslaw boy was killed and Wieslaw had to go to german school. Brutal teachers were hitting hard to head small wieslaw almost every day , and they broke in his brains small important part ´´MANTELITUMALISÄKE´´ . It means that such person is all his life very weak in front of rulers ---who have character of psychopath. Because of this invaliditet Wieslaw was very often quarreling with his wife Halina Cieplucha and hitting to head SMALL INNOCENT CHILD Violetta Sarnowiak. This violence was continuing to age of 16 and Violetta had to be in treatment ONE whole year in Zakopane.

Kiedy przyjechala do Finlandii, opowiedziala mi, jak aniolowie ukazuja sie jej w 1985 roku, opowiadajac o tym, jak odradza sie swieta Maria z Nazaretu. W roku 1986 w komunistycznej Polsce byly tysiace pieknych, dobrze wyksztalconych kobiet, które chcialy zamieszkac w moim nowym domu w Porvoo. Ale wybralem Violette ze wzgledu na te dziwna historie. Powiedziala mi szczerze, ze jedynym prawdziwym uczuciem, jakie moze miec do mezczyzny, jest nienawisc i strach. Ale zawsze zachowywala sie poprawnie, jak pamietaja mieszkancy Gniewsoszowa. W kazdym razie nigdy nie mogla dac mi zadnej milosci, dlatego czulam sie bardzo samotna. Nasz maly chlopczyk tez byl mezczyzna , który w wieku 6 lat powiedzial jak chce zamieszkac z ojcem i wrócic do swojego rodzinnego domu w Polsce

When she came to Finland, she told me how angels have been appearing to her 1985 telling how she is reborn holy Maria of Nasareth. In year 1986 in communistic Poland was thousands of beautiful well educated women who wanted come to my new house in Porvoo. But i was choosing Violetta because of this strange story. She said me honestly that the only real feeling what she can have to a man, is hate and fear. But she was always behaving correctly, as people in Gniewsoszow remember. Anyhow she could never give me any love, thats why i felt very alone . Our small boy was also a man , and he said in age of 6 how he wants live with father and come back to his childhood home in Poland

Pisze ten list w dlugi piatek 15.04.2022 i duch Jezusa Chrystusa prosi mnie o ostrzezenie Violetty Sarnowiak. Moze otrzymac bardzo surowa kare, jesli nie wyzna wszystkich tych spraw przed ksiedzem rzymskokatolickim Josefem Siemaszem i przed sadem klodzkim. Jesli to zrobi, wszystkie jej grzechy zostana wybaczone i dostanie takie same pieniadze jak ja i nasz syn William. Jej twarda matka Halina Cieplucha jest zbyt dumna, by przyznac sie do tego, co zrobili niewinnemu dziecku. Do dzis opowiada, jak za kazdym razem byla wlasna owczarnia Violetty, kiedy bili male dziecko jak leniwy kon. Violetta nie mogla zrozumiec, co do cholery jest w jej charakterze tak zlego, ze bylo to konieczne? Rozwiazala ten problem poprzez przeniesienie zlego diabla na twarz Hannu Hetikko. Stefania ilnicki napisala do prokuratora Klodzka o tym, ze Hietikko jest szatanem, a policja mnie sprowokowala, o ile sprawa jest jasna.

I write this letter in long friday 15.4.2022 and spirit of Jesus Christ ask me to warn Violetta Sarnowiak. She can get very hard punishment if she is not confessing all these matters to roman catholic priest Josef Siemasz and to the court of Klodzko. If she do that, all her sins shall be forgiven and she will get the same money as me and our son William. Her hard mother Halina Cieplucha is too proud to confess what they did to innocent child. She says still today how it was every time own fold of Violetta, when they were beating small child as a lazy horse. Violetta could not understand what hell is so bad in her character that such was necessary ? She was solving this problem by making transference of evil devil to face of Hannu Hietikko. Stefania ilnicki wrote to prokurator of Klodzko how Hietikko is satan and police sparked me away , so long as this matter is clear.

Zgodnie z prawem Finlandii i Polski po rozwodzie nalezy zrobic ´´ositus´´. Oznacza to zalatwienie spraw gospodarczych. Poniewaz stan Finlandii ukrywal 17 lat moja wx zone i syna oraz wygnal mnie i Melike Ramouz do Afryki, ta polana nie zostala wykonana. Sedzia stanu Finlandii jyrki.jylha@oikeus.fi przyznal, ze nalezy to zrobic teraz. Poniewaz nieruchomosc ma miejsce w Polsce i czesciowo w Portugalii, sprawa ta musi zostac zalatwiona przed sadami w Klodzku i Portimao. Panstwo Finlandia zlamalo umowe porwania Haaga i zapobieglo 17-letniemu procesowi prawnemu. Panstwo Finlandia musi pokryc koszty prawników i procesów w Klodzku i Portimao. Etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi organizuje ten proces. Zgodnie z prawem finskim konsulaty w Lizbonie i Warszawie musza pomagac w rodzinnych sprawach prawnych

According law of Finland and Poland after divorce is necessary to do ´´ositus´´ . It means clearing of economical matters . Because state of Finland were hiding 17 years my wx wife and son, and banished me and Melika Ramouz to Africa , this clearing has not been done . State of Finland judge jyrki.jylha@oikeus.fi confess that its necessary to do now. Because the properity take place in Poland and partly in Portugal and in Marocco , this matter must be handled in courts of Klodzko and Portimao . State of Finland has broken kidnapping agreement of Haag and prevended 17 years legal process to happen. State of Finland must pay costs of lawyers and trials in Klodzko and in Portimao. Etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi shall organize this process. According the law of Finland, consulats in Lissabon Rabat and in Warsawa must assist in family juridical matters

W ciagu 8 lat , w których mieszkalismy w Polsce , zainwestowalem tam 870 000 e , cena moich mieszkan w Helsinkach i Porvoo. Mialem legalny dochód z Finlandii 2500 e/miesiac. W ciagu 8 lat wykorzystalismy te 120 000 euro na wyzywienie i pensje oraz kupilismy mieszkanie za 30 000 euro z Wroclawia. Kupilismy 2 traktory, maszyny rolnicze, profesjonalne maszyny do obróbki drewna, 2 samochody osobowe i 4 deski sosnowe kanionów od lesnictwa Polska. ( wszystko to zostalo skradzione , gdy policja nie wpuscila mnie do domu )

During 8 years whate we lived in Poland , i invested there 870 000 e , the price of my apartments in Helsinki and Porvoo . I had legal income from Finland 2500 e / month . During 8 years we used that 120 000 euros to food and salaries and bought apartment 30 000 euros from Wroclaw . We bought 2 tractors, agri machines, professional wood machines , 2 cars and four canyons PINE desk from forest government Polska. ( all these were stolen when police did not let me be at my home )

Domagam sie od panstwa Finlandii 10 000 000 euro odszkodowania z powodu dlugotrwalych ciezkich TORTUR przeciwko mnie i mojemu synowi. Nie byli w stanie przedstawic zadnych argumentów, w jaki sposób ranione jest moje rozumienie rzeczywistosci. To nie moze byc prawda, mówia lekarze w 7 krajach. Hetikko podrózowal motocyklem po calym swiecie, nie robiac sobie krzywdy. To niemozliwe, jesli ktos ma skitsofrenie, wylamuje sie z realiów


I demand from state of Finland 10 000 000 euros compensation because of long lasting hard TORTURE against me and my son . They have not been able to show any arguments in what ways my understanding of realities is wounded. This cant be true , say doctors in 7 lands. Hietikko was travelling with motorcycle around the world without hurting myself. Its not possible if someone has skitsofrenia, fall outside from real realities

Finscy lekarze nie moga tego przyznac i nie pozwolili mi zobaczyc mojego jedynego dziecka przez 14 lat. Alisa.veistamo@keuruu.fi orzekl 12.5.2010, ze musze wyjechac z Finlandii do poludniowego Maroka. Podstawowe prawo Finlandii mówi, ze CHOROBA, rasa lub religia nie moga byc powodem wygnania na Sahare mezczyzny urodzonego w Finlandii lub uniemozliwienia ojcu i synowi widywania sie nawzajem. Miasto keuruu musi zrekompensowac pozyczenie mojego syna 14 lat i zlamanie umowy o porwaniu Haag 1 500 000 euro, Mänttä Vilppula paskatown 116 600 e, poniewaz tuula.mansikka@oikeus.fi prokurator komunalny wygnal w 2018 roku moja zone i mnie z powrotem na Sahare. Kiedy wrócilem 17.06.2021 aresztowali mnie w szpitalu psychiatrycznym w NOKII, gdzie brutalny lekarz ´´MENGELE´´ heikki.kansanaho@pshp.fi i jego 7 sadystycznych asystentów wepchneli sila do mojego ciala silne chemiczne trucizny. W cywilizowanej Polsce nie mogloby sie to wydarzyc, powiedzial psycholog border1@wp.pl. W Portugalii FARO wiodacy psychiatra Rui Neves powiedzial w 2015 r., ze Finlandia jest bliska powaznych naruszen praw czlowieka. W Szwecji lekarze szpitala Södertälje powiedzieli mi ´´ to nie pierwszy raz, kiedy slyszelismy, ze w Finlandii dzieje sie cos bardzo mrocznego w tych sprawach. Ale tak trudno wcisnac nos w sprawy sasiada. ( det är så helvete svårt w sätta näsan till grannarnas saker)

Finnish doctors not can confes this and they did not let me see my only child during 14 years. Alisa.veistamo@keuruu.fi was ruling 12.5.2010 that i must go away from Finland to south Marocco . Basic law of Finland says that ILLNESS , race or religion cant be reason to banish finnish born man to Sahara or prevent father and son see each others. City of keuruu must compensate lending of my son 14 years and breaking kidnapping agreement of Haag with 1 500 000 euros, Mänttä Vilppula paskatown 116 600 e because tuula.mansikka@oikeus.fi communal attorney banished in year 2018 my wife and me back to Sahara . ( costs of that trip of 3 years were 116 600 e ) When i came back 17.6.2021 they arrested me to mental hospital of NOKIA where brutal doctor ´´MENGELE´´ heikki.kansanaho@pshp.fi and his 7 sadistic assistants pushed by force to my body strong chemical 2poisons. This could never happen in ciwilized Poland said psycholog border1@wp.pl . In Portugal FARO leading psychiatr Rui Neves said 2015 that Finland is quilty to serious crimes of human rights. In Sweden Södertälje hospital doctors said me ´´ this is not first time when we heard that something very dark happens in Finland in these matters . But its so difficult to put nose to matters of the neighbour. ( det är så helvete svårt at sättä näsan till grannarnas saker)

Ale panstwo polskie MUSI to zrobic lub zaplacic mi 14 030 690 euro. Jednoczesnie masz dobra mozliwosc nauczenia praw czlowieka finskiej kurwy. Potrzebuja tej lekcji, powiedzial sledczy Markku Salo w TV yle 1, jak ponad 1000 zdrowych róznych myslicieli kazdego roku w Finlandii jest aresztowanych i zatruwanych przez moje sily. Po tym, jak Pan Salo to powiedzial, natychmiast stracil prace pod adresem toimisto@mtkl.fi . W moim przypadku mamy profesjonalnych swiadków z siedmiu krajów, którzy twierdza, ze Hetikko nie jest chory psychicznie, Finlandia popelnila blad. Kiedy próbuje postawic stan Finlandii, dyrektorów odpowiedzialnych leena.laajala@avi.fi i jari.raudasoja@seututk.fi do sadu w Finlandii, zaden prawnik nie chce mi pomóc. Dlatego musimy skierowac te sprawe do sadu w Polsce, Portugal and to Strasbourg

But state of Poland MUST do it--- or pay self me 14 030 690 euros. At same time you get good possibility to teach human rights to finnish kurvas . They need this lesson, investigator Markku Salo said in TV yle 1, how more as 1000 healthy different thinkers every year in Finland are arrested and poisoned my force. After Mr Salo said that, he loosed immediately his job in toimisto@mtkl.fi . In my case , we have professional witnesses from seven lands who say that Hietikko is not sick mentally, Finland has made mistake. When i try to put state of Finland, responsible directors leena.laajala@avi.fi and jari.raudasoja@seututk.fi to court in Finland, not any lawyer wants help me. Thats why we must get this matter to court in PolandPortugal and to Strasbourg


Przestepstwo to trwa od 1986 roku, a odszkodowanie w wysokosci 2 414 090 + 10 000 000 + 15 000 000 + 116 600 euro (14 030 690) nie jest zbyt duze.4 676 896 euro dam naszemu synowi Williamowi Sarnowiakowi , 4 676 896 euro mnie i mojej nowej zonie . 4 676 896 euro dla mojej bylej zony i jej rodziny, jesli Violetta Sarnowiak powie tylko prawde sadowi klodzkiemu. Jesli dalej bedzie klamiec, sad powinien ja ukarac do wiezienia za zamordowanie dziecka i powazne zranienie mnie. Sama powiedziala w finskim sadzie, jak przez pierwsze 10 lat w Finlandii nasze zycie bylo mile, spokojne. Hietikko nie byl zly i variatki .

This crime has been continuing since year 1986 and compensation of 2 414 090 + 10 000 000 + 15 00 000 + 116 600 euros ( 14 030 690 ) is not too much . I shall deal it with 3 .4 676 896 euros i shall give to our son William Sarnowiak , 4 676 896 euros to me and my new wife . 4 676 896 euros to my exwife Violetta Sarnowiak and her family , if Violetta tells only truth to court of Klodzko . If she continue lies, court should punish her to the prison because of child murder and wounding me seriously. She has self said in finnish court how during first 10 years in Finland , our life was nice, peaceful. Hietikko was not mad.

Ale po tym, jak zabila nasze dziecko aborcja, a jej kolezanki z Finlandii, Porvoo daly mi silna trucizne, odstraszajac mnie od domu na dluga podróz motocyklem do JEROZOLIMY, bylem w latach 1996-1999 w jakiejs psychozie. Konsul Finlandii w Tel Awiwie Katri Sidenberg spotkala sie ze mna w pazdzierniku 1997 roku i moze to potwierdzic. To nie byla choroba psychiczna, to bylo pytanie o zatrucie. Lekarze psychiatrii Arto Lauerma i Eija Thomasson spotkali mnie w Helsinkach w 1997 roku. W sadzie klodzkim mozna powiedziec, ze w latach 1996-1999 Hietikko nie byl zdrowy, nieprawomocny, kiedy to moja wlasnosc 870 000 euro w Finlandii zostala sprzedana i wszystkie pieniadze trafily do Polski Halinie Cieplucha. 12.12.1997 Violetta Sarnowiak chciala wyjsc za mnie po raz drugi , ale takie malzenstwo nie bylo prawnie wazne .

After she killed our child with abortion and her friends in Finland Porvoo gave to me strong poison, frightening me away from my house to long motorbike trip to JERUSALEM, i was 1996-1999 in some kind psychosa. Consul of Finland in tel Aviv Katri Sidenberg met me in october 1997 and she can confirm this matter . It was not mental ilness, it was question about poisoning. Doctors of psychiatria Arto Lauerma and Eija Thomasson met me in Helsinki 1997 . They can say in court of Klodzko that 1996-1999 Hietikko was not healthy, not juridically valid , when my properity 870 000 euros in Finland was sold and all money was given to Poland to Halina Cieplucha. 12.12.1997 Violetta Sarnowiak wanted to get married with me second time , but such marriage was not juridically valid

To, co sie stalo, byl zlym planem jej matki i kuzynki prawnika Izabeli Dzikowskiej. Kiedy mój syn urodzil sie 28.3.2001, nie chcieli nadac mu imienia ojcowskiego Hietikko i bylo to BARDZO dziwne niespotykane w Polsce. Wiedzieli, ze chlopiec William nie bedzie mial zbyt dlugiego ojca o imieniu Hietikko. Kiedy pojechalismy do Polski do Gniewoszowa w sierpniu 1998 roku, od poczatku wiedzialem, ze to pytanie o oszukiwanie. Violetta zawsze zachowywala sie grzecznie, poprawnie, ale w uczuciach byla zimna jak ryba. Mieszkala ze mna 18 lat, ale nigdy mnie nie kochala. Jedynym uczuciem, jakie miala do mezczyzny, byla nienawisc. Jest to napisane w jej wlasnych listach. Tuula.mansikka@oikeus.fi maja je wszystkie. Byla lesbijka juz w 1987 roku, kiedy przyjechala do mojego domu w Porvoo w Finlandii. Jednak stan Finlandii popelnil duzy blad, nie respektujac zgody na porwanie Haaga. Poniewaz mój syn mieszkal w Polsce swoje pierwsze 4 lata, jego sprawy nalezaly do ??polskiego sadu. Nigdy nie zdecydowaliby, ze tylko zboczona seksualnie matka moze mieszkac z chlopcem. Ojciec nigdy nie mial prawa go spotkac, bo ojciec jest chory. A teraz najwyzszy lekarz jari.raudasoja@seututk.fi i leena.laajala@avi.fi nie potrafia wyjasnic, w jaki sposób Hietikko jest chory ? 17 lat takie dokuczanie , 14 030 690 odszkodowanie nie jest zbyt duze

This what happened , was evil plan made by her mother and lawyer cousin izabela dzikowska. When my son was born 28.3.2001 , they did not want give him fathers name Hietikko and this was VERY strange unusual in Poland. They knew that william boy would not have very long father named Hietikko. When we went to Poland Gniewoszow in august 1998, I knew since beginning that it was question about fooling. Violetta always behaved in polite correct ways , but in level of feelings she was cold as ded fish. She was living with me 18 years, but never had any love to me. Only feeling what she had to a man , was hate. This is written in her own letters. Tuula.mansikka@oikeus.fi have them all. She was lesbian already 1987 when she came to my house in Finland Porvoo. But state of Finland did big mistake when they did not respect kidnapping agreement of Haag. Because my son was living in Poland his 4 first years , his matters were belonging to polish court. They would never decide that only sexually pervers mother can live with a boy. Father had never right to meet him, because father is sick. And now highest doctor jari.raudasoja@seututk.fi and leena.laajala@avi.fi not can explain in what ways Hietikko is sick ? 17 years such teasing , 14 030 690 compensation is not too big

Stan Finlandii zadecydowal jak ojciec nie mial zadnego prawa nigdy nie widziec mojego syna, mimo ze 6 letni chlopiec sam powiedzial, ze chce ze mna mieszkac. W Finlandii byla prezydent Tarja Halonen, która byla seksualnie perwersyjna. Takie sprawy byly bardzo popularne w Finlandii. Dzisiaj finski minister spraw zagranicznych Pekka.haavisto@formin.fi jest perwersyjny seksualnie i prowadzi Finlandie do wojny z Rosja

State of Finland decided how father did not have any right never see my son, allthough 6 years boy self said that he wants live with me. In Finland was president Tarja Halonen, who was self sexually perverse . Such matters were very popular in Finland. Today finish foreign minister Pekka.haavisto@formin.fi is sexually perverse and he is leading Finland to war with russia

W kwietniu 2005 roku mój 4-letni synek zostal porwany do Finlandii pod ukryty adres, a 4.5.2005 policja z Miedzylesia Adam Polanski przyjechala powiedziec, ze Hietikko juz tu nie moze przebywac. Dietmar Schuller ( swedishsteel@gmx.de ) widzial i slyszal to odejscie. 2 lata pózniej pan Robert Furtak i 2 innych policjantów z Miedzylesia powiedzieli mi i Piotrowi Piaskusowi, jak Polanski dostal rozkaz w takiej sprawie od Haliny Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 25 90900 Lódz. Jest matka mojej bylej zony, która twierdzi, ze policja klamie. Nigdy nie wydala takiego zamówienia, Hetikko miala umowe najmu na 30 lat i papier kredytowy 870 000 euro, gdzie to gospodarstwo bylo gwarantem kredytu. W umowie napisano, ze 31.01.2017 byl ostatnim nieterminowym dniem na splate kredytu lub oddanie na wlasnosc gospodarstwa. Nie dali jej iw ciagu pieciu lat oprocentowanie w wysokosci % roslo saldo kredytu do 1 450 040 euro . Jeszcze dzisiaj 14.4.2022 moja byla zona z Finlandii, Violetta Sarnowiak Kivijärventie 300 42700 Keuruu odmawia oddania farmy mnie lub naszemu wspólnemu synowi. Jest to dom rodzinny jej syna Williama Sarnowiaka, który ma dzis 21 lat. Chce dac mu wlasnosc .


In april 2005 my 4 years old son was kidnapped to Finland , to hidden adress and 4.5.2005 police from Miêdzylesie Adam Polanski came to say that Hietikko is not anymore allowed to be here. Dietmar Schuller ( swedishsteel@gmx.de ) saw and heard this banishing. 2 years later Mr Robert Furtak and 2 other policemen from Miêdzylesie said to me and to Piotr Piaskus how Polanski got order to such matter from Halina Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 25 90900 Lodz . She is mother of my ex wife , who says that police tells lies. She never has given such order, Hietikko had rent agreement of 30 years and credit paper 870 000 euros ,where this farm was quaranty of the credit. In agreement was written how 31.1.2017 was last untimated day to pay back credit or give owning of the farm. They did not give it and in five years over time interest % has been rising saldo of the credit to 1 450 040 euros. Still today 15.4.2022 my ex wife in Finland , Violetta Sarnowiak Kivijärventie 300 42700 Keuruu refuse to give me or to our common son owning of the farm. Its is childhood home of her son, William Sarnowiak, who is today 21 years old . I want give owning to him 96 % ly.

Moja nowa zona to 51 letnia Malika Ramouz, zawodowa rolniczka, agronom. Jej brat i 3 synów sa rolnikami, którzy chca przyjechac do Polski i sprawic, by ta farma byla wydajna. Zaplaca z zysku, a wsparcie unijne 15% Violetcie Sarnowiak, 15% naszemu synowi i 15% mnie. W tym celu zadam przetwarzania w sadzie w Klodzku.

My new wife is 51 years old Malika Ramouz , professional farmer, agronom. Her brother and 3 sons are farmers who want come to Poland and make that farm productive . They shall pay from profit and eu supports 15 % to Violetta Sarnowiak, 15 % to our son and 15 % to me. For this purpose i demand processing in the court of Klodzko .

Finski sedzia jyrki.jylha@oikeus.fi z Tampere nakazal adwokatowi przygotowanie umów ´´ositus´´( rozliczenia mienia w Polsce i Portugalii ) ( clearing of properity in Poland and in Portugal ) Sad w Klodzku powinien byc w kontakcie etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi i konsulatem Finlandii w Warszawie sanomat.var@formin.fi i sanomat.lis@formin.fi . Zgodnie z prawem finskim konsulat jest odpowiedzialny za pomoc w rodzinnych sprawach prawnych. Adwokat Jaroslaw Krotlinski skierowal te sprawe do sadu warszawskiego w 2007 roku. Postanowili jak Hetikko MOZE byc wlascicielem takiej farmy o powierzchni 34,5 ha, ale Violetta Sarnowiak z Finlandii nie chciala mi tego oddac, bo Hetikko jest ´´chora psychicznie´ ´ . Powiedziala to w sadzie w Finlandii, a poniewaz w Finlandii wszystko jest prawda, co mówi kobieta, nie pozwolili mi juz zobaczyc mojego jedynego dziecka. Ale zlamali prawa czlowieka, nie ma takiej choroby, która by sklaniala do odebrania ojca malemu chlopcu. Nigdy nie uderzylam syna, jak Violetta. Nie jestem zboczona seksualnie . Mój chlopiec w wieku 6 lat powiedzial jak chce mieszkac z ojcem i wrócic do swojego domu w Polsce

Finnish judge jyrki.jylha@oikeus.fi from Tampere has been ordering that public attorney prepare ´´ositus´´ agreements. ( clearing of properity in Poland and in Portugal ) The court of Klodzko should be in contact to etela-pohjanmaa.oikapu@oikeus.fi and to consulat of Finland in Warsawa sanomat.var@formin.fi . According the law of Finland , consulat is responsible to assist in family juridical matters. Lawyer Jaroslaw Krotlinski was taking this matter to court of Warsawa in year 2007. They decided how Hietikko CAN be owner of such farm 34,5 hectar , but Violetta Sarnowiak in Finland did not want give it to me because Hietikko is ´´mentally sick ´´ . This she said in court of Finland and because in Finland all is true what a woman says, they did not any more let me see my only child. But they broke laws of human rights, there is not such sickness what gives reason to take away father from small boy. I have never hit my son, as Violetta do. Im not sexually perverse . My boy said in age of 6 how he wants live with father and come back to his home in Poland


Kiedy policjant Adam Polanski wypchnal mnie 4.5.2005 z mojego gospodarstwa, powiedzial, ze Hietikko nie moze wrócic, zanim sprawa sie nie wyjasni. Swiadkowie Stefania Ilnicki na naszych sasiadach boja sie, ze szalony Hietikko ich zabije i spali ich dom. Do dzis pytanie pozostaje nierozwiazane. Wyzsza zdrowa administracja w Finlandii leena.laajala@avi.fi i mauri.roivas@seututk.fi mówia, ze Hietikko jest w 100% szalony. Ale lekarze psychiatrii w Szwecji Södertälje , Hiszpanii Torremolinos , Faro Portugalia, w Niemczech Loerrach iw Agadir Maroc mówia, ze Hietikko nie jest chory. Panstwo Finlandia popelnia podobne przestepstwa w zakresie praw czlowieka jak wczesniej komunistyczny Zwiazek Radziecki. Ponad 1000 takich przypadków rocznie, mówi sledczy Markku Salo toimisto@mtkl.fi. Po tym jak Stefania Ilnicki wszczela przeciwko mnie wielki proces kryminalny VI K 93/07 , 2005-2008 sadowa komisja psychiatryczna w Klodzku prowadzila sledztwo i pisala raport o tym, ze Hietikko NIE jest chory psychicznie. Konsul Finlandii w Warszawie vappu.pajala@formin.fi opowiadal, jak Hietikko kupil taki falszywy raport za czarne pieniadze.


When police Adam Polanski pushed me 4.5.2005 away from my farm, he said that Hietikko not can come back, before this matter is clear. Jehowa witnesses Stefania Ilnicki on our neighbour are afraid that mad Hietikko kill them and burn their house . Still today the question is unsolved. The higher healthy administration in Finland leena.laajala@avi.fi , jari.raudasoja@seututk.fi and mauri.roivas@seututk.fi say that Hietikko is 100% ly mad . But doctors of psychiatria in Sweden Södertälje , Spain Torremolinos , Faro Portugal, in Germany Loerrach and in Agadir Maroc say how Hietikko is not sick. State of Finland do similar crimes of human rights as communistic soviet union did before. More as 1000 such cases every year , says investigator Markku Salo toimisto@mtkl.fi . After Stefania Ilnicki started big crime trial against me VI K 93/07 , 2005-2008 court psychiatric comitea of Klodzko were investigateing me and wrote raport how Hietikko is NOT mentally sick. Consul of Finland in Warsawa vappu.pajala@formin.fi said how Hietikko has bought such false raport with black money.

Sprawa ta musi byc zbadana w sadzie JYVESKYLE Finlandia (mikko.jaatinen@oikeus.fi), w Polsce Klodzko (abresz@poczta.onet.pl) i zakonczyc w sadzie w Strasburgu sprawa 23832/13FIN CEDH-PFin0 SHE /HL/oe . Czy naprawde Hietikko placil czarne pieniadze lekarzom psychiatrii Andreiowi Hanuszowi, Marii Biedunkiewitz i Marchenie Dolnej? Psycholog Mariuz Border z wroclawia ( border1@wp.pl ) nalezy wezwac do sadu w charakterze swiadka. Wie wszystko o tej sprawie. Takze ksiadz rzymskokatolicki Josef Siemasz musi przyjsc powiedziec, co wie. Opowiedzial jak tam w jednym, z tego samego powodu, co komus gada jak Hietikko jest wsciekly, a co dla mojego pierwszego dziecka zostalo zabite przez aborcje, co dla mojego syna porwano pod ukryty adres a czego dla Violetty Sarnowiak nie chciec dac jestem wlascicielem tej farmy, nigdy nie pozwól mi zobaczyc mojego jedynego dziecka? Co dla 3 osób zginelo, gdy próbowaly pomóc mi w opiece nad moja farma, a co dla uzbrojonych gangsterów odpychajacych druzyne ananda seva ossi.viljakainen@gmail.com ?

This matter must be investigated in court of JYVÄSKYLÄ Finland ( mikko.jaatinen@oikeus.fi ) , in Portugal and in Poland Klodzko ( abresz@poczta.onet.pl ) and finish in court of Strasbourg case 23832/13FIN  CEDH-PFin0   SHE /HL/oe . Did Hietikko really pay black money to doctors of psychiatria Andrei Hanusz , Maria Biedunkiewitz and Marchena Dolna ? Psycholog Mariuz Border from wroclaw ( border1@wp.pl ) must be invited to court as a witness. He knows all about this matter . Also roman catholic priest Josef Siemasz must come to tell what he knows. He has said how there in one, the same reason, what for someone talk how Hietikko is mad , and what for my first child was killed with abortion, what for my son was kidnapped to hidden adress and what for Violetta Sarnowiak not want give to me owning of that farm, never let me see my only child ? What for 3 people were killed when they tried to help me take care of my farm and what for armed gangsters were pushing away team ananda seva ossi.viljakainen@gmail.com ?

Poniewaz ta sprawa obejmuje morderstwa, nie moze byc prawnie stara. Z google satellit ( gniewsozow 6 Miedzylesie Polska ) widzimy jak faktycznie kryje sie przestepstwo , ktos kradnie materialy dachowe , drzwi , okna z mojego domu i jak podobne dachy wygladaja w innych domach . Wszyscy wiesniacy wiedza , ze sprawcami tych zbrodni sa organista kosciola rzymskokatolickiego ADA ZABA , Marisa Baranska , pan BORISKO , kurla Andrei Bogdanowitz ( abau@onet.eu ) i stowarzyszenie swietych albertów z Wroclawia Kamila Michalowska ( vyroby@gmail.com )Aborcja zostala wykonana w Finlandii, ale zamówienie przyszlo z Polski. Lódz ul Bratyslawska 13 m 24. Matka mojej bylej zony nie chciala, zebysmy ustabilizowali nasze zycie w Finlandii do mojego nowego domu 235 metrów kwadratowych w Porvoo Impivaarantie 87 . Nakazala swojej slabej córce przywiezc do Polski „chory psychicznie” Hietiko i tam splodzic dzieci. Pózniej zerwanie umowy porwania Haaga i ukradzenie mojego syna do Finlandii , do wspólnoty eko -lesbijek i homoseksualistów www.keuruunekokyla.fi

Because this case is including murders, it cant be juridically old. From google satellit ( gniewsozow 6 Miedzylesie Poland ) we see how crime is going on actually, someone is stealing roof materials, doors, windows from my house and how similar roofs appear to other houses. All willage knows that organ player of roman catholic church ADA ZABA , Marisa Baranska , Mr BORISKO Andrei Bogdanowitz ( abau@onet.eu ) and holy alberts association from Wroclaw Kamila Michalowska ( vyroby@gmail.com ) are behing these crimes . Abortion was made in Finland but order came from Poland Lodz ul Bratyslawska 13 m 24. Mother of my ex wife did not want that we stabilize our living in Finland to my new house 235 sq meters in Porvoo Impivaarantie 87 . She was ruling her weak daughter to bring ´´mentally ill ´´ Hietikko to Poland and make child there. Later break kidnapping agreement of Haag and steal my son to Finland , to commun of eko -lesbians and homosexuals www.keuruunekokyla.fi

W 2007 roku sad warszawski zezwolil adwokatowi Jaroslawowi Krotlinskiemu, ze Hetikko moze byc wlascicielem tego gospodarstwa, ale Violetta Sarnowiak nie chciala tego udzielic. W roku 2008 Ossi.viljakainen@gmail.com i kannisto@kaapeli.fi chcieli wynajac nasza farme na 30 lat dla swojej szkoly JOGI ananda seva .Ale w nocy 28.03.2009 przyszli uzbrojeni gangsterzy Andrei Bogdanowitzkiego. Wszyscy Finowie zostali przemoca zepchnieci z powrotem do Finlandii. Policja z Miedzylesia nie mogla pomóc, poniewaz wlasciciel prawny nie pozwolil im przebywac w naszym gospodarstwie. Nastepnie wszystkie 4 remontowane budynki zostaly zniszczone, a wlasciciel / kredytobiorca ponosi odpowiedzialnosc Violetta Sarnowiak

In year 2007 court of warsawa gave permission to lawyer Jaroslaw Krotlinski that Hietikko can be owner of that farm , but Violetta Sarnowiak did not want give it . In year 2008 Ossi.viljakainen@gmail.com and kannisto@kaapeli.fi wanted rent our farm for 30 years for their YOGA school ananda seva .But in the night 28.3.2009 came armed gangsters of Andrei Bogdanowitzkiego . All finnish people were pushed back to Finland with violence. Police of Miedzylesie could not help, because legal owner did not allow them be in our farm. After that all 4 remonted buildings were vandaliziert and owner / credit taker Violetta Sarnowiak is responsible

3.9.1996 w Helsinkach Violetta Sarnowiak napisala w tej umowie kredytowej, ze ostatni ostateczny dzien to 31.01.2017 kiedy powinna byla dac mi kwarantanne, gospodarstwo o powierzchni 34,5 ha i mieszkanie we Wroclawiu w Polsce. Ja i moja marokanska zona mieszkalismy w Portugalii Portimao w styczniu 2017 roku. Kiedy pisalem do Polski list polecony, wysylali zabójców 7.7.2017 do naszego domu na Rua Pedro Álvares Cabral 18 Aldeia das Sobreiras Portimão.

3.9.1996 in Helsinki Violetta Sarnowiak wrote in that credit agreement that last ultimeted day is 31.1.2017 when she should have given me quaranty, farm of 34,5 hectar and wroclaw apartment in Poland . Me and my maroccian wife were living in Portugal Portimao in that january 2017 . When i wrote to poland registered letter, they were sending killers 7.7.2017 to our house in Rua Pedro Álvares  Cabral   18 Aldeia das  Sobreiras  Portimão.

Powiedzielismy to szefowi policji Jose Marquesowi, który rozpoczal proces NPP 398933 / 2017 NUIPC 001298 / 17.0 PAPTM. Pól roku pózniej prokuratura Fernando Bruno Pinto napisala, ze ??nie moga nic zrobic, bo nie wiemy, kto stoi za tymi przestepstwami. Oczywiscie nie znamy osobiscie wszystkich czlonków polskiej mafii, ale wszyscy wiemy, kto mial motywacje, by wyslac takich ludzi, zeby nas straszyli. Policja portugalska byla leniwa, aby rozpoczac sledztwo, chociaz obiecala 10 lat wolnosci podatkowej i dobre uslugi wszystkim finskim emerytom, którzy tam przyjada. Portugalia zerwala te umowe po 3 latach i w sadzie w Strasburgu domagam sie od nich odszkodowania w wysokosci 38 000 euro. Z tych pieniedzy mozemy placic podatki z naszego domu, okolo 900 euro. Wszystkie te sprawy musza byc rozpatrywane w sadzie w Portimao

We told this to chef of police  Jose Marques and he started processo   NPP 398933 / 2017 NUIPC 001298 / 17.0 PAPTM. Half year later procurator office  Fernando Bruno Pinto wrote how ´´they cant do anything because we not know , who is behind these crime matter. Of course we not can know personally all members of polish mafia, but we all know who had motivation to send such people to frighten us . Police of Portugal was lazy to start investigation allthough they had promised 10 years tax freedom and good services to all finnish pensionists who come to live there. Portugal broke that agreement after 3 years and in Strasbourg court i demand from them compensation of 38 000 euros. From this money we can pay taxes from our house , about 900 euros. These matters all must be handled in court of Portimao


Gdy policja nie chciala wykonywac swojej pracy i musielismy jechac do Finlandii, szef policji Jose Marques obiecal, ze nasz samochód mercedes 300 td kombi diesel moze stanac na ulicy przed naszym domem. Ale miasto Portimao nie znalo tej obietnicy i zabralo sie do smieci dobrego samochodu. To byl model 1995, ale byl nowy silnik 6 sylider, brak korozji, dobre stereo. Miasto Portimao musi nam dac podobny samochód, automat, klimatyzowany

When police did not want do their work and we had to go to Finland, Chef of police  Jose Marques promised that our car mercedes 300 td combi diesel can stand in street in front of our house. But city Portimao didn´t know this promise and they took to rubbish good car. It was model 1995 but there was new motor 6 sylider, no corrosio, good stereos. City of Portimao must give us similar car , automat, climatized

Szef policji Jose Marques i prawnik Andreia Cintra poprosili nas o wyjazd do Finlandii, gdzie mieszka Violetta Sarnowiak. Podpisala sie pod tym dokumentem kredytowym i jest wlascicielem gospodarstwa rolnego w Polsce. Ale kiedy poprosilismy o pomoc adwokata gminnego Mänttä Vilppula, tuula.mansikka@oikeus.fi, bardzo sie rozgniewal i wygnal moja zone do Afryki na 3 lata. Powiedzieli, jak ´´chory psychicznie´´ Hietikko bedzie zamkniety w szpitalu psychiatrycznym, jesli nie znikne z zona. Kiedy wrócilem 17.06.2021, natychmiast aresztowali mnie na lotnisku Helsinki-Vantaa. W ciemnym, okropnym szpitalu NOKIA wepchneli mi do organizmu mnóstwo chemicznych trucizn lobotomii. Po takim „traktowaniu” zla adwokat Tuula mansikka i mikko.nurmi@poliisi.fi zadaja, aby prokurator jari.kukko@oikeus.fi wsadzil mnie do wiezienia

Chef of police  Jose Marques and lawyer Andreia Cintra asked us to go to Finland where Violetta Sarnowiak lives. She has signed under that credit paper and she is owner of farm in Poland. But when we asked help from Mänttä Vilppula communal attorney tuula.mansikka@oikeus.fi became very angry and banished my wife to Africa 3 years. They said how ´´mentally ill´´ Hietikko shall be closed to mental hospital , if i not disappear with my wife . When i came back 17.6.2021 they arrested me immediately in Helsinki-Vantaa airport . In dark terrible ´´hospital ´´ NOKIA they pushed to my body lot of chemical lobotomia poisons. After such ´´treatment ´´ evil lawyer Tuula mansikka and mikko.nurmi@poliisi.fi demand that prokurator jari.kukko@oikeus.fi put me to the prison

w Portugalii lekarz comissio z RUI NEVES w Faro powiedzial w 2015 roku, ze Hietikko nie ma skitsofrenii, nie ma powodu, aby zamknac mnie w szpitalu psychiatrycznym. To bylo powazne przestepstwo w zakresie praw czlowieka , kiedy Finlandia zrobila to 2 razy , wygnala mnie z kraju , w którym sie urodzilem . Nie mozna uniemozliwic 10-letniego spotkania ojca i syna, powiedzial dr Neves. W Hiszpanii Torremolinos dr Martinez Galendo powiedzial to samo w 2014 roku. Hietikko nie potrzebuje zadnych uslug psychiatrycznych. Finlandia popelnila powazny blad. Stracilem 17 lat próbujac rozwiazac ten problem, a stan Finlandii musi to zrekompensowac. Jesli Finlandia nie przyznaje sie do odpowiedzialnosci, jesli ´´kraj sprawiedliwosci´´ Polska nie broni moich praw czlowieka, jedynym sposobem jest proszenie o pomoc Rosji

in Portugal doctor comissio of RUI NEVES in Faro said in year 2015 that Hietikko has no skitsofrenia, no kind of reason to close me to mental hospital , he said . It has been serious crime of human rights when Finland has done it 2 times , banished me away from land where i was born . Its not allowed to prevent 10 years father and son meet each others, said dr Neves. In Spain Torremolinos dr Martinez Galendo said the same 2014. Hietikko needs no kind of psychiatric services. Finland has done serious mistake. I have loosed 17 years trying to solve this problem and state of Finland must compensate . If Finland does not confess their responsibility, if ´´justice-country ´´ Poland not defend my human rights , only way is to ask help from Russia

VENÄJÄN FEDERAATION SUURLÄHETYSTÖN KONSULIOSASTO HELSINGISSÄ
Konsuliosaston päällikkö Alexander V. Zelenov
Tehtaankatu 1 D, 00140 Helsinki, Finland
+358 (9) 612 3025
Fax +358 (9) 6981305
: consdep@mail.ru 

Prosze o tlumaczenie tego listu na jezyk rosyjski i rozpowszechnienie go w mediach .

Please make translation from this letter to russian lanquage and spread to your media .


W roku 1940 Finlandia chciala rozpoczac wojne z Rosja, wierzac, ze pomoga im potezne Niemcy. Teraz historia wraca, Finowie ufaja USA, ale nie rozumieja, ze jest bardzo blisko wojny domowej. Szwecja nie przystapi do NATO, a polowa Francuzów chcialaby odskoczyc od NATO i UE.

In year 1940 Finland wanted start war against Russia, believing that powerful Germany shall help them. Now the history returns, finns trust to USA , but do not understand that it is very near ciwil war . Sweden shall not join to Nato and half of french people would like to jump away from Nato and EU .

Ponad 90% Finów zawsze zywilo bardzo mroczna, gleboka nienawisc do Rosjan. Przed wojna na Ukrainie ten gniew ( oszow ) byl ukryty, ale dzis mozna go swobodnie i legalnie pokazywac. Chca wysadzic konsulat Rosji w Helsinkach. W tym samym czasie finska telewizja/radio YLE MOT opowiada, jak latwo byloby

ZABIJ wszystkich FINLANDII

More as 90 % of finnish people have always had very dark deep hate ( gniewoszow ) against russians . Before Ukraina war , this anger was hidden, but today its free and legal to show. They would like to explose consulat of Russia in Helsinki . At same time finnish national TV/radio YLE MOT is telling how easy it would be to

KILL all FINLAND


3 male pociski lub drony na 3 najwazniejsze transformatory elektryczne zgasilyby na pól roku swiatlo w calym kraju, taka rade daje YLE MOT na youtube. Systemy cyfrowe by nie dzialaly, wszystkie banki, stacje benzynowe, szpitale bylyby zamkniete. Ludzie zamarzaliby do swoich domów, woda nie plynela, jedzenie sie psulo. Finlandia jest tak glupia, ze ??otwarcie w internecie mówi, gdzie sa kable elektryczne i transformatory. Mezczyzna na zdjeciu nie jest ministrem obrony Antti Kaikkonen, ale styl jest bardzo podobny. Moze byc jego bratem

3 small missiles or drones to 3 most important electric transformators would switch off the light from all country for a half year , such advices give YLE MOT in youtube . Digital systems would not work, all banks, bensinstations, hospitals would be closed . People would get frozen to their homes, water not run, food would get spoiled. Finland is so stupid that they tell openly in internet where are the electric cables and transformators. The man in photo is not minister of defence Antti Kaikkonen , but style is very similar . Could be his brother

W Biblii i Koranie jest prawo zwyczajowe. ´´Jezeli ktos powie do brata , ty szalony, chory psychicznie ten kto mówi , ciagnie na siebie kare piekielna. Kiedy to powiedza stan Finlandia, Keuruu i Mänttä-Vilppula paskatown , ta kara moze pojawic sie na poziomie zbiorowym. Zabranie elektrycznosci z calej Finlandii na pól roku oznaczaloby prawdziwe pieklo. Ale Polska moglaby pomóc Finlandii uniknac tej kary, domagajac sie od lajdackiego panstwa Finlandii poszanowania praw czlowieka i zadoscuczynienia za ich zbrodnie

In the Bible and Coran is common law. ´´If someone says to his brother , you mad, you mentally ill, this one who says , is pulling on oneself punishment of hell. When this is said by state of Finland, Keuruu and Mänttä -Vilppula paskatown , this punishment can arrive in collective level. Taking electricity away from all Finland for half year would mean real hell. But Poland could help Finland to avoid this punishment by demanding rascal state of Finland to respect human rights and compensate their crimes

Finowie sa zbyt dumni i bardzo glupi. Jeden polski inzynier pracowal 10 lat w finskiej Nokii. Kiedy wyjechal, powiedzial, ze ogólna atmosfera w Finlandii jest jak na lodzi podwodnej. Wszyscy troche sie boja, a wspólny gaz PIERU (pierz) pachnie okropnie ?

Finnish people are too proud and very stupid. One polish engineer was working 10 years in Finland Nokia. When he went away, he said that general atmosphere in Finland is as in submarine. All are a bit afraid and common PIERU gas ( pierz ) smell terrible bad

Mam 70 lat i policja w Finlandii kilka razy mnie aresztowala z powodu moich opinii. Trzymali mnie w wiezieniu t12@epshp.fi 2,5 miesiaca i sila pchaja do mojego ciala chemikalia lobotomii , 17.06.2021 -21.06.2021 to zdarzylo sie po raz drugi i ostatni raz dostalem 10 SMS-ów jak ludzie w Mänttä-Vilppula paskatown chcesz mnie zabic . Policja Keuruu ilari.sieppi@poliisi.fi widziala te wiadomosci, ale nie pomagaja one czlowiekowi tak jak ja. Mikko.Nurmi@poliisi.fi i radca komunalny Mäntti-Vilppilä tuula.mansikka@oikeus.fi rozpoczeli przeciwko mnie postepowanie karne 21/17200 5680/ R /32374/19. Prawnik Jussi.Ylonen@oikeus.fi powinien mnie bronic. Zycze polskim i rosyjskim mediom otwartej dyskusji na temat ´´finskiej Nawalnej ´

I am 70 years old man and police in Finland has arrested me several times because of my opinions. They kept me in prison t12@epshp.fi 2,5 months and push by force to my body lobotomia chemicals , 17.6.2021 -21.6.2021 this happened second time and last times i have got 10 SMS messages how people in Mänttä-Vilppula paskatown want kill me . Police of Keuruu ilari.sieppi@poliisi.fi has seen these messages but they do not help man as me . Mikko.Nurmi@poliisi.fi and communal attorney of Mäntti-Vilppilä tuula.mansikka@oikeus.fi started against me crime processs 21/17200 5680/ R /32374/19. Lawyer Jussi.Ylonen@oikeus.fi should defend me . I wish that polish and russian media open discussion about ´´finnish Navalniy ´

Kiedy prokurator Beata Jeliska w 2008 roku zlecila mi przygotowanie manuskryptu ksiazkowego i kinowego, czy konieczne jest, aby polski rzad i sad klodzki zbadal ten scenariusz? Opiera sie w 50% na Biblii, w 50% na rzeczywistych wydarzeniach dnia dzisiejszego w przypadku naszej rodziny. Po tym, jak Polska i USA rozpoczely w 2003 roku wielka nielegalna wojne z Afganistanem Irak Libia Syria (bez przestrzegania rozkazów zjednoczonych narodów) papiez Jan Pawel II prowadzil Polaków na wielkie ceremonie mszy. 55% ludzi wybralo JEZUSA CHRYSTUSA na króla Polski i zapoczatkowalo 1000-letni pokój. O takim procesie opowiada moje fikcyjne kino Elia el Mahdi. Ukraina dolaczy do WIELKI Polska.

Takze Maroko Algieria Tunezja Libia Egipt i królestwo Palestyny ??(stolica Betelem). Afryka Pólnocna ma wiecej gazu i ropy, poniewaz Rosja i Wielka Polska moga zaoferowac wystarczajaca energie przemyslowi zachodniej Europy. Robimy wszystko, co jest powiedziane w Biblii, wszystkie religie i koscioly beda skonczone, Wojska Polska i armia Ukrainy Maroko Niemcy Algieria Tunezja Libia Egipt i Palestyna juz nie beda. Germany Estonia Latvia Litwa , zwykle 12 krajów dolaczy do Wielko Polska . Te 12 ziem nie bedzie nalezec do unii europejskiej, ani do NATO, duchowa moc JEZUSA CHRYSTUSA bedzie je chronic. Wybaczamy Rosji wszystko i utrzymujemy przyjazne kontakty biznesowe z Rosja, Bialorusia i Chinami. WIELKI Polska dostanie wszystkie pieniadze z ukonczonego Watykanu i uczynimy Afryke Pólnocna zielonym rajem z niemiecka inteligencja. Góry Atlasu Wysokiego i Kamerum maja wystarczajaco duzo wody, aby to zrobic. Ma to tylko kwestia pieniedzy i Watykanu. Wielka Polska i zielona Sahara uratuja swiat przed katastrofa klimatyczna.

When polish prokurator Beata Jeliska in year 2008 was ordering me to prepare book and cinema manusscripture, its necessary that polish government and court of Klodzko shall investigate this scenario ? It is based 50% ly to the Bible, 50% ly to real happenings of today in case of our family. After Poland and USA started 2003 big illgal war against Afganistan Iraq Libya Syria ( without respecting orders of united nations ) pope John Paul II was leading polish people to big massa ceremonia. 55 % of folk were electing JESUS CHRIST to be king of Poland and start peace of 1000 years . My fictive cinema Elia el Mahdi is telling about such process. Ukraina shall join to WIELKI Poland .

Also Marocco Algeria Tunisia Libya Egypt and kingdom of Palestine ( capitol Bethelem ) . North Africa has more gas and oil as Russia and Wielki Poland can offer enough energia to industry of west Europa . We do everything as its said in the Bible, all religions and churches shall be finished, Wojska Polska and army of Ukraina Marocco Germany Algeria Tunisia Libya Egypt and Palestine will not be any more. Germany Estonia Latvia Litwa , commonly 12 lands shall join to Wielko Polska . These 12 lands shall not belong to european union , not to Nato, spiritual power of JESUS CHRIST shall protect them. We forgive to Russia everything and keep friendly bisnes contacts to Russia , White Russia and China . WIELKI Poland shall get all money of finished Vatican and we make north Africa green paradise with german intelligentsia . High Atlas montains and Kamerum has enough water to do it . Its only question of money and vatican has it. Wielki Poland and green Sahara shall save the world from climate catastroph.
15.04.2022 Hannu Hietikko


Do policji, prokuratora i burmistrza gminy urzad@miedzylesie.pl. Do premiera Polski Mateusza Morawieckiego Do prezydenta Polski Andrzeja Dudy . Do Charlesa Michela, Przewodniczacego Rady Europejskiej Do Rady Europejskiej - departament Finlandii


To police, prokurator and burmistr of communa urzad@miedzylesie.pl. To primieminister of Poland Mateusz Morawiecki To president of Poland Andrzej Duda . To Charles Michel , President of the European Council To European Council - department of Finland

Kansainvälinen osasto00102 EDUSKUNTAtel 00358 9 4321 e-mail int.dep@eduskunta.fi post adres Eduskuntatalo: Mannerheimintie 30 --00100 Helsinki .

To Ambassador of Finland in Warsawa sanomat.var@formin.fi To parents of my polish ex wife Halina and Wieslaw Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24, 90900 Lodz Poland


This matter has been in first and second court levels in Finland . The highest court of Helsinki refused to handle. In Poland court of Klodzko case VI K 93 /07 is not finishedits also open in Court of human rights Strasbourg 23832/13FIN  CEDH-PFin0   SHE /HL/oe

 

 

VENÄJÄN FEDERAATION SUURLÄHETYSTÖN KONSULIOSASTO HELSINGISSÄ
Alexander V. Zelenov
Tehtaankatu 1 D, 00140 Helsinki, Finlandconsdep@mail.ru

Please make translation from this letter to russian and chinese lanquage and spread to media in Russia and China.

 

Parlament of Finland is in mass-psychosa and when previous foreign minister Erkki.Tuomioja@eduskunta.fi told this to american newspapers , other members of parlament and media want tear him to small pieces. Mikael Junger says in twitter how Tuomioja is not juridically valid, it means he is mad. If someone says or writes in Finland something ´´un-usual ´´ this can be diagnozed as a psychiatric illnes . Because of my ´´wrong opinions´´ , they have taken away from me my only child, all police prokurator and consulat services. They have arrested me 3 times without legal reason and banished me to Sahara from the land where i was born . Witnesess comisario sami.kalliomaa@poliisi.fi , marja.kauppinen@formin.fi,alisa.veistamo@keuruu.fi and seppo.jokinen@poliisi.fi

State of Finland leena.laajala@avi.fi and jari.raudasoja@seututk.fi say that I am ``mentally sick `` out of realities ´´ but they not can explain , what is more real reality as mine ? I have not done anything illegal , i can take care of my economia and im able to drive around world with heavy motorbike BMW r 800 without hurting myself . It is question about wrong opinions, but im not the only one.

American investigator of international politics , professor John Mearsheimer says that USA and west europa are quilty war in Ukraina , more as Russia . In Finland less as 5 % understand what does this mean and discussion is forbidden. Situation was the same 1940 when Finland decided to join to Barbarossa war of Adolf Hitler and history seems to return, when people not learn anything from their mistakes

Finnish people are still today very fascistic , not respect their basic law , no human rights , there is not any sickness what gives rights to prevent father and son never meet each others . Doctors of psychiatria in Sweden Germany Poland Spain Israel and Marocco say that im not sick. Finland use false psychiatria in meaning to keep different thinkers quiet and from my case we have evidences and witnesses from 8 lands . If Court of Strasbourg not act , China and Russia must help me and my son. More as 1000 healthy people every year are arrested and poisoned in Finland , said investigator Markku Salo toimisto@mtkl.fi in TV YLE 1 and loosed immediately his job. First time this happens inside parlament

On joutavaa puhua ´´länsimaisesta demokratiasta´´ kun amerikkalaistyylinen mediavalta ja aseteollisuus manipuloivat idioottimaiseen tilaan kansalaisia ( aivottomia lampaita , Sanna Marinin sanoja lainaten ) Kun kansanedustajia aletaan painostaa mukaan massahysteriaan psykiatrisella leimaamisella, tilanne on erittäin vakava. Media tekee ihmiset sairaiksi ja takoo suuria rahoja huonoilla uutisilla, joilla ohjataan yleistä mielipidettä. Amerikkalais-juutalainen aseteollisuus hyötyy enenevästä pelosta, se saa tuotteilleen isoa kysyntää ja hintoja voidaan nostaa. Toisinajattelijat hiljennetään lobotomia kemialla , yli 1000 tevettä ihmistä Suomessa joka vuosi pidätetään ja pakkomyrkytetään, sanoi mielenterveyden keskusliiton tutkija Markku Salo televisiossa , ja menetti heti työpaikkansa . Nyt tällaista tapahtuu eduskunnassa , Ano Turtiainen menetti luottamustoimensa ja Tuomiojaa haukutaan mielisairaaksi . Massapsykoosiin ajautunut Suomi tarvitsee pakkohoitoa, Euroopan unionin on puututtava asiaan ennenkö Venäjä tekee sen

Level of education in Finland is very high, but never before here have been so stupid people as today. Russians have had very friendly attitudes to Finland, and did not have any kind of plans of war if Finland stay away from NATO. But 90 % of finns hate Russia and want start big war. Younger generation has forgotten what is war and how Russia is too big for them to win . Media does not tell them that Shanghai union is much more strong as Nato . Once again finns shall hit their heads to pines of Karelia . ( lyövät typerät päänsä Karjalan mäntyihin, jälleen kerran )

Its question about WAR-psychosa , created by american styled media power and the private weapon industry. Bad news and hysteria are selling better and they make MONEY by creating horrible visions about the future. MEDIAREALITY is entering to the level of REAL REALITY . ´´The western democratia ´´ its empty talking, because general opinion is manipulated by media power . Private weapon bisnes , media and moneypower , real SATAN is leading us. In the Bible its written how we come to time ´´when satan shall be exposed´´.

I am the rider of the white horse , and it my work to do it. Me and this BMW was babtized in Palestina mountain of prophet Samuel , 30 km north of Jerusalem. They gave me a wreath and a bow

öhlings white power

When i came back to Europa and I was living in south Poland 10 years. I heard and saw how lot of young men were employed to Ukraina to prepare this katastrof what we see today. In year 2003 Poland and usa started big war against Afganistan Iraq Libya without respecting orders of UNITED NATIONS.

When i wrote in internet to my Gazeta Gniewozowska the pravda how this was the same crime as HITLER did , jehova witnesses in my neighbour Stefania ilnicki wrote to procurator that head editor Hannu Hietikko is mentally ill satan. But the court psychiatric comitea of Klodzko noticed that its not true . This case is not finished , lawyer abresz@poczta.onet.pl must take it to court of Strasbourg . In the last judgements must be investigated what is Satan in our time .

When USA had to win Hitler and Japan, they were creating large privat network of weapon industry. After the war , they did not want finish that productive bisnes , they were continuosly starting new wars everywhere. Usa said how they defend ´´freedom, but they did not accept that people in Vietnam could decide about their own matters, 3 million of them were killed . Most of people in the latin America and among 1,9 milliard islamic people know what devil is USA. It is ruling in NATO and they want start the same mistake what Hitler and Napoleon did. To conquer Russian federatio and rob their large nature resourches. Russia has made very clear that if Ukraina Finland and Sweden join Nato, it will lead to big war. Finland trust to America , without understand how USA is very near ciwil war and mass-psychosa. In the Bible apocalypta 18 is telling what it means when big powerfull land behind big water becomes mad and kills itself. All the allies of this big satan shall be destroyed , says the Holy Book. Isis and al qaida should relax, do nothing . Let GOD work. ( kosto kuuluu herralle , se ei ole ihmisten asia )

Because of my opinions my 4 years old son was kidnapped from Poland to Finland . Social system SS chef Alisa.veistamo@keuruu.fi did not respect kidnapping agreement of HAAG, they STOLE my only child. Keuruu@keuruu.fi natzileaders were preventing me to see my only child 14 years and banished me 12.5.2010 to south Marocco. When i came back 17.6.2021 , potilasasiamies@pshp.fi arrested me and pushed to my body strong poisons . Doctors in Spain Portugal Sweden Marocco can say in court of Strasbourg that Finland did big mistake. Jari.raudasoja@seututk.fi carry big responsibility

Im born 70 years ago in Finland from jewish mother. My father had to be in ´´barbarossa war ´´ against Russia killing 20 million people . Finland was helping Germany to kill also 3 million polish people .

What means fascism ? I have same opinion as my parents had , but in Finland less as 5 % agree with me . People in Mänttä -Vilppula and Keuruu have said how they want kill me and my maroccian wife. Police has evidences , but they not help us. I have not at all any kind of police / prokurator services because of my wrong opinions . Comisario sami.kalliomaa@poliisi,fi told me this in telephone already 2007. We have evidences in 3.7.2021 how this illegal situation continue, state of Finland must answer about this crime in court of Jyväskylä and Strasbourg

In year 1940 Finland wanted start war against Russia, believing that powerful Germany shall help them. Now the history returns, finns trust to USA , but do not understand that it is very near ciwil war . Sweden shall not join to Nato and 42 % of french people would like to jump away from Nato and EU . Shanghai union is 100 x stronger as Nato , said norwegian investigator Johan Galtung , man who knows. More as 90 % of finnish people have always had very dark deep hate against russians . Before Ukraina war , this anger and fascism was hidden, but today its free and legal to show. They would like to explose consulat of Russia in Helsinki . At same time finnish national TV/radio YLE MOT is telling how easy it would be to

KILL all FINLAND

3 small missiles or drones to 3 most important electric transformators would switch off the light from all country for a half year , such advices give YLE MOT in youtube . Digital systems would not work, all banks, bensinstations, hospitals would be closed . People would get frozen to their homes, water not run, food would get spoiled. Finland is so stupid that they tell openly in internet where are the electric cables and transformators. The man in photo is not minister of defence Antti Kaikkonen , but style is very similar . Could be his brother

Police in Finland has arrested me several times because of wrong opinions. They kept me in prison t12@epshp.fi 2,5 months and push by force to my body lobotomia chemicals , 17.6.2021 -21.6.2021 this happened second time and last times i have got 10 SMS messages how people in Mänttä-Vilppula want kill me . Police of Keuruu ilari.sieppi@poliisi.fi has seen these messages but they do not help man as me . Media not want write about such , all are quiet. I wish that chinese and russian media open discussion about ´´finnish Navalniy ´´

My case is showing that Finland is very illegal and dirty country . But finnish ladies as Sanna Marin and Tytti.Tuppurainen@eduskunta.fi are good pretenders, something what is called ´´kurva ´´ in Poland .
They can´t put me to court because of my words , because state of Finland self says that Hietikko is mentally ill 100% . I dont see the real reality , when i say that finnish minister of finance Annika Saarikko and KEPU mafioso Antti Kurvinen look out as a pork

To: <puoluetoimisto@keskusta.fi>To turkish consulat :
embassy.helsinki@mfa.gov.tr

Doctors of psychiatria in Sweden, Poland , Germany , Spain, Marocco , Portugal and in Israel say how Hietikko is not sick mentally. But in Finland jari.raudasoja@seututk.fi , anna-mari.sorri@pshp.fi , seija.patrikainen@epshp.fi and leena.laajala@avi.fi are sure that man with my opinions is 100% ly skitsofrenic, out of real realities

When usa and POLAND started big war 2003 against iraq afganistan libya syria, UNITED NATIONS said ´´´ dont do it ´´. This crime was the same as Hitler did but court of Haag for war criminals has not been opened. More as 3 million people has been killed. Finnish polish maroccian culture association die GELBEN rf - Keltaiset ry demands that court of Haag for war criminals shall be opened.

Finland broke its own laws when finnish weapon industry got from Poland the best client in their historia. Poland was running illegal war, against orders of united nations . But they were using III class rubbish metal to PASI war cars and lot of polish men in Afganistan died because of it. This matter must go to the international court. State of Finland must pay compensations to families of these ded polish men. My lawyer abresz@poczta.onet.pl told me about this and he knows who was killed because of this fooling.


Because of serious illness, state of Finland , cities Keuruu and Mänttä-Vilppula paskatown have prevented me more as 10 years never see my only child. Consulat Finland in Poland va
ppu.pajala@formin.fi gave such false information to police of Miedzylesie Adam Polanski . He said that Hietikko not can come to my farm before Finland explain what kind of illness Hietikko has ?

I have been loosing 1,4 million euros because of this, and state of Finland must pay .
Doctor Jari.raudasoja@seututk.fi is responsible about this mistake

My wife Malika Ramouz has been sitting on my desert enduro BMW r 800 everywhere in north africa 13 years and she says that never has seen anything ´´mad´´ in Hietikkos behaving . In palestina GAZA soldiers arrested me and took in front of their comitea . They wanted to know who is this jewish man who had 2 finnish passports with different names , Hietikko and Koivumäki ?
After investigation captain came in front of me and kissed me. He said that never in his life he had not heard anybody talk so clear truth as me-and that i can do in Palestina what EVER i want . Keep 5 passports if i want

When finland says how Hietikko is 100% ly skitsofrenic, out from real realities, its because Finland is 100% ly ruled by satanistic USA. Their values and ways of thinking are 100% ly far away from people in north africa and palestina. But what is sick and what is healthy, this matter we must find out in court of Strasbourg

When i lived in Spain Torremolinos, my family doctor Martinez Galendo sent me to the psychiatric investigation, to find out what for alisa.veistamo@keuruu.fi not let me see my only child ? Spanish doctors noticed that im not sick, but much better condition as those 50000 ´´NORMAL´´ finnish men , who live in Andalucia. They drink alcoholes a lot and fight against each others as mad wolves . When i lived in Poland 10 years, dcotors of psychiatria said that Hietikko is not sick, Finland do similar crimes of human rights as communistic Russia and DDR did before

Suomen oikeuslaitos on edesmenneen DDR n tasolla sanoi oikeustieteen professori Aurejärvi jo kauan sitten ja tilanne on koko ajan pahentunut


In Poland court psychiatric comitea and
border1@wp.pl said that Hietikko must have freedom of artist , to have DREAMS like this ---Europa needs lot of gas and oil and North Africa Libya Algeria Tunisia Marocco have such material enough . Europa union will have needed energia when they offer good free healthy services and hospitals in those countries
King of Marocco Muhamed VI is ready to be close friend with Israel and finish all anger, and this is not only a dream or fictive cinema. It has really happened .

Europa union must start trust to arabs and berbers. I have been living with maroccian family 13 years and they are much more better and honest people as finns. They have sold their souls trying to be something what they are not. Terrible pretending, swimming in lies and alcoholes. Main food is pork and when we are what we eat , finnish people really look out as porks ( RÖH RÖH ) terrible fat and uckly as annika saarikko or Antti Kurvanen . Those porks are terrible stupid and destroy economia and security of Finland


When palestina army says that i can do what i want--- me and my wife want come and make home to Palestina Betlehem . If i really can do there what i want , i want continue this fictive cinema in Palestina . In level of fantasia we shall make make Palestina independent and Hannu Hietikko start be comendant of its army and police . My wife shall be my adjutantta, she speaks arab french and english. I am born from jewish mother and i can manage with them peacefully. Jewish people are suffering about collective post traumatic stress reaction because of II world war. It was not only Germany who hated us , most of countries were anti semitistic and it was continuing long time. Thats why jews are agressive but peace
with arabs is possible. I have personally done it and other jews can do the same. My cinema NYSSE TULOO Elia el Mahdi shall be a kind of ´´sosiodrama ´´ for this purpose

If you want support this matter, please pay 10 euros or more to account of culture association Keltaiset ry de Gula rf
FI34 4730 4720 0172 28 BIC code POPFFI22

adress of bank - Poppankki Kalevankatu 4 00100 Helsinki . adress of reciever DE GULA RF Poste restante 42700 Keuruu Finland .

I can answer to questions of media people 000358 6898381 but everything shall be recordered


I have been living in Jerusalem and i know that city. My education is from helsinki taideteollinen korkeakoulu ( art academia ) . Later i was long time in India Kerala Cochin . President of indian yogadoctors K U Sathyanath was teaching me 3 years traditions of hindus, white magia and he is still my supervisor . If you ask my religion , I am christian and musliman, BOTH of them , but also buddhist and HINDU. I could teach palestinian army to use SPIRITUAL weapons and give up all fysical violence .

Long time ago when swedish danish norwegian ´´vikings ´´ were terrorizing England Ukraina Russia they were afraid to come to Finland. We had these spiritual forces and they are much more powerfull as nuclear missilies. Finnish people are originally from INDIA. In our lanquage are lot of same words as sanskrit. We came from there to Europa long time before Moses and jews came from Egypt to Israel. Our first stabile living region was in middle europa german Mittelwald , Seitendorf . After II world war Poland got it and named Miedzylesie Gniewoszow

When jehowa witnesses in Poland started against me crime trial , after 3,5 years polish prokurator Beata Jelinska said that Hietikko is not devil, not mentally sick . When she heard that my educaltion is from Helsinki art academia ( taideteollinen korkeakoulu ) she was ordering me to prepare cinema manusscripture. When mr Zelensky in Ukraine started his dangerous politics, he was preparing fictive comedia about the future. This what im doing ( by order of polish prokurator ) is something similar, but im not working to satana USA as mr Zelensky do

Polish government and court of Klodzko must investigate now this scenario and pay me salary from my work . Manusscriptura is based 50% ly to the Bible, 50% ly to real happenings of today in case of our family. After Poland and USA started 2003 big illgal war against Afganistan Iraq Libya Syria , pope John Paul II was leading polish people to big massa ceremonia. 55 % of folk were electing JESUS CHRIST to be king of Poland and start peace of 1000 years . My fictive cinema ´´Elia el Mahdi ´´is telling about such process. Light shining boy shall be born in Betlehem and he will be king of seven lands , Ukraine , Poland , Portugal , Palestina , Germany , Algeria and Irland . Because we do this cinema according the Bible, Jesus Christ is appearing from the sky, as a light shining giant, but he takes form of human being , a child who is in Betlehem. This child can move mountains and everybody shall understand who he is ?

Ukraina shall join to GREAT POLONIA ( WIELKI Polska ) . As well WHITE RUSSIA , Marocco Algeria Tunisia Libya Egypt, kingdom of Palestine and ISRAEL Germany, Holland , Irland, Lituania , Latvia , Estonia , Tsech republic Hungary, Austria and Portugal shall join the kingdom of heaven on the earth . Capitol of administration shall be WARSAWA, capitol of financial economical matters BERLIN. Common flag must be flag of Poland because 55 % of polish people were inviting such a king --and because Poland is ´´the christ of the nations ´´. Common valuta in these 20 lands shall be DEUTSCHE MARK. This is the best for all, because germans are the most talented people to lead economia. It shall not be in hands of stupid idiots any more, if we want create ideal society

New union of Europa shall take 20 members and it will start close bisnes co-operation with 15 lands of eastern RCEP union ( china, russia , japan, australia, corea etc ) We do everything as its said in the Bible, all religions , churches and ALL ARMIES shall be finished. Spiritual power of JESUS CHRIST shall protect new european union ( unianova.eu ).

Financial ministeria of WIELKI Poland IN BERLIN shall get all money of finished Vatican and we make north Africa green paradise with german intelligentsia . High Atlas montains and Kamerum has enough water to do it . Its only question of money and vatican has it. Wielki Poland and green Sahara shall save the world from climate catastroph.

If you want support economically this kind of screenplay, please do it to account of Keltaiset ry de Gula rf FI34 4730 4720 0172 28 . BIC code POPFFI22. Adres of the bank Poppankki Kalevankatu 4 Helsinki Finland

Keltaiset ry is grounded in India 1906, original name ´´suomen jälleeneheytymisen seura sJs , registered in Finland 1995 with name Keltaiset ry de Gula rf .

Our Logo is designed by russian artist Bilibin

 

 

ENSTOIVO oy . Sen toimintasuunnitelman on tehnyt 35 vuotta sitten tulevaisuuteen näkevä Viipurissa syntynyt shamaani, dipl insinööri Ensio Miettinen.

Plan of this company was written by Ensio Miettinen , who was 1985 the secondly most rich man in Finland. He was starting www.ensto.com from empty table, after he came from Vyborg to Finland Porvoo. I was his advertising AD during 6 years . This man was a shaman , who saw to the future.

Hän perusti ensto konsernin tyhjältä pöydältä ja oli 80 luvuilla suomen toiseksi rikkain mies. Minä olin hänen oppilaansa ja ensto yhtiöiden mainos asioiden suunnittelija kuuden vuoden ajan.

Meaning of this company is to start kingdom of heaven on the earth, to produce wooden loghouses, furnitures , art textiles, carpets , electric installation materials , cheramics , home machines. We are going to offer them for 40 million polish , to 20 million portugalian and 35 million maroccian emigrants who are coming back to their homelands. After peace agreement of Ukraina and Syria , there will be big markets for such homes. We are following style of jugend ( art nouveau ) from year 1906 in meaning to bring back golden era of arts

Enstoivo oy n tarkoitus on valmistaa hirsitaloja / huonekaluja / taidetekstiilejä/ sähkötarvikkeita/ mattoja, kate ja lvi materiaaleja, keramiikkaa , kuvataidetta , kodinkoneita .

Toimintamme suuntautuu ensivaiheessa Portugaliin Puolaan ja Marokkoon, jotka ovat lähettäneet muihin maihin yhteensä yli 100 miljoonaa siirtolaista. Heidät houkutellaan takaisin kotimaihinsa ja myydään kauniita hirsitaloja sisustuksineen.Jokainen niistä olisi erilainen, yksilöllinen , individuaali mutta ne kaikki seuraisivat yleistyyliä jugend , art nouveau vuodelta 1906 jolloin järjestö KELTAISET ry perustettiin.

we can offer such products with very attractive prices because planning of product development , logistica , marketing , advertising in concentrated to one place, Pappilanniementie Keuruu Finland . ( Keuruusta tulee ison kansainvälisen yhtiön veronmaksupaikka sentakia että teemme vihollisellemme yhtä paljon hyvää kuin se on tehnyt pahaa .

Head office and place of tax payment happens in Finland noora.pajari@Keuruu.fi because we do to them equally much good as they have done bad

Tarkoitus on tuoda takaisin taiteen kulta aika . Ehdottamallamme menetelmällä tuotteiden hinnat saadaan erittäin edullisiksi ja menekki tulee olemaan valtava

culture association Keltaiset ry is producing big international screen play to wake up interest to our products . Our cinema is starting from appearing of el Mahdi . 55 % of polish people were electing JESUS CHRIST to be their president. After he ´´lands down ´´ he will disappear and take form of normal man. Small baby who shall be born in Betlehem, capitol of PALESTINA KINGDOM

https://www.youtube.com/watch?v=WeYh6f3U1E8

Mysterious light shinging giant shall land down to this KLODZKO walley in south west Poland , 4 km from border of Tsech republic, 140 km to east from PRAHA. Railway station DOMASZKOW is place where millions of turists shall arrive when our cinema is ready .

 

Enstoivo Oy yhtiötä on perustamassa 1906 vuonna Intiassa perustettu kansainvälinen , avoin salaseura Keltaiset ry. Se on rekisteröity Suomessa 1994. Ote hallituksen kokouksesta 11.1.2022

§ 18 ) association Keltaiset ry is asking permission from government of Poland and Marocco to change 28 hectar rights of using

- in south Marocco near canaria islands city Mirleft is ready to give 28 hectar and 69 building permissions to CENTRE OF POLISH CULTURE , 69 wooden loghouses , bottom 170 sq meters, made in Poland .

First ground floor beton 7 hotelrooms , upstairs wooden house owned by polish finnish and maroccian loghouse and furniture producers . Sales exhibition from art textiles, visual arts, furnitures ,wooden houses. Around 28 hectar shall be mur 2,2,mtr high, made from nature stones. General style jugend art nouveau from year 1906 ( golden era of arts )

Second exhibition willage of 28 hectar for polish emigrants shall come to Poland to farm of keltaiset ry ( violetta sarnowiak and hannu hietikko ).

§ 19 ) association Keltaiset ry shall keep inside those closed willages of 28 hectar in mirleft beach, and in Poland Miedzylesie every evening great festivals , the best of polish culture. Meaning is to rise international reputation of polish people and invite there to holiday 40 million polish emigrants from all parts of the world . To arrange good workplaces all over in Poland and allover in Marocco. If state of Finland and noora.pajari@keuruu.fi confess their sins and start believe to Hietikko , 10 000 good workplaces come also to Keuruu Haapamäki railwaystation

Our meaning is to sell those 40 million emigrants nice houses and interiörs, invite them back to Poland with their money and knowledge how the matters are running in Germany, NL, Canada, USA , UK . To bring to poland only the best parts of them and make to Poland most rich safe and nice society.

Digital direct democratia, power to the people who can read and understand short questions .

I agree this matter 100 %

2. I agree this matter 80 %

3. I agree this matter 60 %

4. I agree this matter 50 %

5. I agree this matter 40 %

6. I agree this matter 20 %

7. I do not agree this matter at all

§ 20 ) Kingdom of Marocco and Mirleft town shall give to Poland such great possibility, but Poland must give now wizums to 12 maroccians to Hietikkos farm in Gniewsozow 6 Miedzylesie . In our screenplay those 12 maroccians are from 12 basic roots of jews. In south marocco were living millions of jews and there are still today lot of them

Communa Miedzylesie shall get 10 % tax from large bisnes , but they must invest GEODETS to show during march - april may 2022 where are original borders around farm of 34,5 hectar. https://www.google.com/…/data=!3m1!1e3!4m5!3m4…

We need permissio to build to border of farm stone mur 2,2 mtr high. 69 houses shall be situated nearby mur. House 17 mtr long , mur between houses 15 mtr-20 mtr. 4 gates , where we sell tickets to people who want come to enjoy the best of polish theatre music, cinema and sleepin those rooms 69 x 7 ( 483 st , 20 euros per day. Daily income 9660 euros ( 10 % to state of poland, 10% to communa Miedzylesie )

§ 21 ) Annual meeting of keltaiset ry 28.2.2021 decided to start share hold company ENSTOIVO OY . It will have 100 shares. Nr one shall be offered to his Majestet Muhamed 6 ( king of Marocco )

shares 2-30 to state of Marocco and city Mirleft who own that beach near canaria islands https://www.google.fi/…/data=!3m1!4b1!4m5!3m4…

Mirleft city shall give 28 hectar to centre of polish culture and also second 28 hectar for centre of berber culture in Mirleft .

69 houses made in Marocco, for 45 million maroccians who want come back to Marocco from usa canada france belgium UK

shares 31-40 shall get land owner in Poland main architect of this project, Violetta Sarnowiak , her sister and her mother Halina Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24 90900 Lodz .

Shares 41-50 shall get her son , William K Sarnowiak

shares 51-60 we multiply with 100 000 and sell million Enstoivo B shares to producers of loghouses, furnitures, roof and electric inslall materials , cheramica, carpets , visual arts in all world. To forest owners in Poland Finland Ukraine Russia Turkey Kazakstan who sell us wood and ´´tulikivi ´´( see google )

Enstoivo shall be to them in role of advertising marketing architect office

shares 61-70 shall get landowner in Poland , father of this plan, Hannu Oskari Hietikko art director of www.ensto.com

shares 71-75 and management of project association we offer to Finland Keuruu city . They should invest 28 hectar exhibition willage for finnish producers artists and artesanes, near lake keurusselkä . centre of finnish culture

shares 76 -80 and management of project we offer to Holland -centre of dutch culture- Venlo communa or private landowners should give 28 hectar for exhibition willage . We invite there to great festivals millions of maroccian and polish people who live in Holland , or who fly to main airport of RYAN AIR in Dusseldorf. It is 20 km from Venlo .

shares 81 -85 and management of project we offer to Germany Sachs south west ZITTAU .centre of german culture

shares 86 - 90 we offer to Portugal , city of Portimao. . They should invest 28 hectar for exhibition willage on beach rock between Praya VAU and Rua Pedro Alvares Cabral Aldeia das Sobreiras. To centre of portugalian culture Association LOS AMARILLOS ( Keltaiset ry ) invite to great festivals millions of portugalian polish and maroccian people who live in USA Canada France Sweden Norway Danmark Belgium

shares 91-95 we offer to Estonia . They should invest 28 hectar for exhibition willage in nice place. Association Keltaiset ry arrange to centre of FINN UGRIAN culture great festivals millions of hugarian, estonian karelian,and finnish people who live in USA Canada France Germany

shares 96-100 we offer to Tsech Rebuplic ROKYTNICE . They should invest 28 hectar for exhibition willage and invite to centre of BOHEMIAN culture millions of tsechiseh people who live in USA Canada France Germany

Puolalainen syyttäjäviranomainen Beata Jelinska pyysi järjestöä Keltaiset ry suunnittelemaan elokuvan , jossa kerrotaan mitä tapahtuu kun 55% puolalaisista olivat pyytäneet edesmenneen paavin Johannes Paavali II n johdolla että JEESUS tulisi Puolan presidentiksi. Sen elokuvan käsikirjoitus perustuu 50 % Raamattuun , 50% tämän ajan reaalitapahtumiin.Raamatussa sanotaan että Jeesus aloittaa UUDEN LIITON ( unianova) ihmisten ja Jumalan välille

Keuruun aiempi kirkkoherra ossi poikonen sanoi omaavansa tässä asiassa saman katsantokannan , että meidän ei nyt pidä vain passiivisina odottaa, että JEESUS tulee , ottaa niskasta kiinni ja tempaisee ilmaan --vaan ryhtyä itse itseämme pelastamaan ja ilmaan tempaisemaan , niiden ohjeiden mukaan joita Raamatussa on . Kun teemme ensin siitä kaikesta ´´mainos elokuvan ´´euroopan unionin, vatikaanin ja ev lut kirkon varoin ja levitämme sen kaikkialle maailmaan, hanke toteuttaa itsensä käytännön tasolla. Mainonta toimii näin . Ihmisille tapahtuu uskonsa mukaan tai senmukaan mitä heidät saadaan massamedialla uskomaan

Raamatullista mytologiaa tuntevat tietävät että 144 000 ihmistä tulee muodostamaan maailmanhallituksen. Kristillisen kirkon opetuksen mukaan se alkaa varsinaisesti silloin kun taivaasta pöllähtää esiin valoa hehkuva jättiläinen . Elokuvamme alkaa tästä tilanteesta. https://www.youtube.com/watch?v=WeYh6f3U1E8

Hän ottaa kuitenkin jonkun olemassaolevan ihmisen muodon kuten kerrotaan Arto Paasilinnan pyhässä kirjassa ´´ukkosenjumalan poika ´´. Elokuvassamme se tulee olemaan poikalapsi joka juuri sillähetkellä syntyy Betlehemin kaupungissa Palestiinassa. Tämä mysteeristä valoa hehkuva lapsi kruunataan Palestiinan Puolan Portugalin kuninkaaksi ja hänelle annetaan nimeksi

ELIA el MAHDI

Tekeillä olevassa elokuvassa 180 ssa näyttelykylässä olevat vieraat ja yläkerran omistaja saavat kaikki kosmisen valaistuksen tilan, jos sattuvat olemaan siellä silloin kun ns.´´herran päivä ´´tapahtuu .

Tämä on iso houkutin joilla nuo 144 000 huonetta tulevat olemaan aina varattuina , kesät ja talvet. Alhainen hinta 20 e / vrk aikaansaa sen ettei tästä tule rikkaiden etuoikeus. Hotellihuone maksaa 600 euroa kuussa ja siihen on varaa tavallisilla ihmisillä.

Ennen Ukraina sodan alkamista , etelä Marokkoon tuli joka kuukausi noin 50 tyhjää laivaa Venäjältä hakemaan kalaa vihanneksia cannabista ja hedelmiä. Jos rauhansopimus saadaan aikaan ja Venäjä hyväksyy PUOLA-UKRAINAN asettoman valtioliiton, enstoivo oy tulee markkinoimaan tehokkaasti ja hyvällä hinnalla Venäjän loputtomat puu ja vuolukivivarannot

Nuo laivat alkavat tuoda suuria määriä puuta ja vuolukiveä. Suomeen sitä saadaan junilla ja iso tuotanto tulisi aloittaa rautatien varrella niirala joensuu pieksamäki jyväskylä keuruu haapamäki ähtäri koura seinäjoki ilmajoki kurikka kauhajoki teuva kaskinen . Tuotteet laivoilla maailmanmarkkinoille kaskisten satamasta.

Kaikki arabiaa osaavat mamut Suomesta houkutellaan KEURUULLA hyvillä palkoilla tuon rautatien varren paikkakunnille ja heidät koulutetaan työnohjaajiksi etelä Marokkoon. Siellä on saatavana taitavaa työvoimaa suuria määriä.

Potentiaaalinen asiakaskuntamme on iso. Puolasta Portugalista ja Marokosta on lähtenyt muihin maihin yli SATA MILJOONAA emigranttia. Heidät aiotaan houkutella takaisin kotimaihinsa ja tarjota hienoja jugend tyylisiä hirsitaloja sisustuksineen --hämmästyttävän edullisilla hinnoilla . Käsistään taitavaa työvoimaa marokossa on miljoonia .

UKRAINAN sodan jälkeen on aloitettava mittava jälleenrakennustyö . Tätä aiemmin lähes koko lähi- itä ja Libya pommitettiin raunoiksi USA n ja Puolan aloittamassa laittomassa sodassa . Sodat saadaan loppumaan kun YK ja haagin sotarikostuomioistuin alkavat heräillä horroksestaan. Al qaida sota alkoi kun eräs saudi arabialainen prinssi ja CIA yhteistuumin räjäyttivät muutamia pilvenpiirtäjiä NEW YORKISSA. Sen seurauksena alkoi maailmanlaajuinen viha islamilaisia ihmisiä vastaan ja heidän asemansa esim Ranskassa ja Belgiassa on tukala.

Marokko on menettänyt tuon viha kampanjan takia turistituloja useita miljardeja euroja. Olen itse Suomessa syntynyt juutalainen mutta elänyt 13 vuotta etelä Marokossa vaimoni , agronomi Melika Ramouzin aviomiehenä. Mirleftistä on hyvin lyhyt vene / laiva matka kanarian saarille jonne tulee valtava määrä turistilentoja kaikkialta maailmasta. Kävelyretkien lisäksi Kanarialla ei ole muuta ajanvietettä kuin täyteen ahdetut rannat , meluisat diskot , alkoholi kokaiini amfetamiini. Kansainväliset matkaajat tulevat Kanarialta etelä Marokkoon järjestämiimme juhliin . He nukkuvat kauniisti sisustetuissa huoneissa ja haluavat ostaa niitä omaan kotimaahansa.

oy ENSTOIVO yhdistää kulttuuria rakennusteollisuutta ja uutta kansainvälistä talousjärjestystä UKTJ . Siitä on puhuttu 50 vuotta ja nyt on korkea aika siirtyä sanoista tekoihin

On korkea aika panna PUOLAN roistovaltio kuriin, ellei Suomi sitä vaadi, Suomen valtio ITSE kustantaa neljän kulttuuri historiallisesti arvokkaan saksalaisrakennuksen korjaamisen. Rikos on parhaillaan meneillä, satelliittikuvista näkyy miten rautaruukin kattopeltejä irrotetaan ja niitä ilmestyy lähiseudun taloihin . Koko kylä tietää kuka on tämän hävityksen tehnyt , roomalaiskatolisen kirkon kanttori ADAM ZABA ja pyhän albertin säätiön Jazek Kolodzied ( kuvassa ) Kamila Michalowska ( vyroby@gmail.com ) sekä gangsteri ryhmä abau@onet.eu Andrei Bogdanowitz

Suomen konsulaatti ei halua auttaa minua koska olen soittanut suutani vaarallisista asioista

Agadirissa asui aiemmin yli 50 suomalaista eläkkeellä olevaa poliisia. Takavuosina poliisien palkat olivat surkean pieniä ja eläkkeet samoin. Mutta Suomen ja Marokon valtioiden välillä oli sopimus jonka mukaan suomalaiset eläkeläiset saavat Marokossa verovapauden --jos asuvat siellä yli 6 kuukautta vuosittain. Alexander Stubin ollessa valtiovarainministerinä 2012 Rabatin konsulaatti jakoi Suomen veronmaksajien rahoja 500 miljoonaa euroa marokon hallinnolle ,--että he muuttaisivat tuota lakia

Rovaniemeläinen komisario Birger Spets ja kaverinsa kertoivat minulle ja vaimolleni tuon kaiken ja miten kuningas oli suuttunut. Hän oli haistanut korruption ja todennut lainmuutoksen olevan maansa taloudellisen ja sivistyksellisen edun vastainen. Kuningas oli puolen vuoden ajan kieltäytynyt panemasta nimeään sellaiseen paperiin, mutta lopulta se oli pakko. 500 miljoonaa euroa oli jo jaeltu hallinnolle eikä maahan kaatuneen maidon pois kerääminen ollut enää mahdollista, ainakaan ilman suurta skandaalia ja häpeää

Petteri Orpon ollessa valtiovarainministerinä 2017 Suomen ja Portugalin verosopimus murrettiin väkisin. Ei ole todistajia lahjonnasta siellä mutta iso syy on epäillä koskapa englannin ranskan saksan ruotsin eläkeläisten verovapaussopimuksia ei purettu. Vain Suomen ´´oikeusvaltio ´´ oli riittävän härski käyttääkseen tuollaisia keinoja. De Gula rf Keltaiset ry Los Amarillos haluaa panna tämän lahjonta asian JYVÄSKYLÄN käräjäoikeuteen, jossa minua väitettiin mielisairaaksi

Keltaiset ry panee sen myös kansainvälisen oikeuteen, ja juttu varmasti voitetaan kun todistajat ovat noinkin vahvoja. 50 suomalaista poliisia ja marokon kuningas. Vaadimme laittomin keinoin muutetun lain ennalleen palauttamista .Houkuttelemme miljoona suomalaista eläkeläistä muuttamaan etelä marokkoon tai Portugaliin . Ostamaan hirsitalon huonekaluineen. Verovapauden saa kun pysyy poissa Suomesta puoli vuotta ja yhden päivän , tai tyystin kokonaan.

Terveyspalveluiden ylikuormittuminen ja väestön vanhenemis ongelma poistuvat tällä menetelmällä kuin pieru saharaan, sananmukaisesti ottaen.

Kun Marocco rojal airlines ja Finnalr järjestävät Suomen kaikilta lentokentiltä kuljetukset etelä Marokkoon, tulee käytännön tasolla todeksi uskovaisten ennustukset siitä miten ´´kaikki Hietikkoon uskovat ´´ otetaan YLÖS, napataan ilmaan ´´ . Sitä päätöstä ei tee Jeesus vaan me itse. Sillä se jeesus henki , ´´christus in nobis ´´ on meissä itsessämme sisäisesti oleva pienistä pienin transendenttinen itse. Rakkaasta lapsesta on käytetty monia nimiä, Allah, Jahve , Jumala , aton, atman ,iishvara , eteläpohojammaan ITTE .

Nimellä ei ole väliä, jokainen ITSENSÄ löytänyt ( valaistunut ) voi kutsua sitä Mäkiseksi tai Möttöseksi. Minulle se on Hietikko ja kaikki tämän jutun uskovat voivat kutsua itseään ja toisiaan ´´hietikon todistajiksi ´´

Subtrooppinen kaunis rannikko sidi- ifni - Mirleft -- Aglou - Agadir on mukavaa asuinpaikkaa, siellä ei ole mainion ilmaston takia ollenkaan koronaa. Täyttä verovapautta ei enää anneta, marokon valtio vaatii suomalaisten eläkkeistä 1 % poliisi palo pelastus ja roskanhuollon ylläpitämiseen . 6 % eläkkeistä maksetaan suoraan voittoa tavoittelemattomalle suomalaiselle yhdistykselle, josta elokuvassamme käytetään nimeä PIHLAJALINNOITUS RY . Se tarjoaa Suomen eläkeläisille huippulaatuiset terveyspalvelut etelä marokossa ja Portugalissa .

Myös vehreä keski eurooppa lounais Puolassa tai Tsekiumaan pohjois osa on hyvin miellyttävä asuinseutu , samaten Sachs in maakunta kaakkois Saksassa.

suomeen on vaarassa syntyä maanpäällinen helvetti

Eduskunnan keskustelu 20.4.2022 on kamalaa kuultavaa

Suomalaiset ovat myyneet sielunsa , he ovat ´´rähmällään ´´ vaarallisten tahojen edessä, joilla on halu edistää yksityisen aseteollisuuden tuotteiden kysyntää . Historia toistaa itseään, heillä on sama vimma kuin Napoleonilla ja Hitlerillä . Kaikki rahat haskataan aseisiin eikä haluta maksaa palkkoja ruuan tuottajille eikä terveydenhuollon ihmisille . Opiskelijat eivät olleet edes 1990 luvun laman aikana niin köyhiä kuin tänäpäivänä. Pahinta kuitenkin on henkinen köyhyys, idiotismi. Kun todellista identiteettiä on vain aniharvoilla, he tavoittelevat ´´ omaa tyyliä ´´ hakkaamalla kehoonsa rumia kuvia, ajamalla päänsä kaljuksi ja pitämällä suuta auki hammaslääkäriasennossa . Henkisestä kansanmurhasta vastuussa olevalle YLE n johtajalle Merja Ylä -Anttilalle maksetaan verovaroista yli 30 000 euroa kuussa . Ylen perustuslakiin kirjattu tehtävä olisi sivistää kansaa, mutta se toimii aivan päinvastoin yrittäessään matkia kaikkea Amerikasta tulevaa

Kun suomalaiset on jenkkimallisella medialla tarpeeksi tyhmistetty, he ovat liikuttavan yksimielisiä siitä , että sota Venäjää vastaan pitää saada aikaan, mutta Ruotsi tullee pitämään puolueettoman linjansa. Suomi on oleva yksin kuin Sven Duuva 1300 km leveällä sillalla. 150 miljoonaisella Venäjällä on valtava potentiaali, jota se ei ole vielä Ukrainassa käyttänyt . Usa on ajautumassa sisällissotaan ja henkiseen konkurssiin, siitä tai euroopan unionin heikoista maista ei löydy vastustusta Venäjälle. Suomi on jäävä yksin Venäjän kanssa ja Suomi häviää yhtä varmasti kuin 1944. Fiktiivisessä elokuvassamme aloitetaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnit, jonka jälkeen Merja Ylä-Anttilaa esittävä näyttelijä hirtetään , samaten Pekka Haavistoa , ulkopoliittisen instituutin henkilökuntaa , kaikkia niitä 180-190 kansanedustajaa esittävät , jotka äänestävät nato liittymisen puolesta

Olen syntynyt 70 vuotta sitten etelä-pohjanmaalla Kauhajoella juutalaisesta äidistä. Isäni piti mennä 19 vuotiaana kamalaan hyökkäyssotaan , jossa tapettiin 20 miljoonaa venäläistä. Suomi auttoi Saksaa tappamaan myös 3 miljoonaa puolalaista , kun meillä on se ´´yhteinen arvopohja ´´ Kun tänäpäivänä kaikkialla maailmassa kinataan siitä, mitä fasismi tarkoittaa, haluan kertoa mitä tuon ajan kokeneet vanhempani ovat kertoneet . Mutta kun tuon olen julkisesti netissä sanonut, olen saanut useita tappouhkauksia Mänttä Vilppulassa ja Keuruulla. Polisilla ja heidän valvojallaan , eduskunnan oikeusasiamiehellä on todisteet tästä , mutta he suhtautuvat Hietikon hiljentämiseen myönteisesti. Minun ei ole sallittu yli kymmeneen vuoteen tavata ainoaa lastani , vaikken ole hänelle koskaan mitään pahaa tehnyt . Valtion virkamies Mäntän oikeusavustaja ja mikko.nurmi@poliisi.fi aloittivat 3.7.2021 mielipiteitteni takia rikossyytteeen 21/17200 5680/ R /32374/19 He väittävät minun vastustaneen virkamiehiä, mutta mistään fyysisestä konfliktista ei ole kyse. Olen vastustanut yleistä mielipidettä ja natokiimaa mutta Suomessa pitäisi kaikkien olla kaikesta samaa mieltä, etenkin kun kyse on venäjävihasta ja urheilubisneksen tärkeydestä

Kun katsotaan miten englantilaiset kolonialistit ovat käyttäytyneet ja miten amerikkalaiset ovat kohdelleet maan alkuperäisiä omistajia , intiaaneja ja sinne raahattuja mustia orjia , ymmärrämme että he ovat venäläisiä paljon raaempi kansakunta . Nato on yksityinen asetuotantobisnes , jolla on iso intressi aikaansaada menekkiä tuotteilleen. Kyseessä on kansainvälinen saatana, joka on ottanut valtaansa Suomen typerän eduskunnan . Seurauksena on Suomen tuho eikä varoituksen sanoja haluta kuulla. Edes uskovaiset eivät uskalla sanoa mitään vaikka he väittävät kaiken Raamatussa kirjoitetun olevan totta

Raamatun ilmestyskirjan luvussa 18 Jeesuksen veli Johannes sanoo miten lopun aikoina Jumala tuhoaa suuren mahtavan valtakunnan suuren meren takana , jolla oli ollut oikeus kuka voi ostaa ja kuka voi myydä. Myös kaikki tuon suuren saatanan liittolaiset kokevat totaalisen tuhon, vaikka kukaan ei olisi voinut pitää tätä mahdollisena . Norjalainen YK tutkija Johan Galtung on varoittanut että shangain unioni on 100 x vahvempi kuin NATO , ja tämä mies tietää mistä puhuu. Kuitenkin Suomen typerät päättäjät ovat länsi eurooppalaisen ylimielisyys harhan sokaisemia ja ajavat Suomen täydelliseen tuhoon.

Tuula Mansikka karkoitti vuonna 2018 vaimoni laittomasti Afrikkaan ja kirjoitti aluesyyttäjälle Jari.kukko@oikeus.fi minun suunnittelevan Mänttä- Vilppulan kaupungintalon räjäyttämistä, mutta hän sekoitti asioita . Räjäytysuhka koskee Mäntän kirkkoa, jonka katolla on saatanan merkki. Kerron asiasta perempänä tällä sivulla. Siinä on kyse henkisen 8maailman tasolla olevista voimista, ei fyysisistä räjähteistä

Olin ollut 20 vuotta poissa Suomesta ja palattuani ihmettelin miksi niin monet suomalaisista naisista ovat järkyttävän rumia lihavia ja koppavia. He yrittävät teeskennellä olevansa jotain mitä eivät ole , ja ääntävät kaunista suomenkieltä amerikkalaisesti mongertaen . Kun Tampereen sokokselta karannut muovinukke Sanna Marin haluaa sanoa sanan PALJON, hän ääntää sen POLJON. Minä äännetään MINA ja joka välissä toistetaan tota tota tota . Se vastaa jenkkien välisanaa well well. Suuta pidetään apposen auki hammaslääkäri asennossa kun sellainen muoti tuli Amerikasta , kaikilla kunnon jenkkinatseilla on oltava lippalakki ikäänkuin yhteisen uskon osoituksena. Suomi on kammottavan typerässä kunnossa ja amerikkalaistyylisillä radio ja televisio -ohjelmilla pyritään tekemään ihmiset seniileiksi. Nuoriso aistii tämän ja oirehtii , mielenterveysongelmat ja kemiallisten huumeiden käyttö kasvavat

Tuula Mansikka ajatteli tuon kritiikin tarkoittavan itseään, vaikken ollut mitään nimiä maininnut. Mäntän kaupungintalon ennustin hajoavan siksi , että siinä ei ole lainkaan räystäitä . Sadevesi valuu pitkin tiiliseiniä ja ne sulavat, jäätyvät ja rapistuvat . Kosteus menee rakenteisiin ja Tuula Mansikan toimistossa on ummehtunut paha haju.

Räjäyttelyä koskevan skenaarion on esittänyt verovaroin ylläpidetty YLE - M.O.T ohjelmat, eikä kyse ole vain Tuula Mansikan toimistosta , vaan koko Suomesta. Eikä se minun syyni ole, että FINNGRID typeryyksissään paljastaa netissä julkisesti missä sähköverkostot ja muuntajat ovat . YLE n sensaatiohakuiset toimittajat selittävät juurtajaksain YOUTUBESSA miten Suomi voidaan tappaa . Kolme partiota vievät räjähteitä kolmeen tärkeimpään sähkömuutoasemaan talven kylmimpään aikaan ja koko Suomi pimenee välittömästi . Ihmiset paleltuvat asuntoihinsa .

Kaikki tietokonepohjaiset asiat mykistyvät, sairaalat, pankit , bensa-asemat , tavaratalot suljetaan,ruoka pilaantuu. Mikään ei toimi,vesi ja jätevesi eivät kulje ja paska alkaa haista . Jos 3 tärkeintä muutoasemaa rikotaan viisinkertaisella äänennopeudella lentävällä ohjuksella, sen torjuminen on mahdotonta . Niiden korjaamiseen menee vähintäin 6 kuukautta . Kun Suomen natokiimaiset typerät päättäjät ja lähes koko kansa hihkuvat nyt ivallisesti Venäjän talouden sortumista ja lähettävät pommi uhkauksia Venäjän suurlähetystöön , jälleen kerran he eivät ymmärrä mitä he tekevät. J.K.Paasikivi ja Urho Kekkonen sanoivat että Suomella ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla ystävällisissä suhteissa ison naapurinsa kanssa. Tätä realiteettia sanottiin ´´suomettumiseksi ´´ ja nyt luullaan että EU , NATO ja USA mahdollistavat vittuilun venäläisille. Todellisesti USA on sisällissodan partaalla ja sillä on 30 000 miljardia velkaa. EU tulee hajoamaan sisäisiin riitoihin. Kiinan , Venäjän , Iranin muodostama shanghain unioni on 100 kertaa vahvempi kuin nato. Näin on sanonut mies, joka tietää mistä puhuu, norjalainen YK tutkija Johan Galtung . Maailmantalouden painopiste on idässä ja Venäjä tulee varmasti pärjäämään isojen raaka-aine resurssiensa kanssa

Kun asuin etelä Puolassa 1998-2005 näin ja kuulin miten sieltä värvättiin nuoria miehiä eräänlaisille ´´aunus-retkille ´´ Ukrainaan. He menivät yllyttämään ukrainalaisia siihen toimintaan jonka seurauksena Venäjä lopulta aloitti sodan . Puola oli aiemmin suurvalta, joka ulottui Mustaltamereltä Liettuaan , Ukraina kuului Puolaan ja sitä he nyt havittelevat takaisin. Puola ei aiemmin ole halunnut yhtäkään pakolaista , mutta 3 miljoonaa ukrainalaista hyväksytään. Se sopii heidän ´´anscluss suunnitelmiinsa ´´

I was married with a polish architect Violetta Sarnowiak , living 1998-2005 in south west Poland sudetian mountains , where i bought a farm. ( google map Gniewsozow 6 Miedzylesie Poland ) I invested all my money to remont 4 culture historically valuable german buildings. In the year 2003 USA and Poland started big war against Iraq Syria Libya Afganistan Libya killing a lot of innocent people. I wrote to president of Poland, how this was the same crime as Hitler did, starting big war when united nations said NO, dont do it ! 15.4.2005 my ex wife got orders to kidnap our 4 years old son to Finland . 4.5.2005 police of Miedzylesie Adam Polanski came to say that i must go away from Poland , because i wrote such letter. They broke my house and stole everything. It was socialism in middle of european union and i need good lawyer to get back my farm. Lands 34,5 hectar they have not been able to steal

Im finnish ´´Navalniy´´ Finland has banished me from country where i was born and when it try to come back, they arrest me and push to my body strong chemical lobotomia poisons . It has happened twice, last time 17.6.2021, but doctors in Spain Portugal Germany Sweden certify that im not sick mentally. Because of my ´´wrong opinions ´´ , social system SS boss alisa.veistamo@keuruu.fi banished me 12.5.2010 to Africa and prevented me 10 years to see my only child . When i came back, I have got 10 sms messages from Mänttä -Vilppula how I shall be killed. Mikko.nurmi@poliisi.fi would like to close me to the prison. Crime case in Finland 21/17200 5680/ R /32374/19

 

Pirkanmaan aluesyyttäjä Jari Kukko asia nr 21/17200  Kelloportinkatu 5 A    233100 Tampere

Mänttä-Vilppulan oikeusavustaja tuula.mansikka@oikeus.fi ja ylikonstaapeli Mikko Nurmi ovat vaatineet, että syyttäjä antaa roimat sakot tai panee minut vankilaan . Jussi.Ylönen@oikeus.fi on luvannut toimia puolustusasianajajana, hän saa antaa tiedot tapaukseni etenemisestä medialle . Ennenkö asia menee syyttäjävirastossa eteenpäin , saattaa kulua vuosi. Se on liian paljon , koska minua paraikaa Keuruulla uhataan tappamisella ja tästä on todisteet poliisilla. Minun on lähdettävä maanpakoon, mutta voidakseni matkustaa , Mänttä -Vilppulan on korvattava aikaisemman , kolmen vuoden karkoittamis matkan kulut 116 600 euroa ( verottomana ) tuon järjestön tilille

mikko.jaatinen@oikeus.fi
käräjätuomari/
Keski-Suomen käräjäoikeus/ District court of Keski-Suomi
2Cygnaeuksenkatu 1, PL/ P.O. Box 534, FIN-40100 Jyväskylä

vastasi näin

Oikeudenkäymiskaaresta ja erityisesti sen 5 luvusta löytyvät säännökset siitä, kuinka riita-asia laitetaan vireille..

Mikäli kysymys on asianomistajan itse ajamasta rikosasiasta,

löytävät säännökset oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 7 luvusta.

 

Kysyin häneltä 11.4.2022 oiko kansalainen tehdä haastepyynnön valtiota vastaan vapaamuotoisella tekstillä, kun lakimies kieltä en osaa ja asianajajat tommi koivistoinen Tampereella ja Ari Kuukka Keuruulla kieltäytyvät hoitamasta toimeksiantoaan ?

 

Tampereen käräjäoikeuteen lähetin 2019 kaikki lääkärilausunnot ja selvityksen tapahtuneesta. Mutta se tuli bumerangina takaisin ja sanoivat etteivät ymmärrä yhtään mitään.

 

Laillisuusvalvontasihteeri Pirkko Kangasniemi@poliisi.fi sai saman materiaalin viime kesänä ja puhui kanssani tunnin puhelimessa. Sanoi ymmärtävänsä kaiken mutta laillisuusvalvontaosaston lakimies ari.sarjanen@poliisi.fi ilmoitti ettei ymmärrä sanaakaan.

 

Hänen palauttamansa kirje on Keuruun kirkkoherranvirastossa paivi.lewis@evl.fi Diakonissa Anneli Ruukilla on siellä todisteet myös neljästä Puolassa tapahtuneesta murhasta ja kirkkoherranviraston perheneuvoja merja.kangas@evl.fi on osallinen rikoksessa jos sellaista salailee

 

Voidaanko oikeusvaltio Suomessa mitätöidä rikosuhriksi joutuneen kansalaisen ja hänen poikansa ihmisoikeudet sillä, ettei yksikään lakimies suostu tekemään muuta kuin ryöstämään rahamme?

 

Niina.virta@poliisi.fi tampereella 2018 rupesi ITKEMÄÄN ja sanoi ymmärtävänsä joka sanan mitä olen kirjoittanut. Mutta esimiehensä Klaus Rauva oli kieltänyt , ettei haastepyyntöä saa vastaanottaa , ellei sitä tee joku lakimies. Keuruun komisario kari.aaltio@poliisi.fi sanoi ettei Rauvalla ollut oikeutta noin sanoa, elikkä poliisi Tampereella rikkoo lakia. . He myös 2018 laittomasti karkoittivat vaimoni maasta vammautuneessa kunnossa , minua uhattiin pakkomyrkytyshoidolla mielisairaalassa, ellen menisi hänen mukanaan.

 

Kun palasin 17.6.2021 minut vangittiin Nokian isoon mielisairaalaan ja kehooni iskettiin myrkkypiikkejä. Nyt kun olen niistä toipunut, uhataan tappamisella. Tamperelainen lakimies Tommikoivistoinen@jaakkotuutti.fi velotti minulta ulosoton kautta ison rahan, muttei halunnut tehdä haastepyyntöä valtiota vastaan, vaikka meillä on todisteet useasta maasta, etten ole mielisairas .

Kun tuula.mansikka@oikeus.fi ja mikko.nurmi@poliisi.fi yrittävät viedä minua käräjille ja minä yritän saada Suomen valtiota , keuruun ja mänttä vilppulan kaupunkia rikosoikeudelliseen vastuuseen , olisiko mahdollista että näitä asioita voitaisiin yhdistää ? Ja että jussi.ylonen@oikeus.fi laatisi haastepyynnön ?

Parasta kaikille olisi että Jyväskylän sovittelutoimisto peruuttaisi kaikki käräjät ja vaatimani vahingonkorvaukset tulisivat pikana valtiokonttorista

 

Tilanne on Suomen kannalta vaarallinen, kun ´´nato kiiman sokaisema muovinukke ´´Sanna Marin käyttäytyy erittäin tylysti ja paraikaa Venäjän Helsingin lähetystöä uhataan räjäyttää. He kokevat sen uhkana maataan kohtaan ja voivat hyvinkin ampua 3 ohjusta kolmeen tärkeimpään sähkömuutoasemaan Suomessa ---kuten YLE / MOT ohjelmat ovat neuvoneet. Se ei ole minun ideani, kuten Tuula Mansikka Mäntän julkinen oikeusavuistaja yrittää väittää

Olen valmistunut Helsingin Taideteollisesta korkeakoulusta ja laatinut puolalaisen syyttäjäviranomaisen Beata Jelinskan tilaamaa fiktiivisen kauhukomedian käsikirjoitusta NYSSE TULOO . Se kertoo miten 55 % puolalaisista valitsi Jeesuksen presidentiksi ja viimeiset tuomiot alkavat myös Suomessa . ´´Kirjat avataan´´ ja Elma Laurila nousee haudasta.

Jos kansan PAKKO HERÄTTÄMINEN onnistuu ´´kuralle-peliättelemis-metodia ´´ käyttäen , Suomessa alkaa uusi kulttuuri , joka ei perustu alituiseen kilpailuun ja vertaamiseen.

Niistä kummastakin on seuraamuksena joko ylpeys tai häpeän sekainen kateus jotka molemmat ovat vahingollisia tunteita todellisen identiteetin kehittymisen kannalta. Ylpeys on ensimmäinen perisynti, jonka takia perkele alunperin erotettiin Jumalasta. Kun ymmärrämme oman itseytemme ja miten se on pohjimmiltaan sama kuin toinen, ei ole mitään syytä kilpailuun ja vertaamiseen. Intian upanisadeissa sanotaan ´´pelko ja viha ovat saman tunteen eri puolet ja ne tulevat TOISESTA. Niin kauan kun elätellään harhaluuloa jostain ´´toisesta´´ vastapuolesta, niin kauan on oleva sotia, vihaa ja pelkoa

Nuorisoa on yritetty yllyttää urheilun pariin rahan voimalla , koska siihen liittyy tärkeiksi koettuja nationalistisia kiihkotunteita. Suomalaisilla on laumaidentiteetti , oma yksilöllinen individualismi puuttuu ja sitä yritetään muodostaa rumilla tatuoinneilla. Laumasieluisia pelottaa ja suututtaa hirveästi jos joku esittää laumasta poikkeavia käsityksiä . Kyse on fasismista, natsismista . Laumasieluisia ihmisiä on helppo hallita ja johtaa sellaisiin tyhmyyksiin , joita hyvin harva yksilötasolla haluaisi . (joukossa tyhmyys tiivistyy )

Valtamedia ei puhu sanaakaan siitä, että joka vuosi kuolee tuhansia nuoria terveitä ihmisiä äkillisiin sydänkohtauksiin. Tänä vuonna on ollut jo 769 äkillistä kuolemantapausta. On luonnotonta ja järjenvastaista pakottaa ihminen yhä kovempiin tuloksiin ja fyysisen voiman yksipuolinen kehittäminen tekee Iiro Viskasen kaltaisista henkisesti vajaa älyisiä. Matti Nykäsen tapauksessa nähtiin miten julmasti suomalaiset kohtelevat sankareitaan jos he alkavat ´´oirehtia´´

Suomi ottaa valtavasti lainaa ja katkaisee elintärkeän idänkaupan , tuhoaa omavaraisen ruokatuotannon saadakseen lisää tykkejä ja kultamitaleita urheilukilpailuissa . Suomi säästää vanhusten ja sairaiden hoidossa ja pitää opiskelijat taloudellisessa ahdingossa, kun Suomi voisi säästää ottamalla pois kaikki varat urheilubisneksestä . Siitä ei oikeasti ole mitään hyötyä, vain hengenvaaraa nuorille ihmisille. Kallispalkkaisia ´´urheilujohtajia ´´ ei tarvita yhtäkään. Ihmiset osaavat harrastaa liikuntaa ilman johtajia ja tuhansia prameita urheilu palatseja. Mutta kun urheilubisneksen takana ovat samat saatanalliset arvot ja ihanteet kuin sodassa , se on Suomelle PYHÄ ASIA

Aiempi esimieheni, Viipurissa syntynyt , Porvoon ensto konsernin perustaja Ensio Miettinen sanoi näin ´´ Suomessa kutsutaan kulttuuriksi kaikkea sellaista kalliiksi tulevaa tarpeetonta meteliä ja krääsää , jota tarvitaan kun sieluttomat ihmiset eivät osaa tai rohkene olla sitä mitä he oikeasti ovat´´. Venäläiset ja virolaiset ovat jo kauan naureskelleet miten poro -tsuhnoilla ei ole mitään kulttuuria, he yrittävät teeskennellä olevansa amerikkalaisia TV stä saadun mallin mukaan. Suomi on typerä maa joka ajaa itsensä vararikkoon, henkiseen ja taloudelliseen . Uskonnollisessa mielessä synti tarkoittaa irrallaan oloa luonnosta ( tao ) toisesta ihmisestä ja omasta sisäsisestä itsestä ( christus in nobis, atman ,aton, allah , eteläpohojammaan ITTE )

Kun ymmärrämme käsitteen synti oikein, voimme todeta että Suomi on maailman syntisin maa, jossa synnistä ja häpeästä on tehty ylpeyden aihe . Synnin palkka on KUOLEMA

Viimeiset tuomiot alkavat.Suomen valtio tapetaan Nato kiiman seurauksena .Do policji, prokuratora i burmistrza gminy urzad@miedzylesie.pl. Do premiera Polski Mateusza Morawieckiego Do prezydenta Polski Andrzeja Dudy . Do Charlesa Michela, Przewodniczacego Rady Europejskiej Do Rady Europejskiej - departament Finlandii
To police, prokurator and burmistr of communa urzad@miedzylesie.pl. To primieminister of Poland Mateusz Morawiecki To president of Poland Andrzej Duda . To Charles Michel , President of the European Council To European Council - department of Finland
Kansainvälinen osasto00102 EDUSKUNTAtel 00358 9 4321 e-mail int.dep@eduskunta.fi post adres Eduskuntatalo: Mannerheimintie 30 --00100 Helsinki .
To Ambassador of Finland in Warsawa sanomat.var@formin.fi To parents of my polish ex wife Halina and Wieslaw Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24, 90900 Lodz Poland

This matter has been in first and second court levels in Finland . The highest court of Helsinki refused to handle. In Poland court of Klodzko case VI K 93 /07 is not finishedits also open in Court of human rights Strasbourg 23832/13FIN CEDH-PFin0 SHE /HL/oe

Tämä keltaisen vaaran varoitus on vasta UHKASANKTIO, josta Suomi voi vapautua äkillisen hereille havahtumisen avulla. Jos kuulut siihen pieneen vähemmistöön Suomessa, joka ei hyväksy kolmatta maailmansotaa , idänkaupan lopettamista , Venäjän härnäämistä ja 3 miljardin velkarahalla ostettuja uusia aseita , ole hyvä ja pane 10 e tai enemmän tilille Keltaiset ry de Gula rf FI34 4730 4720 0172 28 . BIC code POPFFI22

Jos haluat maksaa 20 euron jäsenmaksun / vuosi, ilmoita pankkisiirron yhteydessä sähköpostisi. Merkkaa siirtoon ´´B ´´ jos ensisijainen intressisi on rahaan talouteen bisnekseen liittyvä. Merkitse ´´ A´´ jos haluat ryhmään ART , henkiset, immateriaaliset asiat. Järjestömme tarkoitus on yhdistää talouden ja taiteen intressit . Se on perustettu Intiassa Keralassa Cochinin kaupungissa 1906 . Rekisteröity Suomessa 31.1.1995 Y- 110 2800-9 Alkuperäinen nimi oli Suomen jälleeneheytymisen seura SjS

21 päivä tammikuuta -2014 keuruulainen lakimies Ari Kuukka kirjoitti minulle näin, ja se löytyy internet historiasta Olemme sopineet, että toimin avustajananne kahdessa asiassa: 1.tuolloin Keuruun poliisilla tutkinnassa ollut kunnianloukkaus. ( Puolalainen ex vaimoni Keuruun ekolesbokylässä oli lainannut minulta 870 000 euroa, vienyt sen äidilleen Puolaan . Perustellen tekoaan Hannu Hietikon ´´mielisairaudella ´´ väittäen että keuruun terveyskeskuksen johtaja , yleislääkäri Tuomo Reina ja sairaanhoitaja Mauri.roivas@seututk.fi tämän todistavat )

2.lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia.
Näistä totean, että ensin mainittu ei ole johtanut jatkotoimiin.

10.9.2021 Ari Kuukka myönsi äänitetyssä puhelinkeskustelussa että kyllä tuo meili häneltä tuli , muttei voinut mitään kun poliisi Keuruulla ja Jämsässä eivät halunneet panna syyttäjälle vakavia rikoksia , kuten Haagin sopimuksen vastainen lapsen kidnappaaminen ja rahan kiristäminen puolalaiselle mafialle, 4 laitonta pidätystä, perustuslakia rikkova maastakarkoitus, vakava kunnianloukkaus. Asianajaja Ari Kuukka vastaa kaikista seuraamuksista jos hänen laiminlyöntiensä takia Suomen valtio tapetaan .

Oheinen kuva on lainattu wsoy n kirjasta täällä pohjantähden alla ja esittää Suomen valtion teloittamaa Elma Laurilaa . Suomen valtio on tappanut omia kansalaisiaan enemmän kuin venäläiset tappoivat meitä Elias Erkon / helsingin sanomien aloittamassa talvisodassa. ( se on historiallinen fakta )

Suomalaiset ovat tappaneet ruotsalaisten käskystä yli 70 % Tsekinmaan väestöstä ja nyt sitten sanna marinin kaltaiset pintaliitäjät ihmettelevät miksi Ukrainan sodassa ihmisiä ammutaan kaduille. Suomen fasistit auttoivat Hitleriä tappamaan 20 miljoonaa venäläistä ja 3 miljoonaa puolalaista

Koraanissa ja Raamatussa on yhteinen taki, se mitä on tehty yhdelle näistä vähäisimmistä, on tehty suurista suurimmalle

On myös tällainen laki ´´ jos joku sanoo veljelleen, sinä hullu, tuo sanoja vetää ylleen helvetin tuomion. Kun tuon väitteen esittävät Suomen valtio ( leena.laajala@avi.fi , Keuruun ja Mäntti Vilppulan kaupunki , tuomio tulee kollektiivisena ellei asiaa selvitetä ja korvauksia makseta

 

Suomen fasistinen roisto valtio voidaan konkreettisesti tappaa viidentoista minuutin aikana. YLE MOT toimittajat selvittivät asiantuntijoiden avulla miten kolmeen sähkömuuntoasemaan tehty räjähdeisku panisi koko Suomen pimeäksi vuoden ajaksi. Muuntajat ja voimalinjat ovat pitkin peltoja ja metsiä eikä niiden vartioiminen ole mahdollista, neuvoi YLE MOT . Verkostojen sijainnit on kerrottu julkisesti internetissä ja kuka tahansa voi ne saada.

Tuon ohjelman lopulla toimittajat kysyivät FINGRID oy n insinööreiltä eikö heitä yhtään pelota tällainen mahdollisuus ja eikö olisi viisaampi pitää verkostojen ja muuntajien sijainnit salaisena ? Insinöörit sanoivat typerä naivi hymy naamassaan ´´ no kellä nyt voisi olla MOTIIVI pienen kiltin Suomen tappamiseen ?

Vielä 7 vuotta sitten olivat suhteet Venäjään luottavaisen rauhalliset mutta kaikki on muuttunut kun UKRAINAN piti päästä natoon ja kun myös Suomi haluaa selkeästi liittoutua Venäjän ja Kiinan vihollisten kanssa. Venäjän konsulaattia Helsigissa halutaan räjäyttää. Heidän lisäkseen myös 1,9 miljardia islamilaista pitävät USA aa ja sen liittolaisia maanpäällisenä saatanana. Heillä on takanaan vahva enemmistö ja Usa liittolaiseksi meneminen oli Suomelle vastaava MOKA kuin liitto Hitlerin kanssa 80 vuotta sitten.

FINGRID oy tä uhkaava vaara on sitäkin isompi kun Pekka Haavisto ja Sauli Niinistö möivät jokin vuosi sitten kaikki Suomen sähköverkostot amerikkalaisille Niinistö sanoi ennen valtaanpääsyään olevansa P I R U mieheksi myymään Suomea ulkomaalaisille. Radio novan Ylen ja MTV n hömpäyttämä kansa halusi valita mulkosilmäisen pirun ja maanpetturin presidentiksi.

USA ja sen yksityinen aseteollisuus mielletään maanpäälliseksi saatanaksi jolla on iso intressi lisätä tuotteittensa kysyntää ja hintaa aloittamalla yhä uusia sotia

Ja kun maailmalla tiedetään että tämä maanpäällinen saatana omistaa Suomen energiaverkoston, on varmaa että siihen suuntautuu potentiaalinen , kasvava uhka. Että en levittelsi tälläisiä mainioita vihjeitä islamilaisille vapaustaistelijoille , Venäjän medialle ja hallitukselle , vaadin että asianajajat ari kuukka ja tuula mansikka panevat oikeuteen suomen valtion, keuruun ja mäntän kaupungit. On vaadittava oikeudenkäyntiä Puolan Klodzkossa jossa poliisi adam polanski ja ossi.viljakainen@gmail.com ajoivat minut pois talostani ja omaisuuteni ryöstettiin

islamin lain mukaan pojan varastaminen ja lapsuuskotinsa tuhoaminen rangaistaan kuolemalla. Rangaistus tulee Suomeen sillä poliisin antama karkoitus perustui suomen tekemään väärään diagnoosiin mauri.roivas@seututk.fi . Suomi rikkoi haagin kidnappaussopimusta, varasti lapseni. Hän asui 4 ensimmäistä elinvuottaan puolassa . Keuruun ja Mäntän sosiaali sioilla ja heidän lakimiehillään ei ollut mitään oikeuksia puuttua perheemme huoltajuuskysymyksiin. Puolan oikeuspsykiatrinen lautakunta totesi minut terveeksi VI K 93/07

Mäntän ja keuruun fasisti mafiat ovat lukeneet kotisivujani missä kerron miten Suomen viimeinen täysjärkinen presidentti UK Kekkonen sanoi Suomen olevan amerikkalaisempi maa kuin USA. Hän tarkoitti sitä miten suurella innolla suomalaiset ovat omaksuneet kaikki amerikkalaisuuden typerimmät piirteet.Hyväkin puolia heillä on mutta niiden kopioiminen on vaikeampaa, sillä kannettu vesi ei pysy kaivossa.

Kuvan naista en tunne , eikä hän liity tähän asiaan muutoin kuin esimerkkinä . Kuva on peräisin julkisesti levitetystä mainoksesta

Aikaansa seuraavat suomalaiset pitävät suutaan auki hammaslääkäriasennossa ja toistavat alinomaan muotisanoja kuten ´´juurikin ´´ tota tota tota ööö ööö ´juurikin

Ylen ja MTV n toimittajat eivät uskalla olla sitä mitä he oikeasti ovat vaan yrittävät matkia amerikkalaisia , okei okei öö öö äää juurikin juurinkin todella todella ööö öööö okei. Lapset ja nuoret aistivat tämän ja oirehtivat psyykkisesti.

Raamatussa sanotaan miten lopun aikoina kaikki PAHAN MERKIN ottaneet tullaan tuhoamaan. Perinteisesti tatuointi on ollut rikollisen , vankilaan tuomittujen ´´pahisten´´ tapa identifioida itsensä.

Kun siitä tuli amerikassa muotivillitys, suuri osa suomen naisista ja poninhäntäpojista haluavat tatuoida kroppansa. Kohta se muoti on vanhanaikaista ja osoittaa kuka on laumasielu ? tota tota tota ööö ööö ´juurikin. Tatuointien poistaminen ei ole niin helppoa kuin niiden ottaminen ja maksaa helvetisti rahaa

 

Usa / cia on tuhosi new yorkissa pari pilvenpiirtäjää saadakseen syyn ja suuren yleisön ymmärtämyksen aloittaa iso sota Irakissa Afganistanissa Libyassa Syyriassa. YK kuitenkin sanoi 2003 että heillä ei ole lupaa sellaiseen operaatioon, eli se oli vastaava rikos ihmiskuntaa vastaan, kuin mihin Hitler syyllistyi. Miksei avata Haagin sotarikosoikeutta ? Saatuaan selkäänsä talebaaneilta , Joe Biden sanoo ettei se aio osallistua Ukrainan sotaa , mutta he tekevät sen ´´välikäsien´´ kautta .

Olen valmistunut Helsingin Taideteollisesta korkeakoulusta ja laatinut puolalaisen syyttäjäviranomaisen Beata Jelinskan tilaamaa fiktiivistä käsikirjoitusta , joka käsittelee maailmanloppua ja Jeesuksen saapumista Puolan presidentiksi. 55 % kansalaisista olivat edesmeennen paavin Johannes Paavali II n johdolla esittäneet sellaisen pyynnön . Puolasta tulee maailman rikkain ja turvallisin valtio, Ukraina ja Valko-Venäjä liittyvät siihen. 40 miljoonaa puolalaista emigranttia palaavat kauniiseen kotimaahansa rahoineen ja tietämyksineen miten asioita hoidetaan muissa maissa. Puolaan otetaan niistä kaikista vain parhaat osat ja siitä tulee maailman modernein valtio. Puoluekoneistot julistetaan laittomiksi ja siirrytään digitaaliseen suorademokratiaan.

Kiinassa kirjoitettiin 5500 vuotta sitten. "Jokaisessa yksikössä, jokaisessa perheessä, jokaisessa kansakunnassa on jotain, mikä sopii TAO:lle, ja jotain, mikä ei sovi. Jos erotetaan eri paikkaan kaikki sopimattomat akkanat , ja laitetaan kaikki sopivat jyvät ison plussum-pelin Sammon ´´pyörään´´, Puolan puoliin , niin se jakaa kultaa ja timantteja kaikille enemmän kuin he olivat älynneet edes toivoa. ( henkisessä ja konkreetissa mielessä )

Pahuus maailmasta katoaa itsestään, ja astumme maanpäälliseen paratiisiin . 1000-1500 vuotta myöhemmin Israelissa kirjoitettiin, kuinka lopun aikojen alkaa´´maanpäällinen digitalisaatio´´ jossa jaetaan kaikki plussaan ja miinukseen . Paholainen ( perkele ) paljastetaan. Jeesuksen veli Johannes teki Raamatun ilmestyskirjan Patmos saarella ja ilmoitti luvussa 18 että tuo maanpäällinen saatana on amerikan yhdysvallat. Se babylonin portto ui miljoonien viattomien veressa, intiaanien vietnamilaisten panamalaisten ja se hirviö sai päättää kuka voi myydä ja kuka voi ostaa. Mutta yhden päivän aikana tuo maailmaa riivannut saatana ja kaikki sen NATO liittolaiset tullaan tuhoamaan

Kuten Raamatussa sanotaan, Jeesus ilmestyy taivaalta valtavan salamoinnin saattamana , valoa hehkuvana jättiläisenä , mutta ottaa samantien ihmisen hahmon. Jeesus Nasaretilainen nähdään Palesiinan Betlehemissä vastasyntyneen vauvan muodossa, hänestä tulee Palestiinan kuningas ja Puolan presidentti

Syyttäjä Jelinska arveli että massamedian keinoin tätä prosessia voitaisiin suuresti nopeuttaa, avata tietä sille , joka sanoi olevansa tie. Kiinassa sellainen tie on TAO. Käsikirjoitus perustuu 50% sti Raamattuun , puolittain tämän päivän ja lähihistorian tapahtumiin. Asianajaja Tuula.mansikka@oikeus.fi väitti syyttäjälle Hietikon sanoneen , että kyse ei ole vain fiktiosta, vaan että kyseessä on ´´shamanistisen sosiodraaman´´ kaltainen kuvaelma , jonka tarkoitus on muuttua to8deksi. Mansikka väittää minun sanoneen että hajotan Mäntän kaupungintalon ja rakennan sen uudelleen kolmessa päivässä. Tuo on Mansikan omaa kuvittelua, tosiasiassa olen arvellut että tämän prosessin yhteydessä koko Suomi tullaan tuhomaan

Minulla on lapsesta asti ollut taipumus nähdä asioita kymmenisen vuotta eteenpäin, vanhempi sisareni Terttu Virolainen Vanamontie 8, 61800 Kauhajoki voi tämän todistaa. Minunlaisiani on vanhoissa kulttuureissa sanottu profeetoiksi, meidän aikanamme oma sisareni ja veljeni Pentti Koivumäki Kauhajoella ovat pyytäneet sulkea hannu mielisairaalaan pakkomyrkytyshoitoon. Se tulevaisuudenkuva jonka näen , ei ole Suomen kannalta kovinkaan miellyttävä. Näen että suomalaiset ovat myyneet sielunsa ja yrittävät teeskennellä jotain mitä he eivät ole . Tämä on tapahtunut sen jälkeen kun Michael Grobatsov sanoi että nyt saavat suomalaiset tehdä ihan mitä lystää. Siitä ´´vapaudesta ´´ seurasi niin kamalia asioita , että minä jouduin lähtemään maanpakoon kuvassa olevasta talostani Porvoossa. Olin rakentanut sen viiden vuoden aikana isäni ja neljän porvoolaisen poliisin kanssa ( valtion virkamiesten kuutamourakointia )

Kun Porvoon kaupungin sosiaaliviranomaiset halusivat sosialisoida taloni paavo koiviston elina paasion ja jutta lavosen lastenkoti bisnekselle ( koiviston perhekoti oy ) he karkoittivat minut ja puolalaisen ex vaimoni pois omasta talostamme. Saadakseen meidät suostumaan moiseen törkeyteen, huumeita käyttävän punaniska Paavo Koiviston apulaiset olivat syöttäneet meille myrkkysieniä

Ajoin huumautuneessa tilassa yksikseni 4 kk moottoripyörällä toiseen kotimaahani Israeliin. Sielta palattuani kesällä 1998 jäin asumaan lounais Puolan sudeettivuorille

Tiesin ennalta että kiinteistövälittäjä Kalle Jokelan , Paavo Koiviston ja Elina Paasion kaltaisten Suomi tulee totaalisesti tuhoutumaan ja katsoin että Puola on tulevaisuuden maa . Tälläiseen käsitykseen päädyin kun Suomen juoppo presdentti Martti Ahtisaari ja ´´hengen heimolaisensa ´´ ilkka.kanerva@eduskunta.fi olivat luvanneet erään USA käynnin aikana miten Suomi on valmis kuolemaan, jos se auttaa pyhää Amerikkaa. ( tästä kertoi 90 luvulla Yle 1 puheohjelmat Hannu Taanila . Tokkopa hän uskaltaisi tuollasta puhua, ellei se olisi totta

Olin 1990 luvun alussa Keralan Cochinissa Intian joogalääkäriliiton presidentin yksityisoppilaana ja hän oli tuosta asiasta tietoinen . tri KU Sathyanath teki suunnitelman jonka mukaan kaikki maailman saatanalliset voimat ´´dipattaisiin ´´ pakattaisiin Suomeen , ´´lopun maahan ´´( FIN LAND ) Mäntän kirkkoon. Koko islamilainen maailma on valmis auttamaan tässä sillä ev LUT kirkon papit , kuten Matti Viitanen ovat opettaneet miten kaikki 1,9 miljardia muslimaania kuuluvat ikuiseen helvettiin ja että kaikki jotka juovat Jeesuksen verta, pelastuvat.

Finnish priests teach how all 1,9 milliard muslimanes must go to forever lasting fire of hell, because they not believe how drinking of Jesus BLOOD shall make them free from their sins. Everything, even killing of 60 million innocent people in name of God of love. This is not true, its satanismTuo on väärään ylpeyteen perustuvaa satanismia ja pakanuutta. Mänttä Vilppulan kansalaisopiston opettaja Heli Siren on väittänyt että Hannu Hietikko on satanisti kun tuollaisia puhuu. En ole liitossa saatanan vaan Jumalan kanssa .

Pastori Matti Viitanen varoitti minua ryhtymästä muslimaaniksi kun menin 13 vuotta sitten naimisiin Melika Ramouzin kanssa . Kun asuimme Mänttä-Vilppulassa kesällä 2018 meille sanottiin että siinä kylässä kaikki islamilaiset tapetaan ellei lähde pois. Minut ja vaimoni karkoitettiin Marokkoon. Kun tulin takaisin 17.6.2021 , minut vangittiin. Risto.solmula@poliisi.fi Mäntän poliisiasemalla kyseli 12.7.2021 ´´oletko sinä Hietikko muslimaani ? ´´ Vastasin olevani juutalainen ja myös meidän sanotaan joutuvan ikuiseen helvettiin, kun emme usko että jonkun tappaminen tai kiduttaminen voisi vapauttaa muut paskiaiset synneistään. Se on saatanallista harha oppia mitä tämä kirkko opettaa. Kuukausi myöhemmin Risto Solmulan esimies kysyi minulta ´´oletko sinä Hietikko satanisti ? Sanoin etten ole , mutta Mäntän kirkon katolla oleva hökötys ei ole kristikunnan merkki, vaan saatanan. Näin kertoi intialaista muotokieltä tunteva atk insinööri Alfred Timsal ja sen vahvisti tri KU Sathyanath .

insinööri Timsal väitti tietävänsä että keuruulainen rikostutkija ilari.sieppi@poliisi.fi on satanisti. Koska poliisin työ on toimia ´´systeemin vartiana ´´ jokainen poliisi on saatanan palvoja Suomen kaltaisessa maassa joka on täysin rähmällään Pohjois Amerikan roistovaltion edessä .

Quarreling between democrats and supporters of Donald Trump is destroying all country.

Niiden   jotka   ottavat  Raamatun   tosissaan  tulisi  kuunnella  pastori Heimo Nuutisen    you tube  video ´´amerikan  tuho ´´

Ilmeystyskirjan   luvussa   18   JEESUKSEN   veli   Johannes   kertoo    selvästi   että   aikojen   lopussa   tullaan   totaalisesti   tuhoamaan  8 suuren  meren  takana   oleva  ´´babylonin  2portto ´´´jolla   oli  ollut  oikeus  määrätä  kuka   voi  ostaa   ja  kuka  voi  myydä, se  saatana   ui   miljoonien   viattomien   intiaanien   vietnamilaisten  ja latinojen  veressä, mutta  YHDEN  PÄIVÄN  AIKANA   se  ja  kaikki  nato  liittolaisensa  tullaan hävittämään 

Yhdysvallat   on  monien  asiantuntijoiden  mukaan  hyvin lähellä  sisällissotaa   ja  massapsykoosia ja  se   on  kieroilla   menettelyillä   yllyttänyt  ukrainalaiset  kamalaan  sotaan .  1939  suomalaiset  itse  typerällä   tylyydellään   aikaansaivat   talvisodan  alkamisen, elokuva   ´´sodan ja rauhan  miehet ´´  todistavat   tämän  päivänselvästi. Isäni  Tauno  Koivumäki   kauhajoella  joutui   19  vuotiaana   Hitlerin  aloittamaan  jatkosotaan  ---konttimalla  itä  karjalaan   konekivääri  selässä   ...ja  sitten   juosten  takaisin

   Historia   toistaa   itseään  kun  ihmiset   eivät  opi  mitään  virheistään ,  he  oppivat   vain uusia  paheita , ei  mitään  muuta. Vaikka  tiedon  ja koulutuksen  määrä  suomessa   on  isompi   kuin  koskaan,  milloinkaan  aiemmin  tässä   maassa  ei  ole  elänyt  niin typeriä  ihmisiä  kuin  tänäpäivä

Yleisestä   mielipide  ilmastosta   poikkeavan ajatteluni    takia  minua  ja  marokkolaista   vaimoani  uhattiin 2018  Mäntässä   tappaa  ja  jouduimme  lähtemään   maanpakoon

kun  tulin  takaisin  17.6.2021   minut  vangittiin nokian  mielisairaalaan   ja kehooni  iskettiin   väkisin  lukuisia  myrkkypiikkejä  .Olen suomen  navalniy  josta   yksikään   media  ei  puhu

Kyseessä   on  vakava  ihmisoikeusrikos   sillä  Puolassa   Ruotisssa  espanjassa  saksassa   marokossa   portugalissa  intiassa  ja  israelissa  psykiatrit  todistavat   etten  ole  mielisairas.  Vaadin  suomen  fasistiselta   roistovaltiolta  10  miljoonan  euron  verottoman  korvauksen--keuruun  kaupungilta  1,5  miljoonaa   poikani   varastamisen  takia

mänttä  vilppulalta  kolmen  vuoden   karkoitusmatkan  kulut  116 600  euroa  

2

  Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaaliasiamies Matarankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ

sosiaaliasiamies@koske.fi

Te ette tee ratkaisuja, mutta velvollisuutenne on antaa neuvoja. Minulla on useita päteviä syitä haastaa Suomen valtio , Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunki oikeuteen, mutta Keuruun poliisi ja sosiaalitoimi kieltäytyvät auttamasta. He sanovat että kansalainen voi itse sen tehdä, mutta eivät kerro mihin osoitteeseen , kenelle tästä pitäisi kirjoittaa. Asiaani 12 vuotta hoitanut lakimies Ari Kuukka Multiantie 1 42700 Keuruu Puh. 014) 722 018 olisi velvollinen auttamaan, mutta hän ei uskalla riskeerata mainettaan pienellä paikkakunnalla.

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka on keskustellut useita kertoja kanssani puhelimessa , hän myöntää että monia laittomuuksia on tapahtunut, mutta väittää kaiken vanhentuneen juridisesti. Se ei ole totta, vaan yritystä pakoilla vastuusta

Eija Hiekan on neuvottava, miten pannaan Suomen valtio ja Keuruun kaupungin omistama terveyskeskus oikeuteen . Sen johtaja, yleislääkäri Tuomo Reina ja assistenttinsa sairaanhoitaja Mauri.Roivas@seututk.fi ovat kirjoittaneet Länsi Suomen aluehallintovirastoon olevansa varmoja että Hannu Hietikko on mielisairas. Tuon väitteen esittivät ensimmäisenä puolalaisen ex vaimoni äiti Halina Cieplucha ul Bratyslawska 13 m 24 90900 Lodz, sekä hänen ystävänsä jehovantodistat Stefania Ilnicki ja Marisa Zamoschi.

Kun 4 vuotias poikani oli kaapattu Suomeen , Haagin kidnappaussopimuksesta piittaamatta huoltajuus kysymystä alettiin rääpiä Helsingin käräjäoikeudessa. Asianajaja Aila Koulu karjui miten Puolassakin tiedetään että Hietikko on vaarallinen psykopaatti, joka mielikseen tappaa pieniä lapsia. En ollut koskaan lyönyt poikani, hän itse sanoi vielä 6 vuotiaana miten isi on paras kaverini ja että hän sairastuu ellei saa elää isin kanssa ja palata lapsuuskotiinsa lounais Puolan sudeettivuorille.

Miksei poikani toiveen täyttäminen ollut mahdolista , johtui ex anoppini ja jehovantodistajien sopimuksesta, jonka mukaan poikani kidnapataan Suomeen elämään veronmaksajien kustannuksella , talomme hajotetaan asunkelvottomaan kuntoon ja maatilamme maat 34,5 hehtaaria myytäisiin pilkkahintaan Stefania Ilnickin perheelle. Poliisi Adam Polanski pantiin 4.5.2005 karkoittamaan eu kansalainen pois talostani , johon olin investoinut 10 vuoden aikana kaiken omaisuuteni ja elämäntyöni Suomesta 2,28 miljoonaa euroa. Polanski sanoi todistajien kuullen, ettei Hietikko saa tulla taloonsa ennenkö Suomen konsuli / keuruun terveyskeskus ovat selittäneet mihin heidän väitteensä Hietikon vaarallisesta mielisairaudesta perustuvat ? Puolassakin minut haastettiin käräjille, VI K 93 / 07 Stefania Ilnickin toimesta , mutta oikeuspsykiatrinen lautakunta 3 vuoden päästä ilmoitti ettei mitään mielisairautta löytynyt. Suomessa tähän lausumaan ei haluttu uskoa , koska viranomaiset eivät voi myöntää tehneensä virheitä. He väittivät minun lahjoneen Puolan oikeuspsykiatrisen lautakunnan. Keuruulainen yleislääkäri Reina ja lakimies Aila Koulu tietävät nämä asiat paremmin. Tämä on mentävä kansainväliseen oikeuteen, sanoi puhelimessa seinäjokinen ylilääkäri antero.lassila@epshp.fi .

Ihmisten ´´sosiaalinen identiteetti ´´ perustuu siihen millätavalla ympäristömme meitä ´leimaa ja maalaa ´´ . Jos jotakuta 15 vuoden ajan haukutaan mielisairaaksi psykopaatiksi lapsentappajaksi ´´ on iso vaara että sellainen visio alkaa muuttua enemmän tai vähemmän todeksi. Minä esitän tällä sivulla eräänlaisen kauhuskeenaarion siitä että MITÄPÄS JOS Hannu Hietikko ryhtyisi olemaan sitä mitä minun on 15 vuotta VÄITETTY OLEVAN ?

Olisiko ehkä syytä myöntää että on tehty virheitä ja maksaa vahingonkorvaukset ? Sopia siitä että Hietikko ei rupea paholaisen rooliin ? On olemassa vaara että venäläisten ja islamilaisten parissa juttujani seurataan ja otetaan kiitollisina vastaan hyvät vihjeet . Elämme niin vaarallista aikaa ettei teillä olisi varaa riidellä lahjakkaan mainos aadeen kanssa .

Puolalaisen mafian tarkoitushakuisiin valheisiin nojautuen perusturvajohtaja alisa.veistamo@keuruu.fi , yleislääkäri Tuomo Reina ja assistenttinsa sairaanhoitaja Mauri.Roivas@seututk.fi ovat yli kymmenen vuoden ajan estäneet minua tapaamasta ainoaa lastani. He eivät halua poikani kuulevan mitä hänen lapsuuskodilleen tapahtui ja että meillä olisi sieltä isoja saatavia . Tämä asia ei voi olla vanhennut juridisesti, koska siihen liittyy neljä murhaa ( todistaja roomalaiskatolinen pappi Josef Siemasz )

Kunnianloukkaus asia vanheni, mutta aktualisoitui 8.12.2021 kun Jyväskylän avi n johtaja Leena Laajala kirjotti olevansa Reinan ja Roivaksen väitteestä ihan samaa mieltä. Hän ei ole minua koskaan nähnyt vaan perustaa näkemyksensä muiden lausumiin

Yleislääkärin ja sairaanhoitajan koulutuksella ei ole mitään oikeutta antaa psykiatrisia lausuntoja. Samaan aikaan kun he sen tekivät, Helsingissä kolme oikeaa psykiatria tutkivat minut ja todistivat ettei Hannu Hietikko ole lainkaan mielisairas ( Tapani Luoto, Iiris Keränen ja Martti Kuokkanen ) Tampereella 2012 teija.hollo@tetuko.fi tutki tapaukseni todeten , ettei ole mitään syytä estää Hietikkoa ja poikaansa tapaamasta toisiaan normaalisti , ilman valvontaa . Vuonna 2006 Seinäjoella psykiatrian ylilääkäri antero.lassila@epshp.fi sanoi samaa kuin Teija Hollo 6 vuotta myöhemmin . Loviisassa psykiatri Eija Thomasson sanoi , että vuonna 1986 antamansa lausunto on pötyä ja tehtiin silloisen työnantajani porvoolaisen Ensto konsernin insinöörien ja yleislääkäri Udo Prezlerin pyynnöstä. Puolan oikeuspsykiatrinen lautakunta tutki minut juurtajaksain todeten ettei Hietikko ole mielisairas mutta Suomen valtion edustaja Varsovassa konsuli Vappu Pajala väitti minun ostaneen tuon lausunnon pimeällä rahalla. Keuruulainen lakimies Jukka Hokkanen, yleislääkäri Tuomo Reina ja sairaanhoitaja Mauri.Roivas@seututk.fi ihan varmasti ovat oikeassa. Tuo asia vetää Jukka Hokkasen Keuruun kaupungin ja Suomen valtion oikeusvastuuseen , eikä asia ole vanhentunut kun 4 kuukautta sitten aluehallintovirasto vahvisti virheelliset lausumat oikeiksi

Koraanissa ja Raamatussa on sama laki ´´ jos joku sanoo veljelleen, sinä hullu, tuo sanoja vetää ylleen helvetin tuomion´´. Kun sanoja on valtiovallan edustaja , helvetti tuomio lankeaa kollektiivisena Suomen ylle. Olen valmistunut Helsingin taideteollisesta korkeakoulusta ja tehnyt vientimainontaa Suomen vientiteollisuudelle kuten nokia ja www.ensto.com . Intian joogalääkäriliiton presidentti K U Sathyanath opetti minulle 3 vuoden ajan miten kollektiivisen alitajunnan virtauksia ohjelmoidaan. Näillä tiedoilla pystyn järjestämään Suomelle helvetti tuomion keinoilla joita rikoslaki ei tunne. ´´Likaisen työn´´ tekevät venäläiset jotka Sanna Marin Antti Kaikkonen ja Sauli Niinistö ovat onnistuneet suututtamaan. Pojalleni ja hänen äidilleen olen hankkinut talon ja appelsiini puutarhan etelä Portugalista Portimaon kaupungista

24.11.2021 muutin Keuruulle asumaan, että saisin nämä asiat selvitetyiksi ilman sodanjulistusta Suomelle . Vaimoni muutti tänne 21.2.2022 . Useita kertoja minua on uhattu TAPPAA ja tästä on todisteet poliisilla . Taloyhtiön isännöitsijä Joni Kulmala teki minusta HUOLI ilmoituksen sosiaalitoimelle tarkoituksena saada minut mielisairaalaan pakkomyrkytyshoitoon. Mutta aikuissosiaalityöntekijä terttu.laitinen@keuruu.fi ja mielisairaanhoitaja mika.pihlaja@seututk.fi minuun tutustuttuaan katsoivat sellaisen tarpeettomaksi

 

Puola oli aikaisemmin suurvalta, joka ulottui Liettuasta Mustallemerelle. Ukraina kuului Puolaan ja puolalaiset haluavat palauttaa suurvalta -asemansa samaan aikaan kun Venäjällä on vastaavia aikeita. Puolalaiset ovat provosoineet viimeisen kymmenen vuoden ajan ukrainalaiset Nato myönteisyyteen ja Venäjä vihaan, ja heillä on hyvin konkreettisia keinoja . Vielä 90 luvulla Ukrainan ja Puolan taloustilanne oli samaa tasoa, mutta sitten EU antoi Puolaan valtavat määrät rahaa ja Nato ydinaseita. Puolan bruttokansantuote kasvoi äkkiä 3 kertaa Ukrainaa isommaksi . Se on melkoinen houkutin ihmisille olla kovasti EU ja Nato myönteinen

mutta ihmiset eivät halua ymmärtää että tuo myönteisyys on OSTETTU euroopan unionin yhteisillä varoilla ja valtavilla yhteisveloilla

--ostettu myönteisyys amerikkalais juutalaista aseteollisuus mafiaa ja sen tuotteita kohtaan . Tämä on katala saatanallinen juoni joka johtaa kolmanteen maailmansotaan, ennen sitä Suomi Saksa ja muut eu maat köyhtyvät rutkasti . Ihmiset ovat vihaisia ja syyttävät kaikesta venäjää. Suomessa natsitaustaisen kokoomus puolueen suosio nousee kohisten ja Hietikon kaltaisia toisinajattelijoita pelotellaan lähtemään keuruulta maanpakoon . Oma poikani ei uskalla koskaan tavata isäänsä , ei edes soittaa jouluna , ettei tulisi hänkin tämän fasistisen vihan kohteeksi

 

In Finland media power try to make people believe how Nato is not dangerous to us, its only defence union.

Suomessa mediavoimista 99 % muovaavat ihmisille käsitystä , jonka mukaan NATO ei ole millään tapaa Suomelle vahingollinen, se on puolustusliitto. On se sitäkin, mutta pääasiallisesti Nato on hyökkäysliitto. Se toimii yksityisen amerikkalaisen aseteollisuuden intressien mukaan ja tarkoituksena on saada aikaan heidän tuotteilleen suurta menekkiä


että usa  olisi  voinut  voittaa  saksan  ja japanin ,   heidän piti  virittää  yksityisen  aseteollisuuden  tuotantoverkosto  äärimmäisen  isoksi. Kun  sota  päättyi,  sitä  tuottavaa   bisnestä   ei  haluttu  alasajaa  vaan  aloitettiin  yhä  uusia  ja  uusia  sotia.  

Vietnamilaisia tapettiin  3  miljoonaa  kun usa   puolusti  ´´kansallisia  etujaan  ja  ´´vapautta  ´´  ---muttei  voinut   hyväksyä  että  vietnamilaiset   ja  chileläiset  saisivat   päättää  omista   asioistaan . Että   maailman  ihmiset   olisivat   voineet   tuon  hyväksyä, heidät piti   typerryttää  idioottimaiseen  tilaan  jenkkityyppisellä   medialla mallia  YLE MTV   radionova

Kun  2003  USA   ja  Puola    aloittivat    ison  sodan   irakia   afganistania  libyaa  vastaan,  se  oli  sama  rikos  mihin Hilter  syyllistyi. Sodan  aloittaminen   kunnioittamatta   YK n    / kansalinliiton  kieltoa   --


Operaatio  ukraina   aloitettiin   saman  motiivin  takia   muistamatta   että  se   venäjän  valtaaminen   ei  onnistunut  napoleonille  eikä  hitlerille.   Höperö  Joe  Biden   ei  tällaisia   asioita
Donald Trump ja Donald Tusk keskustelemassa Italian Taorminassa G7-kokouksessa.   ymmärrä. Ellei  Trumpia  olisi  syrjäytetty , tätä  ei  olisi  tapahtunut --Törkeä vaalivilppi yhdysvalloissa romutti käsitykset länsimaisesta demokratiasta . USA ssa tulee pian alkamaan verinen sisällissota

Euroopan unioni tulee hajoamaan sisäisiin riitoihin ja suomen tulisi itsenäistyä

mahdollisimman pian. Pysyä erossa Natosta

Ennenkö hyväksytään Raamatussa ilmoitettu ´´kristillisten kirkkojen lopettaminen ´´ Puolassa ei yhteistyö ukrainalaisten kanssa tule jatkumaan helppona . He kuuluvat toisiaan vihaaviin erilaisiin kirkkokuntiin ( kuten sunni ja shiia muslimit --Roomalaiskatolinen ja kreikkalaiskatolinen kirkko ovat kironneet toisensa kamppaillessaan vallasta ja rahasta ja se asia vaikuttaa kollektiivisessa piilotajunnassa . Vain kirkkojen lopettamispäätös neutralisoi tuon kirouksen

west and east, roman catholic and greeck catholic churches were cursing each others. Polish and ukrainan people are like cats and dogs . Not suit together before we do what the Bible order ´´ finish all christian churches ´´.

Donald Tusk is ateist profane who has been smoking lot of cannabis. He has self confessed this in polish televisio. He should take under his control roman catholic church of Poland and organizatio of jehowas witnesses

 

 

Wake up , the watchtower is falling

Herätkää, vartiotorni kaatuu

In China was written 5500 years ago . ´´ in every unit, every family, every nation is something what suits to TAO, and something what not suit . If we separate to different place all not-suitable, and put all suitable to ´´wheel ´´ of big plussum-game Sampo , it´s dealing gold and diamonds to everyone MORE as they did not even ask. ( in spiritual and material meaning ) Badness from the world is disappearing by itself and we enter to kingdom of heaven on the earth. 1000-1500 years later in Israel was written how in the end of times shall start the ´´earthly digitalization´´ dealing everything to plus and minus, and the devil ( perkele ) shall be exposed.

70 years people have been educated with MASS media, televisio video cinema production to follow the most low and uckly sides of their personality . Media and film companies want maximalize their fiscal profits . Badness and brutality is ´´selling better ´´ as showing to people good sides of their minds. Devil and GOD both are inside builded in our secret minds. In this way we have been preparing earthly hell to ourselves.

Meidän aikamme ihmisiä on 50 luvulta asti manipuloitu amerikkalaismallisella televisio video elokuvatuotannolla siihen että heidän alhaisimmat ja brutaaleimmat luonteenpiirteet korostuvat . Meissä jokaisessa on sisäänrakennettuna Jumala ja Perkele , hyvä ja paha . Kaikissa henkisissä mytologioissa viitataan siihen että tulee aika jolloin alkaa ´´maanpäällinen digitalisaatio ´´ jossa nämä ainekset erotellaan eri paikkoihin. Amerikan yhdysvaltoja vihataan eri puolilla maailmaa ylivoimaisesti eniten ja Jeesuksen veljen Johanneksen kirjoittaman Raamatun ilmestyskirjan 18 mukaan ´´se suuri mahtava valtakunta suuren meren takana tullaan totaalisesti tuhoamaan.

According the Bible apocalypta 18 the big powerfull country behind big water shall be totally destroyed during one day. Its going to some kind of mass psychosa , people kill themselves and their neighbours. But previous alcoholized president of Finland Martti Ahtisaari and his Ilkka friend had promised how Finland is ready to die if it helps holy America. But in eastern 2022 Ilkka Kanerva died himself

When this church too full of satanistic forces, its explosing and all dwelling demons fly during one day to Canada and USA. This operation gives them a bit time of mercy. To avoid total destruction USA must finish FBI, cia, us army, congress and start ISA ( 50 independent states of America. )

satan church starts in middle of Finland, Mänttä-Vilppula

In years 1990-1993 in Kerala Cochin president of Indian Yoga doctors association dr. K.U.Sathyanath was teaching me . He said that when time is right, we must start in all world EARTHLY DIGITALIZATION , common yoga exercise PRANAYAMA . Its meaning is to find out devil inside us , all such parts in our personality which not suit 2to Tao. ( it means ROAD and also NATURE in same meaning as Jesus later said ´´ i am road´´. dr. K.U.Sathyanath was grown in roman catholic family and he was joining together all spiritual traditions

Vuosina 1990-1993 Keralan Cochinissa Intian Yoga lääkäriliiton puheenjohtaja dr. K.U.Sathyanath opetti minua . Hän sanoi, että kun aika on oikea, meidän on aloitettava kaikkialla maailmassa MAANPÄÄLLINEN DIGITALISAATIO , yhteinen joogaharjoitus PRANAYAMA. Sen tarkoitus on löytää paholainen sisällämme, kaikki sellaiset osat persoonallisuudessamme, jotka eivät sovi Taolle. ( se tarkoittaa TIETÄ ja myös LUONTOA samassa merkityksessä kuin Jeesus sanoi myöhemmin "minä olen tie".

Dr. K.U.Sathyanath oli kasvatettu roomalaiskatolisessa perheessä ja hän yhdisti kaikki henkiset perinteet ja tutki niiden yhtymäkohtia

PRANA means pure energia of life. You should make this exercise 10 minutes in the morning and 10 minutes in the evening before sleep. Sit down back bone directly. When breathing IN start from BOTTOM of lunches thinking numbers 21-10. Ask Allah, Jahve , Jesus Christ , Boga , Jumala to send to you and to all world lot of

1. joy . ILO

2. peace .RAUHA

3. Energy ENERGIA

4. light. VALO

5. power. VOIMA

6. wisdom. VIISAUS

7. love , RAKKAUS

8. healthy , TERVEYS

9. forgiving of sins SYNTIEN ANTEEKSISAAMINEN

10. foreverlasting life. IANKAIKKINEN ELAMA.

Ask from your parents, from your best friends , from Spirit of Prophet Muhamed or Jesus Christ to open your mind and show you, what are your negative sides, egoistic proudness, angers, fears. Write to paper 10 worst of them When breath out start from BOTTOM of lunches thinking numbers 1-10 and send them all to land of FINITO ( Finland )

to satan church of MÄNTTÄ.

On the roof of this church is not symbol of christian society , but sign of the devil.

In front of city house Mänttä -Vilppula paskatown is statue PIRUNKOURA, hand of SATAN

 

Kysy vanhemmiltasi, parhailta ystäviltäsi, Profeetta Muhamedin tai Jeesuksen Pyhältä hengeltä, mitkä ovat negatiiviset , paskaiset puolesi, egoistinen ylpeytesi, vihasi ja pelkosi. Kun teet pranayama harjoitusta, aloita uloshengitys keuhkojen ala-osasta asteittain yhdestä kymmeneen , ylös kurkunpäähän . Lähetä kaksi kertaa päivässä kaikki saatanalliset puolesi FINITON , lopun maahan (Suomi-Finland ) MÄNTÄN saatanakirkkoon. Sen katolla ei ole kristikunnan symbolia, ristiä , vaan paholaisen merkki. Mäntän -Vilppulan kaupungintalon edessä on patsas PIRUNKOURA, SAATANAN käsi

voit halutessani laskea saatanalliset piirteet itsestäsi myös tuohon käteen ja seremonia on tehokkaampi jos kirjoitat niistä saastoistasi kyseisessä talossa toimistoaan pitävälle oikeusavustajalle tuula.mansikka@oikeus.fi . Mikko.nurmi@poliisi.fi kirjoittelee mielellään haastepyyntöjä syyttäjälle . Kun tulemme suureen ajanmurrokseen on itsekullekkin parasta tunnustaa kaikki syntinsä Jumalan ja maallisen oikeuslaitoksen edessä. Tunnustamalla vapautuu taakasta

Very important is to believe that it happens, because to us happen what we believe. Its not necessary to use those words in finnish lanquage but it will be more effective if you study 10 words of our lanquage. Its very similar to Sanskrit because long time ago finnish people were living in India. We are oldest etnic group in Europa. In India they used name sannyasin from wise men who lived in forest. In Finland they talk about shamaani.

Erittäin tärkeää on uskoa, että se tapahtuu, koska meille tapahtuu se, minkä uskomme. Harjoituksessa ei tarvitse käyttää suomen kielisiä sanoja , ´´ ilo , rakkaus, rauha ´´ , mutta se on tehokkaampaa, jos opit 10 sanaa Suomen kielestä. Se on hyvin samanlainen sanskritin kanssa, koska kauan sitten suomalaiset asuivat Intiassa. Olemme Euroopan vanhin etninen ryhmä. Intiassa käytettiin metsissä asuneista viisaista miehistä nimeä sannyasin, Suomessa puhutaan shamaaneista.

Such shaman or named building can suck to it self all sickness from patient, and SPIT it away. This global psycho/sociodrama leaded by indian yoga doctors shall finish to big explosion ( in spiritual ,esoteric meaning ) . When church of Mänttä Vilppula paskatown is so full of stanistic energia, that it is explosing, all those dwelling demons and dirty birds ´´ shall fly during one day to big powerfull country behind big water. It had power who can buy and who can sell and that international satan is swimming in blood of milliards innocent people. This all is explained in the Holy Bible apocalypta 18

Tällainen shamaani tai nimetty rakennus voi imeä itselleen kaiken sairauden potilaalta ja sylkeä sen pois. Intialaisten joogalääkärien johtama maailmanlaajuinen psyko-/sosiodraama päättyy suureen räjähdykseen ( henkisessä, esoteerisessa merkityksessä ) . Kun Mäntän saatana kirkko on niin täynnä pahaa energiaa, että se räjähtää, kaikki sinne kootut demonit ja ´´likaiset linnut ´´ lentävät yhden päivän aikana suureen mahtavaan valtakuntaan suuren veden taakse. Tuolla Babylonin portolla oli oli ollut valta päättää kuka voi ostaa ja kuka voi myydä . Raamatun ilmestyskirjan luku 18 kertoo että se kansainvälinen saatana ui miljardien viattomien ihmisten veressä.

Pastori Heimo Nuutinen selittää tuon kaiken you tube videossaan AMERIKAN TUHO . Kaikki suuren saatanan kanssa liitossa olleet kuten Suomi Puola Baltia tullaan totaalisesti tuhoamaan elleivät ne HETI tee selvää ja jyrkkää pesäeroa maanpäällisen saatanan suuntaan. Suomalaisten henkinen olemus kuuluu ITÄISEEN piiriin. Jotain aikoja sitten kristillinen kirkko jakaantui kahtia , Rooma ja Kreikka kirosivat toisensa

Suomalaiset on väkisin liitetty lännen etupiiriin jossa olemme ikäänkuin ´´orpoja piruja´´. Kun suomlainen menee Tukholmaan , nenä osoittaa alaviistoon ja mielessä on ajatus ´´anteeksi että olen olemassa´´. Mutta kun suomalainen menee Tallinnaan tai Pietariin , se sama nenä osoittaa yläviistoon. Porvoolainen opettajani Enston perustaja Ensio Miettinen oli kotoisin Viipurista ja hän kutsui tätä ilmiötä suomalaiskansalliseksi skitrofreniaksi. Se saa aikaan tietyn perustyperyyden ja alkoholisoitumisen tarpeen jonka takia saksalaiset meille naureskelevat. Britit sanovat suomalaisista ´´most miserable nation in the world ´´

 

Allthough satan is living inside every person, we have also one concrete land in role of satan . Usa was robbing their land by killing original owners. Later Usa had to create large private network of weapon industry to be able to win german natzies . When that war was over, they did not want to finish that very productive bisnes. Usa was continuosly starting new wars to make markets to their private weapon bisnes. Usa was adopting from Germany the best of natzies and their megalomania , need to conquer all other world and rob their resourches. China and Russia do not accept this any more . War in ukraina is part of this fight

Vaikka saatana asuu jokaisen ihmisen sisällä, meillä on myös yksi konkreettinen maa saatanan roolissa. USA ryösti maansa tappamalla alkuperäiset omistajat. Myöhemmin Usa joutui luomaan suuren yksityisen aseteollisuuden verkoston voittaakseen saksalaiset natsit. Kun se sota oli ohi, he eivät halunneet lopettaa tuota erittäin tuottavaa bisnesta. USA aloitti jatkuvasti uusia sotia tehdäkseen markkinoita yksityisille aseteollisuudelleen . He tappoivat 3 miljoonaa ihmistä Vietnamissa, kun Yhdysvallat puolusti "vapautta", mutta eivät antaneet vietnamilaisten päättää omista asioistaan. Puola ja USA aloittivat ison sodan Afganistania Irakia Libyaa Syyriaa vastaan vuonna 2003,---piittamatta siitä että Yhdistyneet kansakunnat sanoivat: "Älkää tehkö sitä". Tämä rikos oli sama kuin mihin Hitler syyllistyi , mutta mitään Haagin sotarikollisten tuomioistuinta ei ole aloitettu. Suomi rikkoi omia lakejaan, kun suomalainen aseteollisuus sai historiansa parhaan asiakkaan laitonta sotaa käyneestä Puolasta

Russia has had large TRAUMA from days of napoleon and hitler, they do not let it happen again. Russia was creating strong army to defend their people and nature resourches. Russia not want give bialo russia and ukraine to power of satan. 25 years ago when finland got BIG FREEDOM to follow satanistic USA, finnish people have loosed their souls , they behave as idiots. To understand what i mean , you can look a bit production of national TV radio company YLE or MTV.

Venäjällä on yhä suuri TRAUMA napoleonin ja hitlerin päivistä, he eivät anna sen tapahtua uudelleen. Venäjä loi vahvan armeijan puolustamaan kansaansa ja luonnonvarojaan. Venäjä ei halua antaa sukulaiskansojaan valko Venäjää ja Ukrainaa saatanan valtaan. 25 vuotta sitten kun Suomi sai SUUREN VAPAUDEN seurata satanistista USA:ta, suomalaiset ovat menettäneet sielunsa, käyttäytyvät kuin idiootit, suut auki hammaslääkäri asennossa, jenkkilippalakit päässä uskollisuuden merkkeinä. Ymmärtääksesi mitä tarkoitan, voit katsoa kansallisen TV-radioyhtiön YLEn tai MTV:n tuotantoa.

the Bible and Coran both has this law. If somebody says to his brother or sister, you mentally ill , you creisi; this one who says, is pulling on him -her selves PUNISHMENT OF HELL .Doctors in Mänttä Liisa.lansipuro and oskari ventilä said to me 2018 how hannu hietikko shall be poisoned in mental hospital if i not disappear to south marocco with8 my wife Melika Ramouz. People in Mänttä vilppula paskatown said to us how they are going to KILL all islamic people , who not go away from Mänttä. Thats why we hope that all 1,9 milliard muslimanes join to this exercise .

Its also legal way to destroy our enemy, satan USA.We not need any al qaida or isis , when we all start make pranayama 2 times at our homes 10 minut. When all people in africa latin america russia and china join this exercise, it works for sure. Please send this adress unianova. eu forwards everywhere . It means new union between God and people

miksi tämä tapahtuu Suomelle ja Mänttä Vilppulan kaupungille ?sekä Raamatussa että Koraanissa on laki. Jos joku sanoo veljelleen tai siskolleen, sinä mielisairas , sinä hullu ; tämä joka sanoo, vetää päälleen. HELVETIN TUOMION Mäntän lääkärit Liisa.lansipuro Pihlajalinna ja oskari ventilä sanoivat minulle 2018, kuinka hannu hietikko myrkytetään mielisairaalassa, jos en katoa etelämarokkoon vaimoni Melika Ramouzin kanssa. Mäntän sosiaalitoimi Marja Heino ja Raili Linden Hakanen sosialisoi koti irtamistomme eikä suostu maksamaan 116 600 euron vaadittua korvausta

Mäntän vilppulassa ihmiset kertoivat meille, kuinka he aikovat TAPAA kaikki islamilaiset, jotka eivät lähde pois Mäntästä. Siksi toivomme, että kaikki 1,9 miljardia muslimaania liittyvät tähän harjoitukseen. Se on myös laillinen tapa tuhota vihollisemme, saatana USA. Emme tarvitse al qaidaa tai isistä , kun alamme tehdä pranayamaa 2 kertaa kodissamme 10 minuuttia. Kun afrikka , latinalainen amerikka venäläiset ja kiinalaiset yhtyävät tähän , se toimii varmasti. levittäkää kaikkialle osoitetta unianova.eu Se tarkoittaa raamatussa luvattua uutta liittoa jumalan ja ihmisten välillä

what for Finland got so terrible role is fold of Ilkka Kanerva and Martti Ahtisaari They were visiting in usa to recieve donald duck prize and they were obviously a bit drunken . They said that Finland is ready to die, if it helps holy america

Ilkka kanerva ja martti ahtisaari vierailivat aiemmin amerikassa vastaanottamassa aku ankka palkintoa. He olivat luultavasti kännipäissään kun lupasivat rehvakkaasti miten suomi on valmis KUOLEMAAN jos se auttaa pyhää amerikkaa. Tästä kertoi YLE n puheohjelmissa Hannu Taanila. Suomi on typerä moukka sven duuva sillalla puolustamassa amerikkalaisen yksityisen aseteollisuuden intressejä.

Mäntän terveyskeskuksen palveluohjaajalla anette.karvinen@pihlajalinna.fi on todistukset helsinkiläsiltä psykiatreilta Iiris Keränen, Martti Kuokkanen ja Tapani Luoto, jotka tutkimuksissaan toteavat yksimielisesti että Hietikko ei ole mielisairas . Näin ovat sanoneet myös psykiatrit Espanjan Torremolinoksessa, Portugalin Farossa , Saksan Löerrachissa Puolan Klodzkossa , Ruotsin Södertäljessä, Israelissa , Intiassa ja Marokon Agadirissa. 17.1.2022 Keuruun terveyskeskuksen mielenterveysosaston johtava lääkäri Matti Sillanpää totesi ettei Hietikon realiteettien taju ole lainkaan viallinen, mutta siitä huolimatta aluehallintoviraston johtajan Leena Laajalan lausuma 2 kuukautta sitten on Sillanpäätä oksalla ylemmällä. Laajalan lausunto ratkaisee mutta hän myös vastaa virheen seuraamuksista. Koska tämä kiusaaminen on jatkunut 17 vuotta, korvausvaateeni Suomen roistovaltiolle on 10 miljoonaa euroa verottomana, 1/3 siitä annan pojalleni jolta riistettiin isä väärän diagnoosin takia

Asianajaja Ari Kuukka oli 2010 Jyväskylän käräjäoikeudessa edustajajani . Hänellä oli salkussaan Puolan oikeuspsykiatrisen lautakunnan virallisesti suomennettu selvitys vuodelta 2008 , jonka mukaan Hannu Hietikko ei ole mielisairas . Hänellä oli myös vuonna 2006 Helsingissä tehdyt tutkimustulokset psykiatreilta Iiris Keränen, Martti Kuokkanen ja Tapani Luoto, joissa minut todettiin terveeksi . Ari Kuukka ei näyttänyt niitä käräjillä, koska ASIASTA OLI ETUKÄTEEN NIIN SOVITTU Jukka Hokkasen , Tuomo Reinan ja Mauri Roivaksen kanssa . Edellämainittujen esittämien kunnianloukkausten voidaan todeta vanhentuneen juridisesti, mutta ne kaikki aktivoituivat 8.1.2021 Avin johtajan kirjeen myötä.

Tämä aktuelli asia antaa syyn panna Suomen valtio oikeuteen. Syntyperäisen kansalaisen karkoittaminen ja ETUKÄTEEN SOVITTUJEN käräjien pitäminen kuuluu totalitääristen valtioiden tapoihin . Kaikenlisäksi puolalainen ex vaimoni Violetta Sarnowiak PAKOTETTIIN avioeroon ja valehtelemaan oikeudessa. Voidaan todistaa että hän otti avioerohakemuksen pois 2006 Helsingin käräjäoikeudesta mutta Malmin sosiaalitoimi ja Helsingin epärehellisin asianajaja Aila Koulu pakottivat panemaan se takaisin. Vaadin myös Violetalle 1 miljoonan euron verotonta vahingonkorvausta valtiokonttorista perheemme tuhoamisen ja haagin kidnappaussopimuksen rikkomisen ja avioeroon pakottamisen takia. Vaadin että valtio kustantaa lakimiesten kulut , kun he selvittävät mitä tapahtui poikamme lapsuuskodille lounais puolan sudeettivuorilla ?Mänttä - Vilppulan kaupungilta korvausvaateeni on 116 600 euroa, keuruulta 1,5 miljoonaa euroa mutta luovun viimeksimaintusta vaateesta jos keuruun kehittämisyhtiö keulink aloittaa tässä kuvatun hankkeen ja hankkii sille EU rahoituksen. He eivät suostuneet ja sen seurauksena koko KEULINK sai lopettamispäätöksen . Keuruun kaupunki alkaa itse hoitaa taloutensa kehittämistä ja ENSTOIVO oy ehdotus on nyt tutkittava tarkasti

 

Miedzylesian kuntaan ( saksan aikaan Mittelwald ) suomalais ugrilaiset heimot tekivät ensimmäisen vakiintuneen asuin alueensa Intiasta vaeltamisen jälkeen . Se on alkuperäinen impivaara jonne olisi hyvä palata

Järjestömme käyttää myös nimeä ´´Hietikon todistajat´´, syystä että Puolassa 10 vuotta asuessani Jehovan todistajat haastoivat minut oikeuteen . He kirjoittivat syyttäjälle , että Hietikko on mielisairas perkele , joka loukkaa heidän kunniaansa. Oikeuspsykiatrinen lautakunta tutki minut tarkkaan ja kirjoitti ettei mitään psyykkistä sairautta, häntää eikä sarventynkiä löytynyt, vaikka kolme vuotta yrittettiin kravata ja kronata. . Enkä ole kenenkään kunniaa loukannut.

Näitä perkele käräjiä ei sitten kuitenkaan haluttu viedä loppuun , mutta niin on nyt tehtävä. Jehovan todistajien organisaatio on hyvin rikas ja Keuruun kaupungin tulee vaatia niiltä isot rahat Haapamäen tuotantolaitosten aloittamiseen.

Jehovan todistajat hyppivät usean vuoden ajan kylän ainoiden ulkomaalaisten talon edessä kirveet kädessä ja huusivat ´´ go to Finland, we kill you and burn this house´´ . Puolalainen vaimoni sai hermoromahduksen ja kaappasi 4 vuotiaan poikamme Keuruulle .

He huusivat tällaista myös majatalomme asiakkaille kuten swedishsteel@gmx.de . Asia ei ole juridisesti vanhennut, sillä he hajottavat taloammne kaiken aikaa, tämä näkyy satelliitista gniewoszow 6 Miedzylesie Poland.

Minä pakenin tuolla moottoripyörällä Marokkoon 12 vuotta sitten . Käytämme sitä yhä eikä kolareita ole tullut. Se on varmin merkki että puheet Hietikon skitsofreniasta ovat akkojen höpinää. Jos joku on sekunninkin irti todellisen todellisuuden tajuamisesta, tappaa tai vammauttaa itsensä taatusti tuollaisella koneella . Vaimoni on istunut kyydissäni pitkät matkat eikä ole havainnut että Hietikko sekoilisi . BMW on naarmuttomassa kunnossa vaikka sillä on kierretty koko maailma

 

hankkeen tunnuslause on Tao. Älä tao. Tao puo.

Edesmennyt puolalainen paavi Johannes Paavali II johdatti ennen kuolemaansa puolalaiset isoon seremoniaan. 55 % enemmistö kansasta valitsivat Jeesuksen Puolan presidentiksi, toivoen että ulkomaille paenneet 40 miljoonaa puolalaista emigrattia palaisivat kauniiseen isoon kotimaahansa tuoden sinne rahansa ja tietämyksensä siitä miten ns. normaaleissa maissa´´ asioita hoidetaan.

Saksan Norjan Suomen Hollannin Ruotsin Kanadan järjestelmissä on jotain hyvää ja jotain huonoa ja Puolaan tuotaisiin niistä kaikista vain paras osa.Yhdistämällä kaikkien maiden järjestelmistä Puolaan vain paras osa, siitä tehtäisiin maailman modernein, vaurain, turvallisin yhteiskunta.Syyttäjä Beata Jelinska tiesi taustani Helsingin taideteollisesta korkeakoulusta ja arveli että elokuvan , massamedian ja mainonnan keinoin tätä kaikkea voitaisiin jouduttaa. Mutta hän totesi maaliskuulla 2008 todistajien kuullen, että tuo tehtävä on erittäin vaarallinen. Hietikon on mentävä pois Puolasta suunnitelmaa tekemään, sillä maa on erittäin konservatiivinen, eikä minkään haluttaisi muuttuvan.

Vaikka Puola ajat sitten jo liittyi Euroopan unioniin, siellä edelleenkin pitävät valtaa vanhat höperöt ämmät , lukuisat mafiat ja postkommunistinen ajattelutapa . He murskaisivat Hietikon kappaleiksi jos yrittäisin Puolasta käsin reformiohjelmaa laatia, oli syyttäjän rehellinen arvio.

Muutin sitten etelä Marokkoon ja Portugaliin

Myös noissa maissa on paljon köyhyyttä ja kymmenet miljoonat ovat lähteneet siirtolaisina etsimään parempaa elämää amerikasta kanadasta ranskasta englannista. Hankkeemme tarkoitus on tuoda heidät takaisin kotimaihinsa ja luoda niihin optimaalisen hyvä yhteiskunta systeemi. ´´Taivasten valtakunta ´´ maan päälle.

Jeesus ei ketään synneistään vapauta, ennenkö olemme ne valmiit itse tunnistamaan ja tunnustamaan.

Synti tarkoittaa erillään oloa, omasta todellisesta itsestään, toisista ihmisistä ja luonnosta ( tao tarkoittaa TIEN lisäksi myös luontoa )

Tekeillä oleva kirja ´´ tuntematon potilas ´´ sekä elokuvakäsikirjoitus ´´nysse tuloo, Elia el Mahdi ´´ perustuvat 50% sti Raamattuun ja 50% sti meidän aikamme tapahtumiin. Tarina on jatkoa Arto Paasilinnan kirjalle ´´ukkosen jumalan pojan ,Rutja von Donnerwetterin jälleenpaluu´´. Useampi miljoona ranskankielistä ovat sen lukeneet ja odottavat ´´vesi kielellä´´ jatkoa. Se tulee kiinnostamaan myös juutalaisia ja 1,9 miljardia islamilaista, sillä Rutja käyttää seuraavassa inkarnaatiossaan nimeä Elia el Mahdi. Hän aloittaa ´´viimeiset tuomiot´´

Jahka Ukraina sodan rauhansopimus saadaan aikaan, Enstoivo yhtiön tarkoitus on markkinoida ja jatkojalostaa venäjän federaation loputtomia puu ja vuolukivi varantoja , suunnitella ja rakentaa hirsitaloja neljän miljoonan puolalaisen , kahden miljoonan portugalilaisen ja 4,5 miljoonan marokkolaisen paluumuuttajan, emigrantti perheen käyttöön. Suomalaisia eläkeläisiä tulee asiakkaiksemme suuria määriä kun 500 miljoonan euron lahjonnalla poistettu nolla-vero oikeus palaa etelä marokon subtrooppisella korona vapalla rannalla ja myöskin Portugalissa

Mirleftin kaupungin islamilainen pappi on sanonut vaimolleni että Allah on lähettänyt mainonnansuunnittelija hietikon. Minä olen sanonut että ´´tierä häntä vaikka oliski´

Islamilaiset papit ovat kuunnelleet hämmästyneinä kun vaimoni Melika heille käänsi tämän jutun, ´´ ollessani viiren vuoren ikäänen kloppi kauhajoella, naapurin ämmä rehenteli äireelleni miten meirän poika teki omasta päästänsä porstuan ´´ Jäin sitä ihmettelemään ja totesin myöhemmin että mitä tahansa voi ihmisen oma tahto ja ajatustoiminta luoda. Mainostoimistoissa tuota asennetta arvostettiin.

Juice leskinen tarkoitti samaa laulussaan ´´bluesia pieksamäen asemalla

Keuruun kehitysyhtiön on esitettävä tämä kysymys valtionhallinnolle. Onko mainonnansuunnittelija Hietikon esittämässä luonnoksessa jotakin sellaisia elementtejä jotka eivät ole reaallitodellisuudessa mahdollisia toimeenpanna ? Vai ovatko esteet vain jumiintuneiden asenteiden tasoilla ?onko Suomella ja Keuruun kaupungilla VARAA hylätä saamansa tarjous vain siksi ettei asenteita pystytä uudistamaan ?

Voiko omasta päästänsä teherä porstuan tai perustaa ensto konsernin kaltainen suuryritys ?Leimataanko suomessa edesmenneen neuvostoliiton tavoin psykiatrisilla termeillä uudelta tuntuvia asioita ja epätavallisia menettelytapoja ? Onko oikeusvaltioksi itseään väittävällä Suomella oikeutta rikkoa HAAGIN KIDNAPPAUSSOPIMUSTA ja estää 15 vuotta isää ja poikaa lainkaan tapaamasta toisiaan ?

ohessa arabiankielinen käyntikorttini Hanuman Habdullah Elwafi

( totuuden henki )

ammattinimike ´´thuria avastha ´´ on annettu Intiassa ja se tarkoittaa ´´ei mitään´´

.

 

Kirjan esipuhe  jatkuu suomeksi http://unianova.eu/valtiosyyttaja.htm